Ochrona Środowiska

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

Absolwenci studiów I stopnia kierunku Ochrona Środowiska i Ekotoksykologia będą posiadać wiedzę z zakresu nauk o ziemi, chemii, biologii i toksykologii, w tym toksykologii sądowej, jak również najnowszych technologii stosowanych w ochronie środowiska i odnawialnych źródła energii. Absolwent zyskuje także gruntowną wiedzę na temat zjawisk zachodzących w środowisku, metod ochrony poszczególnych jego komponentów, skutków działań człowieka na środowisko w kontekście zagrożeń toksykologicznych oraz określenia środowiskowych zagrożeń zdrowia. Absolwent będzie posiadał również wiedzę z podstaw prawa, ekonomii, zarządzania środowiskiem, przepisów BHP oraz szeroko rozumianego gospodarowania zasobami przyrody, w tym rekultywacji, czy też remediacji poszczególnych jego komponentów, oraz gospodarki odpadami. Kształcenie zmierza do dostosowania wiedzy absolwentów do zmieniających się europejskich norm regulujących korzystanie ze środowiska oraz poznania metod jego odnowy, wykorzystując najnowsze techniki laboratoryjne, programy komputerowe do analizy i wizualizacji danych. 

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedzę na temat sposobów kontroli jakości środowiska jak również zagadnień ekotoksykologii, w tym zaawansowanych technik analitycznych. Absolwenci mają komplementarną wiedzę obejmującą nowoczesne metody oceny oddziaływania zanieczyszczeń na stan środowiska, jak również wpływu zanieczyszczonego środowiska i różnych typów związków na organizm człowieka. Absolwenci znają ultraczułe techniki analityczne służące identyfikacji związków toksycznych, zanieczyszczeń środowiskowych czy substancji psychoaktywnych na potrzeby ekspertyz sądowych i toksykologicznych. Studenci mają możliwość wyboru przedmiotów wg swoich zainteresowań, na co najmniej dwóch w specjalnościach: „Metody odnowy środowiska” oraz „Związki bioaktywne – człowiek i środowisko”. 

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • analizować zjawiska zachodzące w środowisku oraz zaproponować metod ochrony poszczególnych jego komponentów, 
 • określić konsekwencje działań człowieka na środowisko w kontekście zagrożeń toksykologicznych,
 • oszacować ryzyko zdrowotne wynikające z zanieczyszczenie środowiska,
 • ocenić stan środowiska i opracować ekspertyzy dotyczące oddziaływania konkretnych zanieczyszczeń i/lub przedsięwzięć na środowisko,
 • wykonać ilościowe i jakościowe analizy terenowe i laboratoryjne w wybranych komponentach środowiska,
 • ocenić stan degradacji środowiska i zaproponować optymalną metodę odnowy środowiska,
 • opracować politykę środowiskową przedsiębiorstwa uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne, a także techniczne, 
 • opracować procedury w zakresie przepisów BHP w przedsiębiorstwie, 
 • interpretować zjawiska i procesy przyrodnicze z zastosowaniem metod matematycznych, statystycznych i informatycznych,
 • stosować metody grafiki inżynierskiej, posługiwać się komputerowymi programami aplikacyjnymi i korzystać z baz danych.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • stosować ultraczułe techniki analityczne służące identyfikacji związków toksycznych, zanieczyszczeń środowiskowych oraz substancji psychoaktywnych na potrzeby ekspertyz sądowych i toksykologicznych, 
 • prowadzić szeroką współpracę z innymi zespołami i rozwiązywać skomplikowane problemy środowiskowe oraz potrafią zaproponować komplementarne metod odnowy poszczególnych jego komponentów,
 • interpretować procesy przyrodnicze z zastosowaniem zaawansowanych programów komputerowych, baz danych oraz metod grafiki inżynierskiej.

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Celem praktyki jest m.in.:

 • zapoznanie się z organizacją pracy i zakresem czynności na wybranych stanowiskach pracy, mających bezpośredni związek z ochroną środowiska,
 • zapoznanie się z problematyką uciążliwości różnych obiektów i instalacji przemysłowych dla środowiska,
 • zapoznanie się z technologiami i urządzeniami stosowanymi do kontroli i ograniczenia uciążliwości dla środowiska,
 • zapoznanie się z innymi wybranymi działaniami bezpośrednio związanymi z zakresem ochrony środowiska.

  

Praktyki zawodowe odbywają się w: 

 • firmach konsultingowych działających w branży ochrony środowiska;
 • placówkach naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytucjach badawczo-rozwojowych i innych działających w branży ochrony środowiska,
 • Inspektoratach Państwowej Inspekcja Ochrony Środowiska (inspektoraty wojewódzkie i ich delegatury),
 • Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
 • Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
 • w firmach oferujących produkty lub usługi w zakresie projektowania i produkcji technologii, urządzeń, aparatury i oprogramowania wykorzystywanych w ochronie środowiska, 
 • w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych, miejskich przedsiębiorstwach oczyszczania miasta, zakładach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków, na składowiskach, w zakłady odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

  

Wyjazdy do firm:

 • Grupa Azoty, 
 • Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów ZTP w Krakowie, 
 • Barycz – Składowisko odpadów komunalnych, 
 • Zakład Oczyszczania Ścieków Kujawy, Wodociągi Krakowskie,
 • BOLESŁAW RECYCLING,
 • Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica,
 • Zakład Uzdatniania Wody Dłubnia w Krakowie.

 

Zajęcia terenowe:

 • Zajęcia terenowe z biologii i ekologii po II semestrze,
 • Zajęcia terenowe z kartowania sozologiczno-geochemicznego po IV semestrze,
 • Zajęcia terenowe z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii po IV semestrze,
 • Zajęcia terenowe z ochrony środowiska po VI semestrze.

   

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział i w których studenci kierunku Ochrona Środowiska i Ekotoksykologia odbywają praktyki zawodowe i wyjazdy studyjne należą m.in.;

 • Departament Środowiska – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
 • Polska Akademii Nauk, 
 • Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, 
 • Grupa Azoty, 
 • BOLESŁAW RECYCLING, 
 • Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica,
 • RZGW w Krakowie, 
 • Barycz – Składowisko odpadów komunalnych, 
 • Wodociągi Krakowskie i Zakład Oczyszczania Ścieków Kujawy,
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji.

Perspektywy zawodowe

Program studiów na kierunku Ochrona Środowiska i Ekotoksykologia wychodzą naprzeciw oczekiwaniom absolwentów i pracodawców, co do nabywania praktycznych umiejętności. Jest on dostosowany do współczesnych wyzwań i zwiększa znacząco szanse absolwentów na rynku pracy. Wiedza ta podparta umiejętnościami praktycznymi pozwoli absolwentom na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska, w jednostkach samorządowych oraz w jednostkach europejskich, jako specjalistów z zakresu ochrony środowiska. Znajomość różnych technik analitycznych sprawi, że będą przygotowani także do pracy jako analitycy w laboratoriach kontrolno-pomiarowych. Nabyte umiejętności stawiania sobie celów naukowych i kierowania ich realizacją pozwolą na podjęcie współpracy z innymi zespołami i stworzą znacznie lepsze perspektywy zatrudnienia, nie tylko w przemyśle, ale także instytutach naukowych i badawczych w kraju i w Europie. Zatrudnienie mogą także znaleźć w firmach audytoryjnych i konsultingowych.

Miejsca pracy

 • w urzędach i placówkach ochrony środowiska administracji rządowej i samorządowej, 
 • w przedsiębiorstwach – w działach związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami oraz zasadami BHP,
 • instytutach naukowych i badawczych w kraju i w Europie,
 • instytutach ekspertyz sądowych,
 • firmach konsultingowych i prowadzących audyty środowiskowe,
 • instytucjach monitorujących stan środowiska,
 • absolwenci mogą pracować jako niezależni konsultanci w zakresie ochrony i zarządzania środowiskiem,
 • laboratoriach analitycznych, środowiskowych i przemysłowych, 
 • absolwenci Ochrony Środowiska mogą także pracować w branży turystycznej, w parkach narodowych, krajobrazowych i geoparkach, agencjach reklamowych, redakcjach gazet, radia i telewizji,
 • absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie problematyki związanej z ochroną i odnową środowiska, gospodarką odpadami, rekultywacją, remediacją i przepisami BHP.