Instrumentalne metody badań minerałów i skał

Charakterystyka studiów:

Tematyka prezentowana w trakcie zajęć ma na celu dostarczenie i uaktualnienie wiedzy na temat współczesnych metod badań minerałów i skał. Na zajęciach obejmujących wykłady i zajęcia laboratoryjne słuchacze zapoznają się z metodami badań wybranych właściwości fizykochemicznych (laboratoria z metod badań, m.in.: mikroskopia optyczna, mikroskopia elektronowa SEM i TEM, spektroskopia fluorescencji rentgenowskiej XRF, dyfraktometria rentgenograficzna XRD, spektrometria absorpcyjna w podczerwieni FTIR, spektroskopia Ramana, spektrometria mas, analiza termiczna, analiza powierzchni właściwej i mikroporowatości BET) oraz z metodami badań wybranych właściwości mechanicznych. Szczególny nacisk będzie położony na praktyczne poznanie zasady działania, preparatyki i przykładów aplikacji oraz ograniczeń poszczególnych metod pod kątem doboru rozwiązań dla optymalnego rozwiązania przykładowych problemów i zadań.

 

Program studiów:

I. Wybrane techniki instrumentalne:

 • Mikroskopia optyczna.
 • Mikroskopia elektronowa SEM TEM EDS EBSD.
 • Mikrosonda elektronowa EMP.
 • Spektroskopia fluorescencji rentgenowskiej XRF.
 • Dyfraktometria rentgenograficzna XRD.
 • Spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni FTIR.
 • Spektroskopia Ramana.
 • Analiza termiczna.
 • Analiza powierzchni właściwej i mikroporowatości BET.
 • Spektrometria masowa.

 

II. Wybrane aplikacje i metody specjalne:

 • Wybrane metody rozdzielania minerałów.
 • Metody badań minerałów ilastych.
 • Badania wybranych własności mechanicznych i technicznych skał.
 • Wybrane metody gemmologiczne i jubilerskie.
 • Wybrane metody oznaczania wieku bezwzględnego.
 • Wybrane techniki laboratoryjne mineralogii eksperymentalnej.
 • Wykłady monograficzne z aplikacji interdyscyplinarnych.

 

III. Metody profesjonalnego opracowania i prezentacji wyników w naukach o Ziemi:

 • Redakcja i edycja manuskryptu raportu z badań i publikacji. Redakcja aplikacji
  grantowych i wniosków o finansowanie badań. Prawa autorskie.
 • Profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie publicznej prezentacji wyników.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia są przeznaczone dla absolwentów wydziałów przyrodniczo-technicznych, w szczególności, mineralogów, geologów, geografów, absolwentów kierunków rolniczych, budowlanych i technologicznych, jak również biegłych, inspektorów kontroli jakości, technologów produkcji i innych. Uczestnikami studiów mogą być również nauczyciele szkół średnich (profilowanych), którzy nauczają przedmiotów technicznych związanych z analizą ciał stałych, materiałów budowlanych, minerałów, skał i surowców. Warunkiem przyjęcia jest ukończenie studiów II stopnia kierunków górniczych, geologicznych, chemicznych, geograficznych, gleboznawczych, technologii materiałowej i pokrewnych.

Absolwent studiów będzie dysponował praktyczną wiedzą dotyczącą zastosowań nowoczesnych metod analitycznych wykorzystywanych do prowadzenia powszechnie stosowanych badań właściwości minerałów, skał, surowców mineralnych i materiałów pokrewnych, zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych. Uczestnik studiów będzie posiadał wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu metodyki badań standardowo stosowanej w nauce, przemyśle, inżynierii i w działaniach eksperckich. Absolwenci uzyskają wiedzę, która umożliwi poprawny wybór odpowiedniego zestawu metod analitycznych, prawidłowe przygotowanie próbek do analiz, optymalne zaplanowanie przebiegu badań, w tym dobór analiz i eksperymentów laboratoryjnych w zależności od postawionego problemu lub charakteru realizowanego projektu inżynierskiego. Poprzez integrowanie wiedzy z zakresu nauk o Ziemi z praktyczną wiedzą analityczną absolwenci będą potrafili zaplanować badania, interpretować otrzymane wyniki oraz wyciągać poprawne wnioski. Uczestnicy będą też przeszkoleni w zakresie profesjonalnego przygotowania pisemnego opracowania rezultatów, sprawozdania i publikacji naukowej oraz prezentacji rozwiązań złożonych problemów inżynierskich z zakresu metodyki analiz ciała stałego i nauk o Ziemi.

Ukończenie studiów podyplomowych potwierdzone zostanie świadectwem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2016 r. do IX 2017 r.)

 

Termin zgłoszeń:                       

od 15 V do 1 VII oraz od 1 IX do 15 IX 2016 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • dowód wniesienia opłaty za studia (pierwsza rata do 22 IX 2016 r.).

 

Tryb zgłoszeń:

Zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.kmpig.geol.agh.edu.pl/index.php/zgoszenia (preferowane).
Zgłoszenie pisemne z deklaracją opłaty za studia przesłane drogą internetową, faksem lub pocztą.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Liczba miejsc:

30

 

Miejsce zgłoszeń:

Formularz zgłoszeń znajduje się na stronie internetowej:

www.kmpig.geol.agh.edu.pl/index.php/studia-podyplomowe

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

Zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej.

dr hab. inż. Maciej Manecki

Pawilon A-0 pokój 24

tel.: 12 617 23 74 lub 604 427 198

gpmmanec@cyfronet.krakow.pl

dr hab. inż. Jakub Matusik

Pawilon A-0 pokój 24

tel.: 12 617 52 33
jmatusik@geol.agh.edu.pl

dr inż. Sylwia Zelek

Pawilon A-0 pokój 24

tel.: 12 617 53 01
zelek@geol.agh.edu.pl

 

Opłaty:

4 100 zł (jeden semestr 2 050 zł)

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia będą się odbywały w formie dwudniowych sobotnio-niedzielnych zjazdów z częstotliwością ok. 6 spotkań na semestr, częściowo w laboratoriach AGH, a częściowo w specjalistycznych placówkach badawczych.