Informatyka Stosowana

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • podstawowych zagadnień matematyki, fizyki i chemii, 
 • programowania proceduralnego, algorytmiki i metod numerycznych, a także ich zastosowania w rozwiązywaniu praktycznych problemów związanych z projektowaniem i implementacją oprogramowania użytkowego,
 • projektowania aplikacji komputerowych z wykorzystaniem różnych architektur oprogramowania,
 • tworzenia graficznego interfejsu użytkownika dowolnych systemów okienkowych, internetowych i mobilnych,
 • implementacji dowolnego oprogramowania użytkowego z wykorzystaniem technologii programistycznych wiodących na rynku,
 • podstawy budowy i działania komputerów oraz urządzeń przenośnych, ich systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • bezpieczeństwa sieciowego, wykorzystywanych certyfikatów i algorytmiki, urządzeń dedykowanych dodatkowej autoryzacji, zaawansowanej konfiguracji urządzeń sieciowych,
 • zarządzania zespołem programistów oraz nowoczesnej metodyki prowadzenia dużych projektów informatycznych,
 • projektowania i programowania aplikacji wieloplatformowych,
 • zaawansowanych symulacji wielkoskalowych,
 • wykorzystania komercyjnego oprogramowania do projektowania procesów przemysłowych, tworzenia dedykowanych procedur użytkownika,
 • tworzenia systemów ekspertowych na bazie nowoczesnych rozwiązań z zakresu baz wiedzy i przechowywania danych, silników wnioskowania,
 • obsługi i przetwarzania dużych zbiorów danych, data mining,
 • systemów obsługi przedsiębiorstw jak ERP, MRP, CRM.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • zaprojektować system komputerowy, a następnie zaimplementować jego funkcjonalność w zależności od wymagań przyszłych użytkowników oraz przeznaczenia systemu,
 • wskazać podstawowe zadania związane z tworzeniem systemu komputerowego, kontrolować oraz dokumentować proces tworzenia oprogramowania,
 • wykonać projekt sieci komputerowej oraz skonfigurować i zabezpieczyć urządzenia sieciowe,
 • analizować metalurgiczne procesy przemysłowe oraz zjawiska zachodzące w materiale, opracować własne modele numeryczne na bazie Metody Elementów Skończonych lub wskazać istniejące na rynku programy lub biblioteki numeryczne pozwalające na wykonanie symulacji numerycznych analizowanego procesu,
 • wykonać projekt i stworzyć dedykowane urządzenie zbudowane w oparciu o mikrokontrolery,
 • porozumiewać się w środowisku zawodowym, współpracować z technologami z zakresu poszczególnych gałęzi przemysłu oraz współdziałać z programistami i analitykami oprogramowania.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • zarządzać złożoną siecią komputerową i dbać o jej bezpieczeństwo,
 • zarządzać projektami informatycznymi na dużą skalę, zarządzać zespołem ludzkim oraz integrować tworzone przez pracowników oprogramowanie,
 • projektować procesy przemysłowe z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania wzbogaconego o dedykowane procedury użytkownika, metody optymalizacji oraz analizy wrażliwości,
 • zaprojektować i zaimplementować system ekspertowy wyposażony w zaawansowany silnik wnioskujący,
 • wykonać analizę dużych zbiorów danych i zinterpretować otrzymane wyniki.

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Student odbywa praktykę w wybranym przez siebie zakładzie/przedsiębiorstwie. Praktyki studentów mogą być realizowane w krajowych i zagranicznych zakładach/przedsiębiorstwach przemysłowych, instytucjach publicznych i niepublicznych, których charakter działań związany jest z kierunkiem odbywanych studiów. Praktyki mogą być również realizowane w jednostkach organizacyjnych AGH. Na studiach II stopnia student odbywa praktykę dyplomową związaną z realizacją pracy magisterskiej. 

 

Do najważniejszych firm, z którymi w ramach organizacji praktyk współpracuje wydział należą m.in. ArcelorMittal Poland, KGHM Polska Miedź, CELSA GROUP, Toyota Motor Manufacturing Poland, CMC Zawiercie, a także instytuty badawcze: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach, ABB, Silvermedia, Asseco Poland, Comarch oraz Macrologic.

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: 

 • projektanci oprogramowania użytkowego zbudowanego w oparciu o bazy danych, posiadającego część funkcjonalną oraz interfejsową,
 • programiści aplikacji komputerowych w dowolnej architekturze programistycznej z wykorzystaniem najpopularniejszych technologii implementacyjnych,
 • administratorzy systemów informatycznych oraz systemów operacyjnych,
 • programiści systemów komputerowych wykorzystujących symulacje numeryczne do modelowania metalurgicznych lub podobnych procesów przemysłowych oraz do modelowania zjawisk zachodzących w materiale,
 • menedżerowie oraz liderzy projektów informatycznych,
 • projektanci zabezpieczeń i sieci komputerowych odpornych na włamania,
 • programiści i projektanci oprogramowania dedykowanego dla potrzeb przemysłu,
 • konsultanci i analitycy problemów przetwarzania danych i wnioskowania.

Miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem i produkcją oprogramowania,
 • laboratoria badawcze i jednostki naukowe operujące w zakresie informatyki, metalurgii i inżynierii materiałowej.