Górnictwo podziemne

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni technicznych (z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera), którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu górnictwa podziemnego, a w szczególności do:

- absolwentów kierunku Górnictwo i Geologia, którzy chcą uzupełnić brakujące przedmioty wymagane do uzyskania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zatwierdzeń  w podziemnych zakładach górniczych, - absolwentów innych kierunków aniżeli Górnictwo i Geologia, którzy zamierzają ubiegać się o:

 • uzyskanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zatwierdzeń w podziemnych zakładach górniczych,
 • przyjęcie na II stopień studiów na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii na kierunku Górnictwo i Geologia w specjalności Górnictwo Podziemne.

Studia Podyplomowe w zakresie Górnictwa Podziemnego spełniają wymagania dotyczące kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego osób wykonujących czynności w dozorze i wyższym dozorze w specjalności górniczej oraz kierownika i zastępcy kierownika działu (górniczego, techniki strzałowej, tąpań) ruchu zakładu górniczego w podziemnych zakładach górniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1229).

Studia obejmują 216 godzin zajęć dydaktycznych i trwają 2 semestry. Program studiów realizowany  jest w formie wykładów, ćwiczeń,  seminariów i umożliwia uzyskanie 44 punków ECTS.  Zajęcia na studiach prowadzone są przez nauczycieli Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

 

Program studiów:

Na studiach realizowane będą następujące przedmioty:

 • Geologia, mineralogia i petrografia,
 • Górnictwo ogólne,
 • Zarys geomechaniki,
 • Prawo geologiczne i górnicze,
 • Geodezja i kartografia górnicza,
 • Górnictwo podziemne,
 • Aerologia górnicza,
 • Bezpieczeństwo pracy i ratownictwo w górnictwie,
 • Technika podziemnej eksploatacji złóż,
 • Technika strzelnicza,
 • Budownictwo podziemne,
 • Maszyny i urządzenia górnicze,
 • Zagrożenia naturalne w górnictwie,
 • Pożary podziemne.

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów wraz z wykazem literatury są zbieżne z treściami zawartymi w programie zajęć dydaktycznych SYLLABUS na studiach I stopnia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii na kierunku Górnictwo i Geologia, specjalność Eksploatacja Złóż Surowców Mineralnych, z modułem obieralnym z zakresu Górnictwa podziemnego.

 

Sylwetka absolwenta:

Kształcenie w zakresie górnictwa podziemnego zapewni słuchaczom nabycie wiedzy w zakresie nauk o ziemi oraz technik i technologii eksploatacji podziemnej kopalin stałych. Odpowiednio przygotowany program nauczania, zbieżny z obowiązującymi standardami na I stopniu studiów na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, na kierunku Górnictwa i Geologii, z modułem obieralnym z zakresu Górnictwa podziemnego, obejmuje szeroką gamę treści kierunkowych (m. in. geologia, górnictwo, geomechanika, aerologia górnicza, bezpieczeństwo pracy i ratownictwo w górnictwie, prawo górnicze i geologiczne, technika strzelnicza, zagrożenia naturalne, pożary podziemne oraz technika podziemnej eksploatacji złóż). Dopełnieniem procesu dydaktycznego jest wykonanie Pracy Końcowej z zakresu techniki podziemnej eksploatacji złóż.

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2018 r. do VI 2019 r.)

 

Termin zgłoszeń:

Rekrutacja kandydatów odbywa się w sposób ciągły, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wymagane dokumenty:

 • odpis lub poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów inżynierskich, wraz z suplementem lub kserokopią indeksu,
 • podanie o przyjęcie (formularz do pobrania na stronie studiów),
 • kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania na stronie studiów),
 • karta zgłoszenia (formularz do pobrania na stronie studiów).

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać przesyłką poleconą.

 

Tryb zgłoszeń:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

W pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci kierunku Górnictwo i Geologia, którym ukończenie studiów podyplomowych umożliwi uzyskanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do zatwierdzeń  w podziemnych zakładach górniczych.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc na daną edycję kolejność zgłoszeń kandydatów nieprzyjętych zostaje zachowana przy rekrutacji na następne edycje studiów.

 

Liczba miejsc:

35

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-4, pokój nr 12

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia: 

Wojciech Cyrnek

tel.: 12 617 20 74

wocy@agh.edu.pl

 

Marek Pers

tel.: 12 617 20 74

pers@agh.edu.pl

 

Opłaty:

4000 zł (możliwość płatności w ratach)

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie: w piątki (od godz. 16.30) i w soboty (od godz. 8.30).