Współczesne budownictwo drewniane

Charakterystyka studiów podyplomowych:

Rozwój społeczno-gospodarczy oraz rosnąca konkurencyjność na rynku budowlanym wyraźnie uwidaczniają preferencje inwestorów i powodują wzrost wymagań jakościowych. Ważnymi kryteriami są: kilkumiesięczny cykl wznoszenia, umiarkowane ceny oraz niewielkie zużycie surowców. Wymaganie te spełniają nowoczesne rozwiązania systemowe obiektów budowlanych o konstrukcjach drewnianych. Dopełnieniem są nisko-materiałochłonne przegrody wewnętrzne i zewnętrzne, spełniające wymagania izolacyjności termicznej i akustycznej, prawidłowego oświetlenia oraz warunki prośrodowiskowe. Nowoczesny, zazwyczaj zautomatyzowany proces projektowania oraz wykonania elementów systemowych zapewnia ich wysoką jakość. Technologiczne rozwiązania realizacji budów sprawiają, że czasy wykonania obiektów są znacząco krótsze w porównaniu z tradycyjnym wykonywaniem budynków. Ponadto obecnie stosowane systemy budownictwa charakteryzują się minimalnymi nakładami robocizny, korzystnie wpływając na obniżenie kosztów wzniesienia obiektów.

Studia podyplomowe zostały przygotowane jako odpowiedź na oczekiwania i zapotrzebowanie na fachowców tej dziedziny, zarówno przez inwestorów, jak i pracodawców, oraz na sytuację ograniczonego zakresu niniejszej problematyki na studiach inżynierskich oraz magisterskich, w celu poszerzenia wiedzy branżowej i jakości kształcenia. Są to studia o nowoczesnej prefabrykacji drewnianej i oryginalnych metodach przemysłowej produkcji oraz o ciekawych problemach i aspektach praktycznych firm wykonawczych, realizujących interesujące obiekty budowlane.

 

Program studiów podyplomowych:

 • Ewolucja konstrukcji drewnianych oraz architektura obiektów.
 • Anatomia, trwałość i metody zabezpieczania drewna.
 • Mikroklimat, akustyka, ochrona cieplna, energochłonność budynków i oddziaływanie budownictwa na środowisko.
 • Fundamenty, izolacje i odwodnienia w budownictwie drewnianym.
 • Budownictwo drewniane.
 • Zunifikowane materiały uzupełniające, elementy, detale konstrukcyjne i wyposażenie.
 • Budynki drewniane inteligentne.
 • Komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji drewnianych.
 • Prefabrykacja konstrukcji drewnianych.
 • Technologia i organizacja robót w budownictwie drewnianym.
 • Diagnostyka i eksploatacja obiektów budownictwa drewnianego.
 • Zarządzanie, logistyka i marketing.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do absolwentów wyższych szkół technicznych, szczególnie z zakresu inżynierii produkcji, budownictwa i architektury oraz technologów drewna, menadżerów, kierowników, projektantów, inspektorów nadzoru.

Słuchacze nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu organizacji wykonawstwa robót, produkcji prefabrykatów i kierowania oraz zostaną zaznajomieni z zasadami projektowania w obszarze realizacji budownictwa drewnianego.

 

Czas trwania:

2 semestry (od III 2017 r. do II 2018 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 9 I 2017 r. do 15 II 2017 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów, lub poświadczona notarialnie kserokopia ukończenia studiów wyższych,
 • kwestionariusz osobowy.

 

Tryb zgłoszeń:

Kolejność zgłoszeń, preferowane wykształcenie kierunkowe (studia inżynierskie ukończone na kierunku budownictwo, inżynieria środowiska, architektura, inżynieria produkcji, technologia drewna).

 

Liczba miejsc:

30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
pawilon A-1, pokój 127
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

mgr Mariola Andrusikiewicz, tel.: 12 617 21 91
mgr inż. Anna Pokladko, tel.: 12 617 21 91

 

Opłaty:

4500 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych. Program przewiduje 220 godzin dydaktycznych.