Informatyka Stosowana

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu: nauk ścisłych (analiza matematyczna, algebra wyższa, matematyka dyskretna, metody numeryczne, statystyka inżynierska, fizyka, chemia) i technicznych (informatyka, teoria obwodów i sygnałów, elektronika, inżynieria sterowania). Szczególny nacisk kładziony jest na solidne ugruntowanie wiedzy z informatyki, w tym algorytmów i struktur danych, programowania proceduralnego i obiektowego, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i grafiki komputerowej. Absolwent dysponuje specjalistyczną wiedzą z zakresu inżynierii oprogramowania, zna budowę i działanie najpopularniejszych narzędzi służących do projektowania, tworzenia i testowania oprogramowania komputerowego. Zna najnowsze trendy dotyczące rozwoju technik i technologii informatycznych.

Absolwent studiów II stopnia posiada ponadto wiedzę z zakresu: 

systemów równoległych i rozproszonych, modelowania procesów fizycznych, zaawansowanych technologii internetowych, technik mikroprocesorowych, eksploracji danych, programowania zespołowego i przedsiębiorczości.

  

Dodatkowo – w zależności od wybranej specjalności – posiada wiedzę z zakresu: grafiki komputerowej i przetwarzania obrazów (w tym analizy i przetwarzania obrazów, wideo i animacji w systemach komputerowych), modelowania i analizy danych (w tym sztucznych sieci neuronowych, algorytmów genetycznych, badania szeregów czasowych) bądź systemów wbudowanych i rekonfigurowalnych (w tym elektroniki współczesnej, projektowania systemów cyfrowych, zaawansowanego programowania niskopoziomowego i podstaw informatyki kwantowej).

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

  • efektywnie wykorzystywać nowoczesne narzędzia programistyczne stosowane na etapie projektowania, tworzenia i testowania oprogramowania komputerowego, 
  • praktycznie wykorzystać narzędzia służące do tworzenia aplikacji multimedialnych i internetowych lub narzędzi wykorzystywanych do cyfrowej obróbki i przetwarzania obrazów, 
  • wykorzystać układy programowalne do cyfrowego przetwarzania sygnałów i komunikacji niskopoziomowej, 
  • konfigurować programowalne układy elektroniczne.

Absolwent studiów II stopnia ponadto potrafi:

  • wykorzystać komputerowe metody obliczeniowe w modelowaniu procesów fizycznych, 
  • samodzielnie projektować i przeprowadzać symulacje komputerowe wspomagające rozwiązywanie zadań inżynierskich,
  • pracować w zespołach wieloosobowych zajmujących się rozwiązywaniem złożonych projektów inżynierskich,
  • samodoskonalić się i samokształcić celem jak najlepszego przygotowania się do pracy wymagającej znajomości najnowszych technik i technologii informatycznych.

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy po 6 semestrze studiów. Celem letnich praktyk studenckich jest zdobycie doświadczenia w pracy zespołowej, zapoznanie się z wymaganiami przyszłych pracodawców i ułatwienie wyboru miejsca pracy po studiach.

Perspektywy zawodowe

Ogólne wykształcenie inżynierskie zdobyte w trakcie studiów może być cennym atutem przy aplikowaniu o pracę. Absolwenci kierunku Informatyka Stosowana oprócz podstawowego wykształcenia informatycznego posiadają też wiedzę i umiejętności typowe dla inżyniera, co może mieć kluczowe znaczenie podczas tworzenia zespołów realizujących projekty z pogranicza informatyki i inżynierii. 

 

Absolwenci mogą pracować jako programiści w firmach z sektora informatycznego oraz jako administratorzy systemów informatycznych czy lokalnych sieci komputerowych. Są także zatrudniani przy tworzeniu i/lub obsłudze baz danych we wszelkiego rodzaju instytucjach, których działalność związana jest z przetwarzaniem dużej ilości danych. Wraz ze wzrostem zainteresowania wykorzystaniem wszelkiego rodzaju technologii multimedialnych (zwłaszcza w sieci Internet) zauważalny jest obecnie wzrost ilości ofert pracy dla absolwentów specjalizujących się w cyfrowej obróbce grafiki.

Miejsca pracy

sektor informatyczny, firmy telekomunikacyjne, banki, firmy ubezpieczeniowe, instytuty naukowo-badawcze (zwłaszcza zajmujące się zastosowaniem zaawansowanych metod numerycznych w technice, medycynie i ochronie środowiska), korporacyjne centra badawcze, firmy handlowe i usługowe, jednostki administracji publicznej. 

 

Jak wskazują prowadzone badania ponad 84% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu miesiąca od ukończenia studiów.

  

Połowa absolwentów kierunku w pierwszej pracy otrzymuje wynagrodzenie brutto powyżej 5500 zł.

 

Według rankingu kierunków studiów „Perspektywy” Informatyka Stosowana została sklasyfikowana na czwartym miejscu w kraju w kategorii „kierunki IT” (w grupie kierunków technicznych).