Geofizyka stosowana (Specjalność: geofizyka naftowa,geofizyka górnicza i geofizyka środowiska)

Charakterystyka studiów:

Konieczność poszukiwania złóż węglowodorów, prowadzenia eksploatacji górniczej w coraz bardziej złożonych warunkach geologicznych oraz prowadzenia proekologicznej gospodarki powodują, że do lokalizacji i rozpoznawania złóż oraz przewidywania zagrożeń związanych z eksploatacją górniczą i antropogenicznych zagrożeń środowiska wykorzystywane są najnowocześniejsze geofizyczne systemy pomiarowe oraz komputerowe systemy do przetwarzania i interpretacji danych. Program studiów umożliwia poszerzenie wiadomości z zakresu wykorzystania metod geofizycznych do powyższych celów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona zarówno na korzyści wynikające ze stosowania specjalistycznych metod geofizycznych (m.in. niski koszt badań), jak i fakt, że w wielu przypadkach jakość uzyskiwanych danych zdecydowanie przewyższa informacje uzyskiwane przy zastosowaniu tradycyjnych metod badawczych.

 

Program studiów:

· podstawy metod geofizycznych (petrofizyka, sejsmika, geofizyka wiertnicza, metody pól potencjalnych, metody geoelektryczne i elektromagnetyczne) - wykłady

· metody geofizyczne w poszukiwaniach złóż węglowodorów - konwencjonalnych oraz gazu z łupków (sejsmika złożowa, mikrosejsmika, geofizyka wiertnicza, struktury geologiczne w magnetotelluryce) – wykłady i ćwiczenia

· metody geofizyczne w górnictwie (sejsmologia górnicza, sejsmoakustyka, sejsmometria, mikrograwimetria) – wykłady i ćwiczenia

· metody geofizyczne w ochronie środowiska (mikrograwimetria, magnetometria środowiska, sejsmika inżynierska, metody geoelektyczne i georadarowe) – wykłady i ćwiczenia

· elementy geologii złóż - wykłady

Razem: 264 godz. dydaktycznych

 

Sylwetka absolwenta:

Wymagane wykształcenie: studia wyższe z zakresu nauk o Ziemi, górnictwa i nauk pokrewnych oraz nauk ścisłych (mogą być także studia licencjackie). Przyjmowani będą również pracownicy kopalń oraz przedsiębiorstw geofizycznych i geologicznych o innym profilu wykształcenia.

Zawarte w programie treści poszczególnych zajęć obejmują najnowsze geofizyczne metody badawcze w zakresie pozyskiwania danych, ich przetwarzania i interpretacji dla celów poszukiwań naftowych, przewidywania zagrożeń górniczych i rozpoznania stref zanieczyszczeń środowiska. Podkreślenie w programie roli poszczególnych metod badawczych, ich integracji i konieczności ich kompleksowej interpretacji powinno być pomocne w późniejszej pracy zawodowej, zarówno przy prowadzeniu zaawansowanej interpretacji, jak i przy opracowaniu projektów badań i ocenie uzyskiwanych danych geofizycznych.

 

Czas trwania:

2 semestry

 

Termin zgłoszeń:

od 01 czerwca do 15 października 2018 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • scan dyplomu, oryginał do wglądu na pierwszym spotkani,
  • pożądane pismo kierujące na studia podyplomowe z przedsiębiorstwa zatrudniającego kandydata, jeżeli opłatę ponosi zatrudniający /skan/, w przeciwnym razie pismo nie jest konieczne,
  • wypełniony kwestionariusz /patrz: http://www.geofizyka.agh.edu.pl/studia_podyplomowe /.

 

Tryb zgłoszeń:

Elektronicznie na e-maile: esimon@agh.edu.pl i gf@geol.agh.edu.pl. Zgłoszenia proszę przysyłać na obydwa adresy, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Liczba miejsc:

20–30

 

Miejsce zgłoszeń:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-0, pokój 119

 

Przyjmowanie zgłoszeń:

Sekretariat Katedry Geofizyki (tel.: 12 617 23 53, gf@geol.agh.edu.pl) oraz esimon@agh.edu.pl

 

Opłaty:

4000 zł – opłata jednorazowo lub  w dwóch ratach semestralnych po 2000 zł

 

Informacje dodatkowe:

Spotkania co dwa-trzy tygodnie. Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele. Uczestnicy we własnym zakresie organizują i opłacają sobie noclegi w Krakowie.

Przedmioty prowadzone w czasie studiów kończą się zaliczeniem na podstawie zdanego kolokwium.

Studia kończy obrona pracy dyplomowej przygotowanej przez słuchaczy.

Słuchacze uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Górniczo-Hutniczą, a zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z odpisem w języku angielskim.

 

ODBYCIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH GEOFIZYKA STOSOWANA, specjalności: geofizyka naftowa, geofizyka górnicza i geofizyka środowiska - upoważnia do starania się o uprawnienia w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (w tym pracami sejsmicznymi i geofizyki wiertniczej) oraz o uprawnienia geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych (zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Prawo Geologiczne i Górnicze Dz. U. z 2016 r. Poz. 1131 - "Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego, które są obowiązane posiadać osoby wykonujące czynności geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych").