Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom współczesnej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu we wszelkich aspektach związanych z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwach oraz uzyskanie certyfikatów przedstawiciela kierownictwa ds. systemu zarządzania jakością (SZJ), tzw. Pełnomocnika SZJ oraz audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania (jakością, środowiskiem i BHP).

Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie przeznaczone są dla: osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami związanymi z zarządzaniem i doskonaleniem jakości w przedsiębiorstwach, kadry kierowniczej i pracowników służb kontroli jakości, osób pragnących uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności, chcących rozwijać dalszą karierę zawodową w problematyce związanej z zarządzaniem jakością, osób ubiegających się o certyfikat audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania oraz certyfikat przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ (tzw. Pełnomocnika SZJ).

 

Program studiów:

Specjalnie przygotowany program studiów podyplomowych obejmuje 17 przedmiotów odpowiadających aktualnym potrzebom współczesnego zarządzania jakością w przedsiębiorstwie i prezentowany jest w urozmaiconej formie (wykłady, warsztaty i treningi, zajęcia laboratoryjne na komputerach, spotkania z praktykami) z wykorzystaniem nowoczesnych technik (prezentacji multimedialnych, e-learningu):

  • Kompleksowe zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie,
  • Wybrane metody planowania, organizacji i zarządzania produkcją,
  • Aspekty prawne zarządzania jakością – normalizacja, akredytacja i ocena zgodności wyrobu CE,
  • System Zarządzania jakością wg norm PN EN ISO 9001,
  • Metody zarządzania jakością,
  • Statystyczne sterowanie procesem i analiza systemów pomiarowych – SPC i MSA,
  • Produkcja w klasie światowej i szczupłe wytwarzanie – WCM i Lean Manufacturing,
  • Rachunek Kosztów Jakości,
  • Metodyka Lean - Six Sigma,
  • System Zarządzania Środowiskowego  ISO 14001,
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N-18001/ OHSAS 18001),
  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001),
  • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności (ISO 22000),
  • Zarządzanie projektami w systemach jakości,
  • System Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym według AIAG 16949,
  • Wdrażanie, audit i certyfikacja systemów zarządzania.

    

   Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Zarządzania AGH oraz wybitnych praktyków audytorów wiodących z jednostek certyfikujących TIC (TIC – TÜV International Certification) i szkoleniowych TUVPOL, jak i menedżerów ds. jakości i produkcji wybranych przedsiębiorstw, na co dzień stykających się z problematyką zarządzania jakością. Dodatkowo organizowane są fakultatywne zajęcia w formie sesji wyjazdowej. 
    

   Sylwetka absolwenta:

   Program studiów podyplomowych dostarcza słuchaczowi wiedzy inżynierskiej i z zakresu nauk o zarządzaniu we wszelkich aspektach związanych z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwach. Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania metod i narzędzi zarządzania jakością oraz wdrażania i audytowania systemów zarządzania jakością. Tym samym zostaje przygotowany do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwie. Posiadana wiedza i umiejętności zostaną potwierdzone dyplomem ukończenia studiów oraz odpowiednimi certyfikatami.

   Po ukończeniu studiów słuchacze będą posiadali wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania metod i narzędzi zarządzania jakością służących zapewnieniu jakości i doskonaleniu procesów produkcyjnych oraz umiejętności wdrażania i auditowania systemów zarządzania jakością (ISO 9001), bezpieczeństwem i higieną pracy (PN 18001/OHSAS 18001), ochroną środowiska (ISO 14001), bezpieczeństwem informacji (ISO 27001) oraz specjalistycznych branżowych z zakresu motoryzacji (AIAG 16949).

   Słuchacze będą także zapoznawani z wybranymi zagadnieniami z zakresu zarządzania projektem, organizowania, projektowania i zarządzania produkcją, rachunkiem kosztów jakości, analizą ryzyka oraz systemem oceny zgodności wyrobów na terenie UE.

   Słuchacze uzyskają kompetencje umożliwiające sprawowanie funkcji przedstawiciela kierownictwa ds. SZJ oraz kompetencje audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania, które zostaną potwierdzone certyfikatami z ww. obszarów, uzyskanymi na podstawie odpowiednich egzaminów przeprowadzonych w trakcie trwania studiów podyplomowych w ramach wniesionej opłaty za studia.

    

   Czas trwania:

   2 semestry (od X 2018 r. do X 2019 r.)

    

   Termin zgłoszeń:

   Ciągły od kwietnia 2018 r. do września 2018 r.

    

   Wymagane dokumenty:

   • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
   • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
   • oświadczenie o formie zapłaty,
   • potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej ˜– 100 zł.

    

   Tryb zgłoszeń:

   kolejność zgłoszeń

    

   Liczba miejsc:

   43

    

   Miejsce zgłoszeń:

   AGH, Wydział Zarządzania

   30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30

   pawilon D-14, przy ul Gramatyka 10, pokój 203

    

   Osoba przyjmująca zgłoszenia:

   Danuta Sonik

   tel. 12 617 43 56  fax 12  617 70 05
   e-mail: dsonik@zarz.agh.edu.pl

    

   Opłaty:

   4 200 zł

   Dla osób pokrywających koszty osobiście przewiduje się możliwość wnoszenia opłat w dwóch ratach.

    

   Informacje dodatkowe:

   Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych sesji dydaktycznych organizowanych raz lub dwa razy w miesiącu (sobota i niedziela w godz. 9.00–17.00).