Inżynieria Ciepła

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie oraz zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych,
 • podstawowych zagadnień fizyki i chemii, podstawowych zasad termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz mechaniki płynów,
 • paliw oraz ich podstawowych charakterystyk energetycznych, zna i rozumie teoretyczne podstawy procesu spalania, a także wiedzę z zakresu głównych metod ograniczania emisji do otoczenia,
 • zasad i metod pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania nośników energii, w tym odnawialnych źródeł energii,
 • metod i procedur numerycznych oraz zagadnień programowania i możliwości obliczeń komputerowych,
 • zasad eksploatacji maszyn i doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych dla maszyn i urządzeń energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, zna ich budowę i działanie,
 • inżynierii powierzchni, technologii łączenia metali oraz metodologię i instrumentarium podstawowych analitycznych metod chemicznych i spektralnych stosowanych w badaniach materiałów.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • inżynierii materiałowej w szczególności własności materiałów stosowanych w energetyce,
 • zaawansowanych metod wykorzystania zasobów energii odnawialnej i współpracy z systemami energetycznymi,
 • metod oceny energetycznej i egzergetycznej procesów, w tym określanie wskaźników skumulowanego zużycia energii i egzergii oraz skojarzonej gospodarki cieplno-energetycznej,
 • zaawansowanych metod numerycznych, rozwiązywania problemów opisanych metodami matematycznymi oraz możliwości komercyjnych programów komputerowych,
 • projektowania struktury i właściwości materiałów inżynierskich, zna dostępne technologie ich wytwarzania oraz stosowane w ich produkcji narzędzia i urządzenia.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • rozwiązywać analitycznie i numerycznie zagadnienia techniczne opisane metodami matematycznymi,
 • wykorzystywać prawa i metody eksperymentalne w opisie i analizie przebiegu procesów fizycznych i chemicznych z wykorzystaniem praw termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz mechaniki płynów,
 • rozwiązywać zagadnienia związane z techniką procesów spalania i obliczyć emisje substancji szkodliwych do otoczenia oraz wskazać możliwości ograniczania ich powstawania,
 • dobrać urządzenia energetyczne i sposoby ich regulacji i sterowania (kotły, turbiny, sprężarki, wymienniki ciepła itp.) w procesie projektowania instalacji i systemów energetycznych,
 • przeprowadzić analizę techniczno-ekonomiczną pełnego ciągu technologicznego z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa
 • opracować projekt systemu lub procesu typowy dla energetyki cieplnej oraz przeprowadzić jego analizę ekonomiczną,
 • planować i prowadzić eksperymenty dla uzyskania wyników umożliwiających projektowanie układów i instalacji energetycznych,
 • przeprowadzić ocenę energetyczną z zastosowaniem wybranego pakietu numerycznego,
 • wykorzystać narzędzia typu CAD w procesie projektowania oraz ocenić poprawność wykonania rysunków technicznych,
 • ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi wykorzystywanych do badania materiałów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia,
 • używać podstawowe metody mikroskopowe i spektroskopowe do badania i interpretacji mikrostruktury zgorzelin tworzących się w procesie korozji gazowej oraz projektować sposoby ochrony przed korozją gazową.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • operować specjalistyczną informacją w szczególności dokonywać jej interpretacji i krytycznej analizy, komunikować się w zakresie problemów technicznych i informatycznych, z wykorzystaniem różnych technik, również w języku obcym,
 • zaplanować i przeprowadzić proste eksperymenty z zakresu inżynierii materiałowej, w tym z zastosowaniem narzędzi informatycznych,
 • ocenić możliwości zastosowania nowych rozwiązań z zakresu inżynierii materiałowej, informatyki i dydaktyki,
 • funkcjonować w środowisku przemysłowym z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i zarządzania zespołem,
 • zaplanować i przeprowadzić proces dydaktyczny z uwzględnieniem takich form jak kursy dokształcające i szkolenia specjalistyczne.

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Student odbywa praktykę w wybranym przez siebie zakładzie/przedsiębiorstwie. Praktyki studentów mogą być realizowane w krajowych i zagranicznych zakładach/przedsiębiorstwach przemysłowych, instytucjach publicznych i niepublicznych, których charakter działań związany jest z kierunkiem odbywanych studiów. Praktyki mogą być również realizowane w jednostkach organizacyjnych AGH. Na studiach II stopnia student odbywa praktykę dyplomową związaną z realizacją pracy dyplomowej. 

   

Do najważniejszych firm, z którymi w ramach organizacji praktyk współpracuje wydział należą m.in. ArcelorMittal Poland, KGHM Polska Miedź, CELSA GROUP, Toyota Motor Manufacturing Poland, CMC Zawiercie, a także instytuty badawcze: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach, ABB, Silvermedia, Asseco Poland, Comarch oraz Macrologic.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: 

 • projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych,
 • specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią,
 • konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetycznej,
 • specjaliści ds. analiz i planowania,
 • specjaliści ds. energii odnawialnej,
 • specjaliści ds. gospodarki biomasowej,
 • technologowie,
 • inżynierowie ds. testów,
 • specjaliści ds. badań materiałowych.

Miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń i instalacji dla realizacji procesów energetycznych,
 • zakłady związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją nośników energii i użytkowaniem energii, w tym odnawialnych źródeł energii,
 • biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • niezależni konsultanci w zakresie oceny efektywności energetycznej obiektów, technologii i urządzeń,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie problematyki związanej z projektowaniem, budową, eksploatacją i remontami urządzeń i instalacji energetycznych.