Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowiska

Charakterystyka studiów:

Na zajęciach obejmujących wykłady i zajęcia laboratoryjne prezentowany będzie przegląd procedur analitycznych stosowanych w przemyśle i w laboratoriach ochrony środowiska, obejmujący kolejne etapy postępowania analitycznego, m.in.: nowoczesne metody roztwarzania próbek, dobór optymalnej metody pomiarowej, wzorcowanie metody oraz ocenę statystyczną wyników. W ilościowej analityce składu będą scharakteryzowane i stosowane metody klasyczne oraz metody instrumentalne, takie jak: płomieniowa i plazmowa spektrometria emisyjna, plazmowa spektrometria masowa, atomowa spektrometria absorpcyjna, woltamperometria i potencjometria stripingowa, potencjometria z zastosowaniem elektrod jonoselektywnych, chromatografia gazowa, chromatografia cieczowa (HPLC) oraz fluorescencja rentgenowska. Na zajęciach zostaną także omówione zasady akredytacji laboratoriów analitycznych.

 

Program studiów:

Wykłady:

· Cel i zakres badań analitycznych w przemyśle i ochronie środowiska

· Dobór optymalnej metody pomiarowej uzależnionej od rodzaju i składu próbki oraz żądanej informacji analitycznej, wzorcowanie metody analitycznej

· Nowoczesne metody roztwarzania próbek, ich mineralizacji oraz metody rozdzielania i oddzielania matrycy

· Zastosowanie klasycznych metod analitycznych w analizie przemysłowej

· Przegląd i charakterystyka instrumentalnych metod stosowanych do wstępnej oceny składu badanych materiałów stałych - metoda rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej oraz metody MAR i  PIXE

· Charakterystyka, możliwości i zastosowanie instrumentalnych metod analitycznych:

- spektroskopii masowej, MS

- atomowej spektrometrii emisyjnej w płomieniu, łuku, iskrze, plazmie (ICP AES, ISP MS) i źródle laserowym oraz plazmowej spektrometrii masowej (ICP MS)

- atomowej spektrometrii absorpcyjnej płomieniowej i bezpłomieniowej (FAAS, ETAAS)

- polarografii, woltamperometrii, woltamperometrii z zatężaniem, woltamperometrii katalitycznej i potencjometrii stripingowej

- potencjometrii z zastosowaniem elektrod jonoselektywnych

- chromatografii cieczowej i HPLC

· Analityczne badania wpływu przemysłu na stan i skażenie środowiska naturalnego. Wykorzystanie technologii materiałów budowlanych do utylizacji odpadów toksycznych. Zastosowanie metod analitycznych w badaniu składu wyciągów wodnych z odpadów

· Specjacyjne metody analizy

· Podstawy chemometrii oraz zasady akredytacji, certyfikacji i audytu laboratoriów badawczych i przemysłowych. Zmiany w procedurach analitycznych wymuszone koniecznością spełnienia wymagań norm EWG i systemów jakości.

Laboratorium:

Celem zajęć jest badanie składu próbek środowiskowych i wykonanie wybranych oznaczeń analitycznych w surowcach i produktach przemysłowych. Drugim zadaniem jest prezentacja najnowszej generacji aparatury stosowanej do roztwarzania oraz w analizie spektralnej (ICP AES, ICP MS) oraz elektrochemicznej (analizatory woltamperometryczne, potencjometryczne, skomputeryzowane przyrządy do pomiaru wybranych sygnałów elektrycznych wykorzystywanych w analityce).

· Oznaczanie żelaza i wapnia w cemencie oraz zawartości śladowych pierwiastków w próbkach wody metodą fluorescencji rentgenowskiej

· Przygotowanie próbek do oznaczeń instrumentalnych - roztwarzanie próbek w kwasach z wykorzystaniem systemów mikrofalowych, mineralizacja próbek środowiskowych przy pomocy promieniowania UV

· Zastosowanie metody ICP AES do oznaczania głównych i śladowych składników próbek przemysłowych, w badaniu składu materiałów biologicznych i sedymentów oraz w analizie anionów

· Zastosowanie metody ICP MS do oznaczania jonów metali oraz metaloidów w wodach

· Zastosowanie metody AAS do oznaczania zawartości metali ciężkich w sedymentach i metali toksycznych w materiałach biologicznych

· Analiza powierzchni metodą MAR i badanie morfologii powierzchni metodą mikroskopii skaningowej

· Zastosowanie chromatografii cieczowej w analityce, HPLC

· Analityczne zastosowania metody chromatografii gazowej

· Oznaczanie specjacji Cr [Cr(VI) i Cr (III)] w cemencie metodami spektrofotometrii absorpcyjnej

· Badania ługowalności metali ciężkich z odpadów oraz immobilizowanych spoiw cementowych

· Oznaczanie anionów zawartych w materiałach budowlanych i szkłach (chlorki, fluorki, borany) metodą potencjometryczną

· Oznaczenie śladowych zawartości toksycznych pierwiastków w kamieniu wapiennym i dolomicie metodami woltamperometrii i potencjometrii stripingowej

 

Sylwetka absolwenta:

Studia są przeznaczone dla absolwentów wydziałów przyrodniczo-technicznych, w szczególności chemików, chemików analityków, biologów, fizyków, geologów i technologów, absolwentów uczelni rolniczych, a także specjalistów zajmujących się problemami ochrony środowiska. Warunkiem przyjęcia jest ukończenie co najmniej studiów I stopnia (inżynierskich, licencjackich).

Uczestnicy studiów pogłębią wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat nowoczesnych metod analitycznych odgrywających istotną rolę w kontroli procesów przemysłowych, ocenie jakości surowców i produktów oraz w monitoringu i ochronie środowiska. Zapoznają się z możliwościami, działaniem i obsługą unikalnych, spektrometrycznych i elektrochemicznych przyrządów analitycznych, w które wyposażone są laboratoria uczelni. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do organizacji i kierowania laboratorium analitycznym. Ponadto będą mieli możliwość podniesienia własnych kwalifikacji w wyniku wymiany doświadczeń i prezentacji opracowanych przez nich projektów.

Ukończenie studiów podyplomowych zostanie potwierdzone świadectwem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2018 r. do VI 2019 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 1 VI do 25 IX 2018 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • krótkie CV (rodzaj ukończonych studiów wyższych, uczelnia, adres do korespondencji, nr telefonu, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, aktualne zatrudnienie),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów,
  • dowód wniesienia opłaty za studia (pierwsza rata do dnia 25 IX 2018 r.).

 

Tryb zgłoszeń:

Zgłoszenie pisemne z deklaracją opłaty za studia przesłane drogą internetową, faksem lub pocztą, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Liczba miejsc:

Min. 8 (1 grupa laboratoryjna), maks. 30 (2 grupy laboratoryjne)

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-3, pokój 109, 110, 124, 126

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

prof. dr hab. Andrzej Bobrowski, dr hab. Agnieszka Królicka

tel.: 12 617 24 51, 617 48 61, 617 24 53

abobrow@agh.edu.pl, krolicka@agh.edu.pl

 

Opłaty:

3 000 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w formie siedmiu sobotnio-niedzielnych zjazdów (razem 14 dni zajęć w systemie studiów niestacjonarnych). Przewidywana liczba godzin: 164.