Technologie wiertnicze w udostępnianiu złóż i geoinżynierii

Charakterystyka studiów:

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej osobom zatrudnionym w branży związanej z wiertnictwem, jak i innym osobom poszukującym pracy. Program skierowany jest do osób związanych z geotechniką, budownictwem i geotermią, a także z poszukiwaniami i udostępnianiem surowców. Obejmuje on informacje z zakresu: geologii naftowej, wiertnictwa, geoinżynierii, geotechniki, geoenergetyki, prawa górniczego oraz finansowania inwestycji. W programie studiów znajdują się także przedmioty bardziej szczegółowe: płuczki wiertnicze, zaczyny uszczelniające, urządzenia wiertnicze, projektowanie, kosztorysowanie i dokumentowanie wierceń, awarie i komplikacje wiertnicze, dowiercanie i opróbowanie złóż, pomiary w otworach wiertniczych, technologia wiercenia otworów, komputerowe projektowanie otworów kierunkowych.

 

Program studiów:

 • Geologia naftowa

Ogólne wiadomości o ropie naftowej i gazie ziemnym. Warunki występowania ropy naftowej i gazu ziemnego. Charakterystyka skał macierzystych, zbiornikowych i uszczelniających. Fizyczne i chemiczne własności wód złożowych i węglowodorów. Złoża węglowodorów, klasyfikacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Inżynieria złożowa. Metody poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Baseny sedymentacyjne i systemy naftowe, hydrodynamiczne modelowanie basenów naftowych. Obliczanie zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego

 • Wiertnictwo

Metody wiercenia otworów i charakterystyka wiertnic. Technika i technologia wierceń wielkośrednicowych, normalnośrednicowych i małośrednicowych. Sprzęt, narzędzia wiertnicze i narzędzia pomocnicze. Metody rdzeniowania otworów. Konstrukcje rdzeniówek. Konstrukcje otworów wiertniczych. Wiercenie otworów kierunkowych. Profile otworów kierunkowych i pojęcia charakteryzujące trajektorię osi otworu kierunkowego. Zasady projektowania trajektorii osi otworów kierunkowych. Wiercenia morskie

 • Płuczki wiertnicze

Zadania płuczek wiertniczych. Parametry płuczek wiertniczych i przyrządy do ich pomiaru. Podstawowe procedury badania płynów wiertniczych. Badania specjalistyczne. Podstawowe materiały i środki chemiczne. Rodzaje płuczek wiertniczych. Podstawowe procedury działania przy skażeniach płuczki. Regulowanie gęstości płuczek wiertniczych. Ciecze do rekonstrukcji odwiertów. Kontrola fazy stałej

 • Zaczyny uszczelniające

Zaczyny cementowe stosowane w celu uszczelniania i wzmacniania górotworu. Pomiar parametrów technologicznych świeżych i stwardniałych zaczynów uszczelniających. Reakcje chemiczne zachodzące podczas hydratacji i hydrolizy składników cementu. Kontrakcja zaczynu w trakcie jego wiązania i twardnienia. Domieszki modyfikujące właściwości reologiczne, wiązanie i twardnienie zaczynów. Przyczyny i sposoby zwiększania gęstości zaczynów uszczelniających. Dodatki obciążające gęstość zaczynów. Sposoby zmniejszania gęstości zaczynów uszczelniających. Wpływ filtracji zaczynów na strefę przyotworową. Metody regulacji filtracji zaczynów. Sposoby sporządzania zaczynów uszczelniających

 • Urządzenia wiertnicze
 • Geoinżynieria

Charakterystyka ośrodka gruntowego i masywu skalnego. Drenaż odkryty i zakryty. Geowłókniny. Metody modyfikujące właściwości fizyczno-mechaniczne ośrodka gruntowego lub masywu skalnego. Ekrany przeciwfiltracyjne i szczelinowe. Geotekstylia, geosiatki, geomembrany, geomaty i geodreny, geokompozyty. Zbrojenie szkieletowe ośrodka gruntowego. Konstrukcje odwadniające. Komórkowy system ograniczający Geoweb. Konstrukcje oporowe. Metody stabilizacji skarp i osuwisk. Kurtyny skalne. Wzmacnianie i uszczelnianie ośrodka gruntowego i masywu skalnego metodami iniekcji klasycznej, ciśnieniowej, wysokociśnieniowej z hydraulicznym i mechanicznym urabianiem gruntu i skał.

 • Projektowanie, kosztorysowanie i dokumentowanie wierceń

Zasady sporządzania projektu geologiczno-technicznego otworu wiertniczego (PGTO). Projekt konstrukcji otworu. Wyznaczanie głębokości zapuszczania, obliczenia wytrzymałościowe, projektowanie uzbrojenia i wyposażenia kolumn rur okładzinowych. Projekt cementowania rur okładzinowych. Dobór urządzenia wiertniczego. Projekt przewodu wiertniczego. Dobór narzędzi wiercących oraz projekt rdzeniowania. Projekt płuczkowy. Projekt hydraulicznych parametrów technologii wiercenia

 • Ochrona środowiska w wiertnictwie

Podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej. Zagrożenia środowiska związane z prowadzeniem prac wiertniczych. Monitoring środowiska naturalnego wokół wiertni. Ocena oddziaływania prac wiertniczych na środowisko naturalne

 • Komputerowe projektowanie otworów kierunkowych

Gromadzenie i zarządzanie danymi. Projektowanie trajektorii otworu wiertniczego w 3D. Projektowanie konstrukcji otworu. Obliczenia hydrauliczne. Projektowanie przewodu wiertniczego i dobór narzędzi wiertniczych oraz obliczenia wytrzymałościowe przewodu wiertniczego

 • Awarie i komplikacje wiertnicze
 • Dowiercanie i opróbowanie złóż
 • Pomiary w otworacch
 • Technologia wiercenia otworów
 • Geoenergetyka
 • Prawo górnicze

 

Sylwetka absolwenta:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, pracujących w przemyśle związanym z poszukiwaniem i udostępnianiem surowców, geotechniką, budownictwem, geotermią. Kandydatami mogą być także absolwenci studiów wyższych pragnący podjąć pracę w wiertnictwie.

Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu wiertnictwa oraz dziedzin bezpośrednio z nim związanych. Absolwenci po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i zdaniu egzaminów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu w Akademii Górniczo-Hutniczej.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2018 r. do VI 2019 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 7 V do 14 IX 2018 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skierowanie z zakładu pracy (można również zgłaszać się indywidualnie), zawierające deklarację dokonania opłaty za studia.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

45

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pokój 104

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr Jolanta Ulman

tel.: 12 617 22 10

ulman@agh.edu.pl

 

Opłaty:

4 500 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w systemie studiów zaocznych (piątek od godz. 14.00, sobota w godz. 8.00-18.00 i niedziela do 13.00). Planowanych jest sześć-siedem  zjazdów w semestrze.