Informatyka

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 

 • matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę, elementy matematyki dyskretnej i stosowanej,
 • fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego,
 • podstaw algorytmiki, struktur danych oraz złożoności obliczeniowej,
 • podstaw teoretycznych budowy wybranych narzędzi i systemów informatycznych,
 • wybranych języków i technik programowania,
 • inżynierii oprogramowania, w tym projektowania i testowania systemów,
 • technik i narzędzi implementacyjnych uwzględniających wybrane aspekty budowy oprogramowania, w szczególności systemów baz danych, aplikacji działających w środowiskach sieciowych i budowy interfejsu użytkownika.
 • systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych, z uwzględnieniem problematyki administracji i bezpieczeństwa,
 • architektury komputerów i systemów komputerowych oraz cyklu życia systemów komputerowych,
 • technik i zastosowań inżynierskich metod obliczeniowych oraz zagadnień sztucznej inteligencji,
 • zasad działania elementów elektronicznych, analogowych i cyfrowych układów elektronicznych oraz konstruowania prostych układów cyfrowych,
 • architektury i oprogramowania systemów mikroprocesorowych i systemów wbudowanych,
 • analizy wymagań i walidacji oprogramowania, jak również zarządzania projektami oraz wdrażania systemów informatycznych,
 • ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

   

Studenci kierunku Informatyka kontynuują studia na kierunku Informatyka – specjalność Wytwarzanie oprogramowania.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada szczegółową i pogłębioną wiedzę z zakresu: 

 

 • wiedzę w zakresie inżynierii oprogramowania, z uwzględnieniem specyfiki specjalności,
 • współczesnych technik i narzędzi implementacyjnych z zakresu specjalności.
 • technik integracji systemów związanych ze specjalnością, w szczególności w środowisku sieciowym,
 • nowoczesnych rozwiązań systemowych oraz sieciowych, z uwzględnieniem specyfiki specjalności,
 • nowoczesnych architektur komputerów i systemów komputerowych oraz cyklu życia systemów komputerowych, z uwzględnieniem specyfiki specjalności,
 • rozwiązań standaryzacyjnych związanych ze specjalnością,
 • wybranych technik i zastosowań metod obliczeniowych oraz wybranych zagadnień sztucznej inteligencji,
 • niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględnienia w praktyce inżynierskiej,
 • zarządzania, prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem form indywidualnej przedsiębiorczości oraz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej; rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 

 • pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych,
 • posługiwać się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem dokumentacji urządzeń elektronicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów,
 • opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników oraz prezentację poświęconą realizacji zadania,
 • wykorzystywać różne techniki komunikacyjne dla realizacji zadań związanych z pracą inżyniera-informatyka,
 • zrealizować studium wykonalności zleconego zadania, w tym opracować i ocenić prototyp rozwiązania w postaci funkcjonalnego systemu komputerowego,
 • oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram prac,
 • wykorzystać poznane metody i modele do tworzenia programów o charakterze użytkowym,
 • adekwatnie wykorzystać znane algorytmy i struktury danych w budowie systemu komputerowego,
 • posługiwać się technikami i językami programowania wysokiego i niskiego poziomu,
 • dokonać analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz analizy ryzyka związanych z budową oprogramowania,
 • zaprojektować oprogramowanie adekwatnie do specyfikacji wymagań,
 • ocenić, dobrać i stosować właściwe metody i narzędzia stosowane przy realizacji zadań związanych z budową systemu komputerowego,
 • ocenić przydatność i korzystać z dostępnych bibliotek oraz komponentów oprogramowania,
 • ocenić przydatność i korzystać z istniejących rozwiązań narzędziowych dla tworzenia ergonomicznych, efektywnych i bezpiecznych aplikacji,
 • skonfigurować system komputerowy oraz urządzenia w sieciach teleinformatycznych dla konkretnego zastosowania z uwzględnieniem efektywności pracy oraz bezpieczeństwa,
 • zaprojektować, wykonać i oprogramować urządzenie z wykorzystaniem mikrokontrolerów lub mikroprocesorów,
 • porównać rozwiązania istniejących systemów komputerowych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne oraz wskazać możliwości ich ulepszenia.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 

 • ocenić, dobrać i stosować właściwe metody i narzędzia stosowane przy realizacji zadań inżynierskich typowych dla informatyki, z uwzględnieniem specyfiki specjalności,
 • ocenić przydatność i korzystać z dostępnych bibliotek oraz komponentów oprogramowania, z uwzględnieniem specyfiki specjalności,
 • wykorzystać istniejące rozwiązania standaryzacyjne do realizacji zintegrowanych systemów informatycznych,
 • skonfigurować system komputerowy, w szczególności w zakresie funkcji i narzędzi związanych ze specjalnością,
 • formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi,
 • ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie informatyki,
 • porównać rozwiązania istniejących systemów komputerowych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne oraz wskazać możliwości ich ulepszenia.

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy po 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. poznanie metodyk projektowania urządzeń elektronicznych i układów scalonych, serwisowania urządzeń: automatyki, sieciach komputerowych, multimedialnych oraz poznanie procedur organizacji pracy. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Microsoft, Motorola Solutions, Fideltronik, COMARCH, Ericpol Telecom, Capgemini Polska, Software Mind, Bank Pekao SA, IBM Kraków Lab., ELSTA ELEKTRONIKA, CISCO Polska, Krakowski oddział Energy Micro AS, QUMAK, Orange Polska, Akamai, Nokia Solutions and Networks, Telekomunikacja Polska, Semihalf, Parasoft, EC System, AV System, Metronic AKP.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: 

 

 • inżynier/architekt oprogramowania,
 • programista,
 • kierownik zespołu/projektu,
 • specjalista ds. programowania,
 • software developer,
 • administrator,
 • starszy specjalista ds. rozwoju,
 • konsultant.

Miejsca pracy

Studia na kierunku Informatyka na Wydziale IEiT AGH stanowią najkrótszą i najpewniejszą drogę do pracy w firmach informatycznych światowego formatu takich jak Google, IBM, Motorola, Sabre, ABB i wielu innych. 

      

Centrum Karier AGH prowadzi systematyczne badania losów zawodowych absolwentów poszczególnych wydziałów i kierunków. Wśród badanych absolwentów kierunku Informatyka znakomita większość z nich rozpoczęła pracę jeszcze na studiach. Innym badanym wśród absolwentów zagadnieniem była zgodność podjętej przez nich pracy z wykształceniem. W tym przypadku absolwentów kierunku Informatyka wskaźnik ten wynosi 98.5%. Ważnym aspektem badań był również „stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów”. Jako „bardzo duży” wskazuje ponad 90% absolwentów Informatyki. Generalnie jako czynniki decydujące o przyjęciu do pracy absolwenci kierunku Informatyka wskazują w kolejności: wiedza uzyskana podczas studiów, ukończony kierunek studiów, znajomość języków obcych, umiejętności komputerowe, doświadczenie zawodowe, motywacja do pracy, umiejętności interpersonalne.