Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych

Charakterystyka studiów:

Dynamiczny rozwój przemysłu a także infrastruktury miejskiej sprawia, że zabytkowe zespoły staromiejskie, nadwyrężone przez czas ulegają częściowemu lub całkowitemu niszczeniu. Problemy rewaloryzacji budowli i miast zabytkowych wymagają przygotowania kadry w obszarze konstrukcji budowlanych, materiałoznawstwa budowlanego, geomechaniki, stateczności obiektów budowlanych, sposobu posadowienia fundamentów.

Studia adresowane są do osób zajmujących się na co dzień problematyką rewitalizacji i konserwacji zabytkowych obiektów budowlanych. Dotyczy to zarówno osób uczestniczących w bezpośredniej realizacji i prowadzeniu prac, jak i osób biorących udział w zarządzaniu, organizowaniu i przygotowaniu prac konserwatorskich. Studia skierowane są zwłaszcza do osób o różnych specjalnościach zawodowych, którzy w swej działalności administracyjnej, projektowej, budowlanej i inwestycyjnej mają do czynienia z szeroko pojętymi zagadnieniami praktycznymi i teoretycznym z dziedziny konserwacji zabytków architektury. Celem Studiów jest permanentne podnoszenie kwalifikacji i kompetencji w celu właściwego przygotowania Słuchaczy do pełnienia zadań w szeroko pojętej ochronie zabytków i dóbr kultury.

 

Program studiów:

 • Przepisy prawne w budownictwie i ochronie zabytków
 • Historyczny rozwój architektury i technik budowlanych
 • Przyczyny awarii i katastrof budowlanych
 • Fizyka budowli i ochrona przed destrukcją
 • Geotechniczne metody zabezpieczenia podziemnych obiektów zabytkowych
 • Diagnostyka i metody badań konstrukcji budowlanych
 •  Niezawodność, trwałość oraz użyteczność ustrojów i obiektów budowlanych
 • Materiały budowlane stosowane przy remontach, naprawach i wzmacnianiu
 • Dokumentacja konserwatorska i projektowa
 • Metody zabezpieczania, naprawy i wzmacniania obiektów budowlanych
 • Epidermiczne zabiegi konserwatorskie
 • Metody zabezpieczenia i ochrony p.poż. w budynkach zabytkowych
 • Kalkulacja kosztów remontów i modernizacji budynków

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego i projektowych, organizacjach konsultingowych, badawczo-naukowych, wyższych uczelniach oraz organach nadzoru budowlanego i administracji państwowej i samorządowej, a także zdobywają kwalifikacje menedżerskie potrzebne do zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi oraz utrzymania i odtwarzania zabytkowych obiektów budowlanych i górniczych.

Absolwent tej specjalności uzyskuje, oprócz rozszerzonej wiedzę z zakresu wykonawstwa i projektowania obiektów budowlanych, wszechstronne przygotowanie w zakresie współczesnych metod rekonstrukcji głównie pod-ziemnych elementów budowli zabytkowych, ich modernizacji, napraw i konserwacji. W procesie kształcenia zwraca się szczególną uwagę na rozwiązywanie nietypowych problemów w budowlach zabytkowych, zastosowanie technik komputerowych w geotechnice i projektowaniu inżynierskim oraz związki podstaw teoretycznych i metod doświadczalnych z tymi technikami.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2018 r. do VII 2019 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 1 IV do 18 IX 2018 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu,
 • poświadczenie wniesienia opłaty operacyjnej w wysokości 100 zł, która jest wliczona w wysokość całkowitej opłaty za studia podyplomowe.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pokój 207

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Szczepan Grzesło (tel.: 12 617 20 82, e-mail: grzeslo@agh.edu.pl)

 

Opłaty:

4 000 zł (możliwość płatności w dwóch ratach)

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia będą się odbywać raz w miesiącu (sobota–niedziela): soboty w godz. 11.00–18.15, niedziele w godz. 9.00–16.15.

Studia podyplomowe zostały wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Urzędu Pracy. Tym samym istnieje możliwość uzyskania przez bezrobotnych słuchaczy dofinansowania z Urzędu Pracy kosztów uczestnictwa w studiach podyplomowych.