Zarządzanie

Wydział Zarządzania

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • podstaw zarządzania, podstaw ekonomii, matematyki w zarządzaniu, prawa gospodarczego, technologii informacyjnych, zarządzania własnym rozwojem, podstaw przedsiębiorczości,
 • metod organizacji i zarządzania, finansów, informatycznych systemów zarządzania, matematyki w ekonomii,
 • marketingu, rachunkowości, zachowań organizacyjnych, statystyki opisowej,
 • zarządzania operacyjnego, zarządzania zasobami ludzkimi, ekonomii menedżerskiej,
 • finansów przedsiębiorstwa, ekologii i zarządzania środowiskowego, zarządzania projektami, ochrony własności intelektualnej, podstaw badań naukowych, języka obcego,
 • operacyjnego zarządzania projektami, zarządzania jednostkami organizacyjnymi,
 • zarządzania małymi i średnimi firmami.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • makroekonomii, nowoczesnych koncepcji zarządzania, metod ilościowych w zarządzaniu, zarządzanie strategicznego, społecznej odpowiedzialność biznesu, rachunkowości zarządczej, przedsiębiorczości i innowacji,
 • standardów sprawozdawczości finansowej, zarządzania finansami przedsiębiorstw, finansów publicznych, prawa podatkowego, komputerowych systemów finansowych,
 • produktów bankowych i ubezpieczeniowych, controllingu strategicznego, instrumentów rynków finansowych, audytu wewnętrznego i rewizji finansowej, języka obcego, prowadzenia badań naukowych w zarządzaniu.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

Realizować podstawowe funkcje zarządzania operacyjnego i strategicznego w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

Wykonywać pracę w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera co najmniej średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, instytucjach lub organizacjach non-profit, a także może założyć i prowadzić własną działalność.

Praktyki:

Praktyki dyplomowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 4 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. nabycie umiejętności obserwacji i analizy zjawisk i procesów w organizacji, współdziałania w grupie oraz przejmowania roli zawodowych, syntetyzowania wniosków wyniesionych z praktyki i przedstawiania ich w formie pisemnej oraz poruszania się na rynku pracy i w środowisku zawodowym.

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. KGHM Polska Miedź, Comarch, REOIL, Gmina Miejska Kraków, Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak-Business”, SGS Poland, Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości, Polskie Centrum Mediacji, ML System, T-MONT Jerzy Grabski i Wspólnicy.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • menedżer projektu,
 • menedżer średniego szczebla,
 • specjalista wspomagania biznesu,
 • założyciel start-upu,
 • właściciel firmy.


Miejsca pracy:

 • przedsiębiorstwa wysokich technologii,
 • przedsiębiorstwa przemysłowe,
 • banki, urzędy i inne instytucje,
 • handel, usługi biznesowe, turystyka,
 • własna firma.


Wydział Zarządzania posiada wysoką kategorię naukową „A”. W innowacyjne badania angażowani są studenci, doktoranci i współpracujące z wydziałem przedsiębiorstwa, a ich wyniki prezentowane są na najważniejszych forach akademickich.