Technologia wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych

Charakterystyka studiów:

Studia trwają dwa semestry i obejmują około 270 godz. wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Podstawowym celem jest dokształcenie i przygotowanie kadr do pracy związanej z wydobyciem gazu ze złóż niekonwencjonalnych. Prowadzenie studiów koncentruje się na przekazaniu wiedzy i umiejętności m.in. w zakresie geologii złóż niekonwencjonalnych gazu i ropy naftowej, geochemii naftowej złóż niekonwencjonalnych, badań geofizycznych złóż niekonwencjonalnych, fizyki i inżynierii złóż gazu niekonwencjonalnego, ekonomiki procesu wiercenia i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu, a także wykonywania analiz, ćwiczeń laboratoryjnych i projektów technicznych.

 

Program studiów:

 • Geologia złóż niekonwencjonalnych gazu i ropy naftowej
 • Geochemia naftowa złóż niekonwencjonalnych
 • Badania geofizyczne złóż niekonwencjonalnych
 • Fizyka i inżynieria złóż gazu niekonwencjonalnego
 • Własności PVT płynów złożowych
 • Mechanika skał i podstawy szczelinowania
 • Nowe technologie wiercenia w złożach niekonwencjonalnych
 • Monitoring i ochrona środowiska w eksploatacji złóż niekonwencjonalnych
 • Technologia eksploatacji złóż gazu niekonwencjonalnego
 • Ekonomika procesu wiercenia i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu
 • Prawo geologiczne i górnicze oraz prawo energetyczne
 • Ocena efektywności projektów pilotażowych i podejmowanie decyzji
 • Laboratorium badania skał złożowych
 • Przygotowanie inwestycji, zagospodarowanie przestrzenne i logistyka

 

Sylwetka absolwenta:

Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, w szczególności dla inżynierów zatrudnionych w przemyśle gazowniczym i energetyce.
Słuchacze studiów otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną, jak i wynikającą z praktyki, dotyczącą geologii, geochemii, geofizyki, petrofizyki, transportu gazu, eksploatacji instalacji oraz sieci gazowych, energetyki. Będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz wykonywania analiz, ćwiczeń laboratoryjnych i projektów technicznych.
Wykładowcami będą pracownicy Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, specjaliści zaproszeni z przemysłu o uznanym autorytecie.
Ukończenie oferowanych studiów podyplomowych będzie stanowić podstawę do ubiegania się o uzyskanie specjalizacji zawodowej w sektorze gazowniczym, energetycznym.
 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2016 r. do IX 2017 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 1 VI do 30 IX 2016 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona notarialnie kserokopia dyplomu;
 • kwestionariusz osobowy;
 • zobowiązanie kandydata do wniesienia opłat za studia w określonych terminach;
 • skierowanie z zakładu pracy (można również zgłaszać się indywidualnie) zawierające deklarację dokonania wpłaty na studia.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność wpływu podań kandydatów spełniających warunki rekrutacji

 

Liczba miejsc:

30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-4, pokój 315

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr inż. Anna Kuźniar-Klimkowska (tel. 12 617 31 53)

 

Opłaty:

5 900 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w Warszawie oraz w Krakowie w systemie studiów niestacjonarnych, tzn. piątek (od godz. 14.00), sobota (w godz. 8.15-17.30) i niedziela (do godz. 13.00).