Geoinformacja

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • zjawisk zachodzących w przestrzeni,
 • podstawowych metod pozyskiwania, przetwarzania, wizualizacji i interpretacji danych przestrzennych,
 • zasad programowania i automatyzacji procesów pozyskania danych, analiz przestrzennych oraz udostępnienia ich wyników,
 • rozumienia algorytmów i struktur danych oraz metody ich implementacji,
 • metod przetwarzania dużych zbiorów danych (tzw. Big Data) z zastosowaniem metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji,
 • metod reprezentowania i modelowania danych przestrzennych oraz projektowania i zarządzania bazami danych,
 • podstaw geodezji, kartografii, nauk o środowisku, gospodarki przestrzennej oraz budownictwa,
 • europejskich i krajowych trendów zastosowania systemów GiS i CAD oraz wykorzystania informacji przestrzennej w gospodarce i administracji,
 • doboru i oceny przydatności źródeł danych dla realizacji postawionego zadania.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

uruchomienie II stopnia studiów planowane wkrótce.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • przetwarzać dane pochodzące z różnych źródeł oraz oceniać ich jakość z punktu widzenia rozpatrywanego zagadnienia,
 • programować, modyfikować i rozbudowywać istniejące aplikacje oraz łączyć różne technologie informatyczne,
 • integrować dane pochodzące z różnych źródeł, modelowania obiektów i procesów przestrzennych oraz zarządzać bazami danych,
 • automatyzować procesy pozyskania danych, wykonywania analiz przestrzennych oraz wizualizować wyniki,
 • przetwarzać i analizować duże zbiory danych z zastosowaniem metod statystycznych, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji,
 • posługiwać się systemami informacji przestrzennej (GIS), komputerowym wspomaganiem projektowania (CAD), modelowaniem informacji o obiektach budowlanych (BIM),
 • dobrać komunikatywny sposób prezentacji wyników analiz, zapewniając przekaz zrozumiały dla specjalistów z różnych dziedzin,
 • potrafi współpracować w interdyscyplinarnych zespołach interpretujących uzyskane wyniki,
 • podejmować zadania analityczne i technologiczne, łącząc wiedzę z zakresu geodezji, teledetekcji, kartografii, inżynierii środowiska z umiejętnościami informatycznymi, na poziomie, który umożliwia tworzenie nowych zastosowań geoinformacji,
 • prowadzić symulacje i obliczenia z zastosowaniem metod numerycznych,
 • wykorzystywać, gromadzić, przetwarzać, udostępniać i interpretować informację o środowisku, obiektach budowlanych, infrastrukturalnych przy współpracy ze specjalistami branżowymi.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

uruchomienie II stopnia studiów planowane wkrótce

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Praktyka ma charakter indywidualny. Zakres praktyk obejmuje przetwarzanie oraz udostępnianie danych mających odniesienie przestrzenne, w których student może realizować rozwiązywanie problemów o charakterze projektowym, wykonawczym lub formalno-prawnym dotyczących różnych rodzajów prac geoinformatycznych. Wydział blisko współpracuje z wieloma firmami i instytucjami w realizacji wspólnych przedsięwzięć takich jak granty naukowo-badawcze, wdrażanie innowacyjnych technologii itp. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie, Grupy Kapitałowe MGGP w tym MGGP Aero, ProGea Consulting, Geomatyka-Kraków, SmallGIS, jednostki samorządowe, rządowe i organizacje pozarządowe.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • geoinformatyk,
 • specjalista ds. systemów informacji przestrzennych,
 • młodszy programista,
 • inżynier rozwoju oprogramowania,
 • analityk danych,
 • konsultant ds. informacji o środowisku.

Miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa geodezyjne, kartograficzne i geoinformatyczne, w tym produkujące i dystrybuujące oprogramowanie klasy GIS i aplikacje nawigacyjne,
 • firmy informatyczne tworzące aplikacje na urządzenia mobilne, wykorzystujące lokalizację w oprogramowaniu, czy tworzące systemy wspomagania decyzji i udostępniania informacji przestrzennej w czasie rzeczywistym,
 • przedsiębiorstwa wdrażające inteligentne rozwiązania w miastach (smart city),
 • własna działalność gospodarcza, innowacje start-up,
 • firmy konsultingowe wykonujące operaty środowiskowe, energetyczne, planistyczne, urbanistyczne czy wspomagające zarządzanie projektami w zakresie wymiany informacji i geoinformacji,
 • firmy projektowe zajmujące się projektowaniem budowli, obiektów inżynierskich, w tym obiektów liniowych oraz przemysłowych,
 • organy administracji samorządowej różnego szczebla, w tym departamenty architektury, geodezji, geologii, gospodarki przestrzennej, gospodarki ziemią, ochrony środowiska, urbanistyki, zarządzania zielenią miejską, transportu i logistyki,
 • organy administracji rządowej (ministerstwa i urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska itp.),
 • inne instytucje zobowiązane do gromadzenia i udostępniania danych, w tym informacji o jakości środowiska i środowisku przyrodniczym,
 • instytuty naukowe i badawczo-rozwojowe składające się z interdyscyplinarnych zespołów wykorzystujących informację przestrzenną w zakresie problemów urbanistycznych, planistycznych i środowiskowych,
 • instytucje finansowe, korporacje i inne przedsiębiorstwa korzystające z zaawansowanych analiz przestrzennych i statystycznych, w tym geostatystycznych,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń i instalacji dla realizacji procesów energetycznych.