Edukacja informatyczna

Charakterystyka studiów:

Studia  uprawniają nauczycieli do nauczania informatyki jako drugiego przedmiotu w szkole podstawowej i w gimnazjum, ewentualnie w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych. Dużą wagę przywiązuje się do aktywnych form kształcenia – stąd ponad 70% zajęć dydaktycznych stanowią ćwiczenia laboratoryjne i warsztaty. Uczestnicy studiów podyplomowych korzystają z bogatej bazy dydaktycznej Wydziału: laboratoriów, biblioteki oraz konsultacji specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w kształceniu nauczycieli informatyki i techniki. Studia podyplomowe dla nauczycieli prowadzone są na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Informatyki Przemysłowej od 1999 r. W programie studiów uwzględniono standardy kształcenia nauczycieli – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17 stycznia 2012 r.

 

Program studiów:

  • Technologia informacyjna w edukacji
  • Programy użytkowe
  • Bazy danych
  • Komputerowe wspomaganie projektowania
  • Komputerowe programy przetwarzania obrazu (2D i 3D) i dźwięku
  • Algorytmy i struktury danych
  • Podstawy programowania obiektowego
  • Programowanie strukturalne
  • Aplikacje internetowe
  • Budowa i konfiguracja sprzętu komputerowego
  • Systemy i sieci komputerowe
  • Prawna ochrona zasobów informacyjnych i własności intelektualnej
  • Dydaktyka informatyki – programy, standardy, zasady, metody i środki dydaktyczne

   Ogółem 360 godz. dydaktycznych.

    

   Sylwetka absolwenta:

   Studia podyplomowe skierowane są do nauczycieli dowolnego przedmiotu oraz do osób posiadających uprawnienia nauczycielskie, pragnących poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu.

   Absolwenci przygotowani są do realizacji celów i zadań oraz przekazania treści i kształtowania umiejętności określonych w Podstawie programowej dla przedmiotu informatyka na I, II i III etapie kształcenia oraz w szkołach zawodowych. Sprawnie posługują się wyszczególnionymi w programie studiów programami użytkowymi (wykorzystując zaawansowane funkcje) i siecią komputerową. Potrafią dobrać odpowiednie narzędzia informatyczne i zastosować je do przygotowania zajęć lekcyjnych (pomocy dydaktycznych) oraz do realizacji zadań wychowawczych i organizacyjnych szkoły. Ponadto są przygotowani do administrowania szkolną pracownią komputerową.

    

   Czas trwania:

   3 semestry (od X 2014 r. do XI 2015 r.)

    

   Termin zgłoszeń:

   od 1 do 30 IX 2014 r.

    

    

   Wymagane dokumenty:

   • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
   • kwestionariusz osobowy,
   • podanie.

    

   Tryb zgłoszeń:

   kolejność zgłoszeń

    

   Liczba miejsc:

   min. 20 osób

    

   Miejsce zgłoszeń:

   AGH, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

   al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

   pawilon B-5, pokój 3

    

   Osoba przyjmująca zgłoszenia:

   Ewa Rywotycka (tel.: 12 617 25 50, ewa.rywotycka@agh.edu.pl)

    

   Rejestracja elektroniczna: www.sp-is.agh.edu.pl

    

   Opłaty:

   4 650 zł (3 raty po 1 550 zł)

    

   Informacje dodatkowe:

   Zajęcia na studiach prowadzone są w soboty (9.00–19.00) i niedziele (9.00–16.00) – średnio dwa razy w miesiącu. W semestrze III (dyplomowym) planowane są trzy zjazdy we wrześniu 2015 r. na programowe zajęcia dydaktyczne.

   Ponadto uczestnicy studiów przygotowujący pracę dyplomową mają możliwość korzystania z laboratoriów i  pomocy opiekuna naukowego do końca października 2015 r.