Audyting i certyfikacja energetyczna budynków

Charakterystyka studiów:

Akademia Górniczo–Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska przy współpracy Polskiej Geotermalnej Asocjacji im. prof. J. Sokołowskiego (PGA), Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska AGH oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, organizują dla absolwentów wyższych uczelni (licencjat, magister, inżynier, magister inżynier), które ukończyły studia: architektura, budownictwo, mechanika, energetyka, elektroenergetyka i elektrotechnika, ciepłownictwo i ogrzewnictwo, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna i wodna, ochrona środowiska oraz pokrewne związane z problemami gospodarowania energią - pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie określania oceny energetycznej budynków, projektowania budynków zeroenergetycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, dwusemestralne studia podyplomowe: „Audyting i certyfikacja energetyczna budynków”.

Studia podyplomowe zakresem obejmują zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu: doskonalenia kwalifikacji oraz kształcenia specjalistów z wyższym wykształceniem na potrzeby dostosowania budownictwa w Polsce do wymogów Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady - w zakresie kompleksowej oceny i modernizacji energetycznej budynków; kształcenia wysoko kwalifikowanych ekspertów, audytorów z zakresu: oceny cieplnej budynków: mieszkalnych oraz użyteczności publicznej (audyt energetyczny), efektywności energetycznej: źródeł ciepła (konwencjonalnych i odnawialnych), sieci przesyłowych oraz odbiorników energii - w stosunku do potrzeb użytkowych, efektywności energetycznej systemów: grzewczych, chłodniczych, wentylacji, klimatyzacji - w stosunku do potrzeb użytkowych, zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynku lub odrębnego mieszkania (ciepło, chłód, energia elektryczna, woda) na potrzeby kompleksowej oceny energetycznej (certyfikacja budynku) oraz dostosowywania budynków do najwyższych standardów energetycznych budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

 

Program studiów:

Studia Podyplomowe swoim programem i realizacją określonych zagadnień pozwolą na:

 • Doskonalenie kwalifikacji oraz kształcenie specjalistów z wyższym wykształceniem na potrzeby dostosowania budownictwa w Polsce do wymogów Dyrektyw Parlamentu Europejskiego - w zakresie kompleksowej oceny i modernizacji energetycznej budynków;
 • Kształcenia wysoko kwalifikowanych ekspertów, audytorów z zakresu: oceny cieplnej budynków: mieszkalnych oraz użyteczności publicznej (audyt energetyczny), efektywności energetycznej: źródeł ciepła (konwencjonalnych i odnawialnych), sieci przesyłowych oraz odbiorników energii - w stosunku do potrzeb użytkowych, efektywności energetycznej systemów: grzewczych, chłodniczych, wentylacji, klimatyzacji - w stosunku do potrzeb użytkowych, zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynku lub odrębnego mieszkania (ciepło, chłód, energia elektryczna, woda) na potrzeby kompleksowej oceny energetycznej (certyfikacja budynku) oraz dostosowywania budynków do najwyższych standardów energetycznych budynków o niemal zerowym zużyciu energii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
 • Nabycie umiejętności projektowania w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych, oraz systemów wytwarzania energii ze źródeł proekologicznych.

 

W toku studiów podyplomowych uwzględnione zostaną m.in.:

 • wybrane zagadnienia z podstaw budownictwa, fizyki budowli oraz techniki pomiarowej w budownictwie
 • wybrane zagadnienia użytkowania i oszczędności ciepła, chłodu, energii elektrycznej, sprężonego powietrza i wody w budownictwie
 • aspekty prawne i formalne oceny energetycznej budynku
 • doradztwo energetyczne w budownictwie
 • zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w sektorze energetycznym i komunalno-bytowym
 • ekologiczne podstawy projektowania, wykonawstwa i eksploatacji budownictwa energooszczędnego i pasywnego oraz budynków o żądanej klasie energetycznej
 • projektowanie zintegrowane w budownictwie z zastosowaniem metod komputerowych
 • projektowanie „na życzenie” budynków niskoenergetycznych
 • materiały, konstrukcje, urządzenia, instalacje i technologie stosowane w budownictwie tradycyjnym, energooszczędnym i pasywnym
 • urządzenia i instalacje: gazowe (ogrzewanie, ciepła woda, chłód, wentylacja, klimatyzacja, sprężone powietrze), energii elektrycznej oraz wodno - kanalizacyjne w budownictwie
 • konwencjonalne i niekonwencjonalne, ekologiczne źródła energii (odnawialne źródła energii, wodór, ogniwa paliwowe) w budownictwie
 • analiza możliwości wykorzystania źródeł odnawialnych w budynkach modernizowanych i nowych
 • komputerowe wspomaganie: projektowania, budowy, eksploatacji budynków; w audytingu i certyfikacji energetycznej w budownictwie
 • optymalizacja zużycia energii, monitoring, wizualizacja danych w budownictwie
 • budownictwo inteligentne
 • zasady planowania energetycznego
 • ocena techniczna i ekonomiczna inwestycji energooszczędnych w budownictwie
 • zagadnienia audytingu energetycznego w budownictwie
 • praktyczna ocena i certyfikacja energetyczna budynków i lokali mieszkalnych
 • kontrola urządzeń i systemów energetycznych w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie
 • zajęcia praktyczne (ćwiczenia, projekty, metody komputerowe w budownictwie).

 

Zajęcia dydaktyczno-szkoleniowe (wykłady, konwersatoria, seminaria) będą realizowane przez okres dwóch semestrów akademickich. Będą prowadzone systemem niestacjonarnym, podczas 10 sesji dwudniowych (sobota, niedziela, co drugi tydzień) w Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie.

Zajęcia obejmą według planu studiów podyplomowych łącznie 160 godzin dydaktycznych. Zajęcia są obowiązkowe. Przez 2 semestry przekazywana jest uczestnikom wiedza z różnych dziedzin w ramach przedmiotów bez wystawiania ocen końcowych. Na podstawie zdobytej wiedzy uczestnicy piszą samodzielnie prace dyplomowe. Podczas pisania pracy są prowadzone konsultacje z wybranymi Promotorami prac. Obrona pracy dyplomowej połączona jest z egzaminem dyplomowym potwierdzającym ukończenie studiów podyplomowych.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni (licencjat, magister, inżynier, magister inżynier), które ukończyły studia: architektura, budownictwo, mechanika, energetyka, elektroenergetyka i elektrotechnika, ciepłownictwo i ogrzewnictwo, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna i wodna, ochrona środowiska oraz pokrewne związane z problemami gospodarowania energią - pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie określania oceny energetycznej budynków, projektowania budynków zeroenergetycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 

Czas trwania:

2 semestry ( X 2021 r. – IX 2022 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od VI do IX 2021 r.

 

Wymagane dokumenty:

Dokumenty zgodne z Zarządzeniem nr 6/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie § 4 ust. 3:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, z zastrzeżeniem ust. 9-11;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń oraz decyzja Komisji Rekrutacyjnej

 

Liczba miejsc: 

15 - 30

 

Miejsce zgłoszeń:

1) osobiście lub pocztą tradycyjną:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,

Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska,

Sekretariat Katedry, Al. Mickiewicza 30, pawilon B3, pokój 117A, 30-059 Kraków

2) pocztą elektroniczną (skan dokumentów): kseiuos@agh.edu.plszczotka@agh.edu.pl

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

Sekretariat Studiów Podyplomowych:

mgr inż. Barbara Machniewicz

tel.: (12) 6173113, paw. B3, I piętro, p. 117A, kseiuos@agh.edu.pl  

dr inż. Krzysztof Szczotka – Kierownik Studiów

tel.: (12) 6173413, paw. B3, II piętro, p. 206, szczotka@agh.edu.pl

 

Opłaty:

4600 zł (2 semestry x 2300 zł)

Studia są płatne semestralnie: przed rozpoczęciem zajęć każdego semestru.