Podziemne magazynowanie gazu

Charakterystyka studiów:

Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godz. wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i pewnych praktycznych umiejętności w zakresie zasad magazynowania gazu ziemnego, rodzajów magazynów, celu magazynowania oraz sterowania i zarządzania tymi obiektami w powiązaniu z krajowym systemem gazowniczym. Studia obejmują także podstawy termodynamiki gazu ziemnego, jak też modelowania analitycznego i numerycznego procesów związanych z przemieszczaniem się wody i gazu w ośrodkach porowatych. W ramach studiów zostaną przedstawione zasady prawne funkcjonowania podziemnych magazynów gazu w kawernach solnych oraz sczerpanych złożach gazu i ropy naftowej.

 

Program studiów:

 • Termodynamika gazu ziemnego
 • Procesy fizykochemiczne występujące w podziemnym magazynowaniu gazu
 • Mechanika i hydromechanika ośrodków porowatych (podstawy filtracji)
 • Inżynieria złożowa złóż i podziemnych magazynów gazu
 • System przesyłowy gazu w Polsce w powiązaniu z magazynami gazu
 • Maszyny przepływowe (sprężarki, turbiny gazowe, napędy)
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa na podziemnych magazynach gazu
 • Testy interferencyjne
 • Systemy zarządzania i sterowania pracą podziemnych magazynów gazu ziemnego
 • Podziemne magazyny gazu w kawernach solnych
 • Pomiary geochemiczne w podziemnym magazynowaniu gazu ziemnego
 • Techniki geofizyczne w podziemnym magazynowaniu gazu
 • Uwarunkowania prawno ekonomiczne Unii Europejskiej odnośnie magazynów gazu
 • Metody analityczne i numeryczne modelowania pracy podziemnych magazynów gazu
 • Procesy technologiczne stosowane w podziemnym magazynowaniu gazu
 • Odwierty kierunkowe i poziome w PMG
 • Uszczelnianie górotworu solnego
 • Wyposażenie wgłębne i napowierzchniowe odwiertów na PMG

 

Sylwetka absolwenta:

Oferta studiów skierowana jest do pracowników firm związanych z branżą naftowo-gazowniczą. Słuchaczami mogą być osoby, które chcą poszerzyć wiedzę w bardzo istotnym dla gospodarki narodowej zagadnieniu, jakim jest tworzenie rezerw gazu ziemnego. Słuchacze zaznajomią się zarówno z podstawami teoretycznymi, jak i rozwiązaniami praktycznymi podziemnego magazynowania gazu ziemnego.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze będą przygotowani w zakresie umiejętności wyboru struktur złożowych na podziemne magazyny gazu, sposobem ługowania i przygotowania kawern solnych, posiądą podstawowe umiejętności w zakresie sterowania i zarządzania pracą podziemnych magazynów gazu oraz poznają szczegóły współpracy magazynów gazu systemem jego przesyłu. Będą również posiadać wiedzę na temat metod modelowania magazynów gazu.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2018 r. do VI 2019 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 18 VI do 28 IX 2018 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz ze zobowiązaniem się do pokrycia kosztów,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia,
 • skierowanie z zakładu pracy (można też zgłaszać się indywidualnie) – skierowanie z zakładu powinno zawierać deklarację dokonania opłaty za studia.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Ilość miejsc:

30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pokój 104

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr Jolanta Ulman

tel.: 12 617 22 10

ulman@agh.edu.pl

 

Opłaty:

5 000 zł (studia w Krakowie)

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w systemie studiów zaocznych (piątek od godz. 14.00, sobota w godz. 8.00–18.00, czasem niedziela do godz. 12.00).