Mechatronika w edukacji

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania zagadnień z zakresu mechatroniki w szkołach objętych programami nauczania profili technicznych, aktualizacja wiedzy oraz uzyskanie nowej wiedzy przez nauczycieli pracujących w różnych typach szkół zawodowych.

 

Program studiów:

Program studiów realizowany będzie w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów (łącznie 360 godz.). Zajęcia prowadzić będą pracownicy naukowi Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 

Przewidziane są m.in. zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i narzędzi do nauczania mechatroniki (m.in. firmy Festo Didactic, obrabiarki CNC, sterowniki PLC, Rapid Prototyping - techniki przyrostowe, drukarki przestrzenne, skanery 3D do inżynierii odwrotnej, metody wizyjne w kontroli procesów w robotyce) oraz nowoczesnych metod przygotowania prototypów - wirtualnego projektowania i szybkiego prototypowania. W programie potraktowano z jednakową uwagą przedmioty z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki, robotyki i informatyki stosowanej oraz zwrócono szczególną uwagę na poszerzenie umiejętności pozwalających na pracę w grupie interdyscyplinarnych specjalistów.

 

Szczegółowy program zajęć:

 • Systemy CAD Architektura systemów CAD, modelowanie 3D, modelowanie powierzchniowe, tworzenie dokumentacji, symulacja jako narzędzie wspomagania projektowania.
 • Mechatronika, układy i ich projektowanie. Pojęcie mechatroniki, interdyscyplinarność, integracja, projektowanie mechatroniczne, systemy projektowania modułowego PLM, techniki szybkiego prototypowania (RP – rapid prototyping).
 • Teoria maszyn i mechanizmów. Klasyfikacja mechanizmów - strukturalna i funkcjonalna, metody analizy i syntezy kinematycznej, mechanizmy dla konstrukcji mechatronicznych, projekt mechanizmu.
 • Elektronika i techniki mikroprocesorowe. Mikroprocesory, procesory sygnałowe, zasady projektowania układów mikroprocesorowych, tworzenie schematów, projektowanie PCB, programowanie procesorów.
 • Sensory i systemy w mechatronice. Rola czujników w konstrukcjach mechatronicznych, czujniki inteligentne, konstrukcja hybrydowych czujników wybranych wielkości fizycznych, architektura systemów wizyjnych, zastosowanie systemów wizyjnych, elementy przetwarzania obrazów.
 • Sterowanie procesami z elementami sterowników PLC. Własności układów sterowania, klasyfikacja układów sterowania, zasady projektowania układów sterowania, przykładowe zadania układów sterowania, identyfikacja dla celów sterowania, architektura sterownika PLC, programowanie sterowników PLC, DCS, FPGA.
 • Konstrukcja i badanie robotów. Podstawowe elementy robotów, systemy robotów, programowanie robotów, przestrzeń robocza, trajektorie i ich planowanie, sterowanie robotami, badania robotów, metody wizyjne w robotyce.
 • Inżynieria oprogramowania. Projektowanie oprogramowania, UML, podejście obiektowe, algorytmy numeryczne, struktury danych, bazy danych.
 • Napędy elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne. Podstawy konstrukcji układów pneumatycznych i hydraulicznych, konstrukcje napędów elektrycznych, własności i zastosowanie układów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych,.
 • Systemy CAM (Computer Aided Machining )z elementami programowania CNC. Projektowanie procesów wytwarzania, symulacja procesów wytwarzania, podstawy budowy obrabiarek CNC, programowanie obrabiarek CNC, metody wirtualnego prototypowania, techniki przyrostowe,inżynieria odwrotna, profesjonalne drukowanie 3D.
 • Diagnostyka i niezawodność układów mechatronicznych. Podstawowe pojęcia związane z diagnostyką, monitorowanie procesów, analiza niezawodności urządzeń mechanicznych, analiza procesu eksploatacji dal potrzeb diagnostyki.
 • Układy dynamiczne i metrologia. Modele układów dynamicznych, funkcje przejścia, sploty funkcji, metody analizy sygnałów, filtracja, sygnały stacjonarne i niestacjonarne, własności układów dynamicznych, układy pomiarowe.
 • Strategia kształcenia mechatronicznego. W ramach przedmiotu przygotowywane będą konspekty zajęć i projektu stanowisk laboratoryjnych w zakresie nauczania mechatroniki. Praktyka w pracowniach szkoły z klasą o profilu mechatronicznym.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do absolwentów uczelni o profilu technicznym (głównie wydziałów mechanicznych, budowy maszyn, automatyki i robotyki, informatyki stosowanej, elektrotechniki i elektroniki) oraz do absolwentów uczelni o profilu nauczycielskim (w zakresie nauczania techniki), pracujących jako nauczyciele przedmiotów technicznych w szkołach zawodowych i ośrodkach doskonalenia zawodowego.

Ukończenie studiów dokumentowane będzie wydaniem Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, nadającego kwalifikacje zawodowe uprawniające do nauczania przedmiotów technicznych (klasy o profilu mechatronicznym lub pokrewnym) w szkołach zawodowych (zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Zadaniem edukacji w zakresie mechatroniki jest wykształcenie specjalistów umiejących formułować i rozwiązywać interdyscyplinarne zadania oraz posiadających umiejętności komunikacji i współpracy pomiędzy specjalistami różnych dziedzin wiedzy związanych z mechatroniką. W procesie nauczania zwraca się szczególną uwagę na praktyczną stronę rozwiązywania zadań technicznych nowoczesnymi metodami stosowanymi w praktyce przemysłowej krajów przodujących w rozwoju techniki i technologii, w tym szczególnie zaawansowanych metod wirtualnego projektowania CAD i wytwarzania CAM/CAE (Computer Aided Machining, Computer Aided Engineering) oraz szybkiego prototypowania (RP).

 

Czas trwania:

3 semestry (od XII 2017 r. do III 2019 r. lub od III 2018 r. do VI 2019 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 30 VI do 24 XI 2017 r. lub od 1 I do 30 III 2018 r.

Zgłoszenia można przesyłać listownie lub pocztą elektroniczną na adresy podane poniżej.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie z uzasadnieniem podjęcia studiów,
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (studia I lub II stopnia) – do wglądu, kserokopia dyplomu,
 • kwestionariusz osobowy kandydata,
 • kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej 100 zł (wpłata na konto po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu, opłata wpisowa będzie wliczona do pierwszej opłaty semestralnej za studia)

 

Tryb zgłoszeń i przyjęć kandydatów:

rozmowa kwalifikacyjna, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagania dla kandydatów - ukończone studia inżynierskie lub magisterskie z zakresu: mechaniki, budowy maszyn, elektrotechniki, elektroniki, automatyki robotyki, informatyki, nauczania techniki lub pokrewnych kierunków i specjalności.

 

Liczba miejsc:

maksymalnie 2 grupy po 15 osób (łącznie 30 osób)

 

Miejsce składnia zgłoszeń:

AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Katedra Systemów Wytwarzania

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon B-4, pokój 205

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

dr hab. inż. Jacek Cieślik, prof. AGH (tel. 12 617 36 63, cieslik@agh.edu.pl)

mgr inż. Danuta Piekarz-Flaga  (12 617 31 02, dflaga@agh.edu.pl)

 

Opłaty:

4 950 zł (płatne w ratach semestralnych w wysokości 1 650 zł przed rozpoczęciem semestru)

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w systemie podyplomowych studiów niestacjonarnych w formie weekendowych dwudniowych zjazdów (soboty i niedziele – do 10 godzin zajęć dziennie), pięć do siedmiu zjazdów w semestrze, nie więcej niż dwa razy w miesiącu lub w systemie wieczorowym, stosownie do oczekiwań i możliwości słuchaczy – łącznie 18 spotkań.