Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnych kadr w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli finansowej posiadających wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne do: prowadzenia działań kontrolnych według obowiązujących standardów, tworzenia struktur organizacyjnych służących celom kontrolnym, sprawowania nadzoru na pracami zespołów audytorskich oraz sporządzania raportów służących identyfikacji i zapobieganiu ryzyka wystąpienia niegospodarności, nieefektywności lub oszustw.

Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień dotyczących prowadzenia kontroli wewnętrznej i zarządzania przebiegiem procesów kontrolnych w organizacjach gospodarczych. Szczególny nacisk położony został na kwestie praktyczne związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi audytu, metodyką pracy audytorów wewnętrznych, „twardymi i „miękkimi” kwalifikacjami niezbędnymi w pracy audytora oraz systemami informatycznymi wspomagającymi działania kontrolne.

Program studiów został opracowany w zgodzie z wymogami stawianymi audytorom przez Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego i odpowiada zaleceniom Ministra Finansów dotyczącym zasad funkcjonowania audytorów wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych w Polsce.

Program studiów przewiduje urozmaicone formy zajęć: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i warsztaty przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi multimedialnych.

 

Program studiów:

Program podstawowy – zakres tematyczny:

 • Podstawy prawne działań audytora
 • Rachunkowość i analiza finansowa
 • Metodyka i zarządzanie procesem audytu
 • Organizacja systemu kontroli wewnętrznej
 • Technologie informatyczne w audycie
 • Metody i techniki audytu śledczego
 • Współczesne standardy audytu
 • „Miękkie” kompetencje audytora

 

Przedmioty obieralne w ramach specjalności:

 • Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach sektora publicznego
 • Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa przedsiębiorstw

 

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do szerokiego grona kadry przedsiębiorstw, jednostek sektora finansów publicznych oraz innych jednostek administracyjnych, która w praktyce styka się z problematyką audytu wewnętrznego oraz do osób pragnących rozwijać swoją dalszą karierę zawodową w tym kierunku. W szczególności zaproponowana oferta programowa skierowana jest do:

 • audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych,
 • audytorów wewnętrznych przedsiębiorstw,
 • dyrektorów finansowych i głównych księgowych,
 • pracowników pionów finansowo-księgowych,
 • kadry zarządzającej nadzorującej audyt wewnętrzny,
 • właścicieli i pracowników firm oferujących usługi audytu wewnętrznego,
 • osób planujących rozwój swojej kariery w obszarze audytu wewnętrznego,
 • absolwentów studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego.

 

Po zakończeniu studiów słuchacze będą dysponować wiedzą teoretyczną dotyczącą współczesnego audytu wewnętrznego, jak również umiejętnościami z zakresu przygotowania, realizacji i nadzoru nad pracami w zakresie kontroli wewnętrznej w stopniu wymaganym do swobodnego funkcjonowania w praktyce przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi (Ustawa o finansach publicznych) dyplom studiów podyplomowych wraz z wymaganym doświadczeniem praktycznym uprawnia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Czas trwania:

2 semestry

 

Termin zgłoszeń:

od 1 IV 2015 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie na studia,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty operacyjnej,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

60

 

Miejsce zgłoszeń:

Zgłoszenia przez Internet: www.zrnt.zarz.agh.edu.pl/index.php/studia-podyplomowe/audyt-wewnetrzny

 

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Zespół ZRNT

zrnt@zarz.agh.edu.pl

tel. 603 609 236

 

Opłaty:

4 600 zł (w tym opłata operacyjna 100 zł – płatna przy zapisie)

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w weekendy w trybie dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) rozłożonych średnio raz w miesiącu w okresie od września do czerwca. Studia realizowane są przy współudziale partnerów zewnętrznych.