Inżynieria Mechatroniczna

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • matematyki, fizyki, chemii, informatyki, 
 • metod numerycznych, 
 • właściwości materiałów stosowanych w mechatronice,
 • podstaw elektroniki i elektrotechniki, robotyki, napędów i czujników, w tym systemów wizyjnych,
 • metrologii, metod pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, znajomości metod obliczeniowych i narzędzi niezbędnych do analizy wyników eksperymentu,
 • mechaniki technicznej, automatyki i teorii sterowania, systemów mikroprocesorowych, podstaw IT, metod i technik programowania,
 • teorii konstrukcji maszyn precyzyjnych, w tym teorii maszyn i mechanizmów,
 • metodologii projektowania urządzeń mechatronicznych oraz metod i technik stosowanych w zakresie projektowania, w tym sztucznej inteligencji,
 • narzędzi komputerowych do projektowania i symulacji urządzeń mechatronicznych,
 • posiada wiedzę o cyklu życia urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • posiada wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw patentowych,
 • posiada wiedzę z zakresu zarządzania, w tym zarządzania jakością i działalnością gospodarczą.

       

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie jednej z trzech specjalizacji prowadzonych w zakresie projektowania mechatronicznego, wytwarzania mechatronicznego oraz systemów inteligentnych. Posiada wiedzę z zakresu projektowania konstrukcji mechanicznych, projektowania układów elektronicznych, projektowania układów sterowania oraz przygotowywania oprogramowania, jak również zna techniki wirtualnego i szybkiego prototypowania, projektowania układów wbudowanych, inteligentnych autonomicznych urządzeń mechatronicznych oraz mikroukładów (MEMS).

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • pracować indywidualnie i w zespole jak również kierować małym zespołem,
 • potrafi opracować dokumentację oraz przygotować, przedstawić i przeprowadzić dyskusję na temat realizacji zadania,
 • potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne — w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując — do analizy i projektowania elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • potrafi projektować urządzenia i systemy mechatroniczne z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, 
 • potrafi korzystać z narzędzi analitycznych, symulacyjnych w projektowaniu urządzeń i systemów mechatronicznych oraz w projektowaniem procesu ich wytwarzania,
 • potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań projektowych i modeli elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • potrafi ocenić przydatność nowych osiągnięć w zakresie materiałów, komponentów, metod projektowania i wytwarzania do projektowania lub wytwarzania urządzeń i systemów mechatronicznych, zawierających rozwiązania o charakterze innowacyjnym.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • rozwiązywać problemy związane z integracją układów mechatronicznych,
 • potrafi posługiwać się komputerowymi narzędziami wspomagania pracy inżyniera,
 • efektywnie się komunikować i współpracować w wielodziedzinowym środowisku pracy,
 • potrafi realizować projekty w zespołach studenckich, jak również zarządzać pracą takiego zespołu,
 • być zaangażowanym w ciągłe doskonalenie, aby poszerzać swoją wiedzę zawodową.

Praktyki

W ramach studiów I stopnia student ma obowiązek odbyć 4-tygodniową praktykę zawodową, którą realizuje w trakcie letniej przerwy w 6 semestrze studiów. Każdy student realizuje praktykę indywidualnie w wybranym przez siebie zakładzie, którego działalność związana jest z inżynierią mechaniczną, inżynierią wytwarzania. W ramach studiów II stopnia student w trakcie 3 semestru studiów realizuje miesięczną praktykę dyplomową, najczęściej powiązaną z tematyką realizowanej pracy magisterskiej. 

 

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. KGHM Polska Miedź, PZL, KHW, Tauron, WOLFRAM, CDM Smith, EMT-Systems, KIRCHHOFF Polska, Valmet Automation, FTT Stomil Wolbrom, SIGNALCO LTD, Sandvik Polska, National Instruments. 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • projektant, konstruktor, 
 • inżynier (np. główny inżynier w zakładzie, inżynier ds. produktu, ds. testów, ds. walidacji),
 • mechatronik.

Miejsca pracy

 • biura projektowe (zajmujące się układami mechanicznymi lub mechatronicznymi), 
 • firmy konsultingowe, konstrukcyjne i technologiczne, 
 • jednostki naukowo-badawcze oraz przemysłowe w zakresie badań i rozwoju, prac doświadczalnych i testowania układów mechanicznych, mechatronicznych lub sterowania, 
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

      

Jak wskazują prowadzone badania ponad 90% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów. Inżynieria Mechatroniczna jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów obejmującym zagadnienia z obszarów mechaniki, sterowania, informatyki i elektroniki. Kierunek Inżynieria Mechatroniczna w roku 2016 w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” został wybrany najlepszym kierunkiem w łączonej grupie Automatyki i Robotyki oraz Mechatroniki.