Transport gazu i energetyka gazowa

Charakterystyka studiów:

Studia trwają dwa semestry i obejmują około 200 godz. wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Celem studiów jest uzyskanie teoretycznej i praktycznie przydatnej wiedzy.

W programie przewidziano przede wszystkim: teoretyczne podstawy gazownictwa, metody i nowoczesne urządzenia pomiarowe stosowane w gazownictwie i energetyce, projektowanie sieci rozdzielczych i instalacji gazowych, metody sterowania systemami przesyłowymi gazu, podstawy informatyki w gazownictwie, posługiwanie się komputerowymi systemami obliczeń inżynierskich, zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi stosowanymi w budowie gazociągów, w kotłach i podgrzewaczach gazowych, zastosowanie gazu jako paliwa w siłowniach, elektrociepłowniach i transporcie.

 

Program studiów:

 • Podstawy gazownictwa
 • Budowa gazociągów
 • Techniki i technologie bezwykopowe
 • Konstruowanie i budowa gazociągów na terenach niestabilnych
 • Projektowanie, budowa i eksploatacja stacji i tłoczni gazowych
 • Podziemne magazyny gazu i ich współpraca z systemem przesyłowym
 • Magazynowanie i transport LNG
 • Pomiary w gazownictwie
 • Systemy telemechaniki w sieci przesyłowej gazu
 • Sterowanie systemami przesyłowymi gazu
 • Podstawy informatyki w gazownictwie
 • Modelowanie i optymalizacja sieci gazowych
 • Spalanie gazu
 • Projektowanie, budowa i eksploatacja instalacji gazowych
 • Kotły i podgrzewacze gazowe
 • Siłownie i elektrociepłownie gazowe
 • Podstawy ekonomii w gazownictwie

 

Sylwetka absolwenta:

Studia przeznaczone są w szczególności dla inżynierów zatrudnionych w przemyśle gazowniczym, energetyce i ciepłownictwie, a także dla absolwentów szkół wyższych, zajmujących się problematyką wykorzystania paliw gazowych, budowy gazociągów przesyłowych i sieci dystrybucyjnych oraz projektowaniem i eksploatacją instalacji i sieci gazowych.

Absolwenci otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną, jak i wynikającą z praktyki, dotyczącą transportu gazu, eksploatacji sieci gazowych oraz instalacji, energetyki gazowej z elementami ciepłownictwa, a nawet podstaw ekonomii w gazownictwie. Ponadto słuchacze będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz wykonywania analiz, ćwiczeń i projektów. Ukończenie oferowanych studiów podyplomowych będzie stanowić podstawę do ubiegania się o uzyskanie specjalizacji zawodowej w sektorze gazowniczym, energetycznym i w ciepłownictwie.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2017 r. do IX 2018 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 25 IX 2017 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia dyplomu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • skierowanie z zakładu pracy (można również zgłaszać się indywidualnie), zawierające deklarację dokonania opłaty za studia.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność wpływu podań kandydatów spełniających warunki rekrutacji

 

Liczba miejsc:

30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,

pawilon A-1, pokój 104

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr Jolanta Ulman (tel.: 12 617 22 10)

 

Opłaty:

4900 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych (piątek od godz. 14.00, sobota w godz. 8.15–17.30).