Zarządzanie i Inżynieria Produkcji WZ

Wydział Zarządzania

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • algebry i rachunku różniczkowego, chemii, fizyki, materiałoznawstwa, maszynoznawstwa, prawa gospodarczego, podstaw ekonomii,
 • rachunku całkowego, procesów elektromagnetycznych, informatyki, projektowania inżynierskiego, procesów produkcyjnych, mechaniki i wytrzymałości materiałów,
 • matematyki z elementami statystyki, elektrotechniki i elektroniki, logistki, socjologii, podstaw zarządzania i przedsiębiorczości,
 • zarządzania produkcją i usługami, badań operacyjnych, metrologii, marketingu przemysłowego, rachunku kosztów dla inżynierów,
 • automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, niezawodności systemów, projektowania i modelowania systemów produkcyjnych w klasie światowej, ochrony własności intelektualnej, ekologii i zarządzania środowiskowego, zarządzania jakością, sterowania procesami produkcyjnymi, zarządzania bezpieczeństwem, języka obcego.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • systemów wspomagania decyzji, modelowania, symulacji i prognozowania, organizacji systemów produkcyjnych, modeli i algorytmów podejmowania decyzji, zintegrowanych systemów zarządzania, zarządzania projektami, zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami, technologii XXI wieku, języka obcego, prowadzenia badań naukowych w zarządzaniu i inżynierii produkcji, oraz wiedzę specjalistyczną adekwatną do ukończonych specjalności: zarządzanie jakością, zarządzanie logistyczne lub zarządzanie produkcją.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • wykorzystać wiedzę z wybranego zakresu inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu do efektywnej pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się wybranymi problemami inżynierii produkcji; jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagane są odpowiednie kompetencje a także wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • prowadzić działania organizacyjne oraz kierownicze w zakresie inżynierii produkcji, zajmować stanowiska menadżerów różnego szczebla w zakładach produkcyjnych, być specjalistą zarządzania jakością i sterować procesami technologicznymi, podjąć pracę jako inżynier produkcji i technolog, logistyk i transportowiec, menedżer projektów oraz informatyk-analityk biznesowy w produkcji, a także jako indywidualny przedsiębiorca.

Praktyki:

Praktyki dyplomowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 4 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. nabycie umiejętności obserwacji i analizy zjawisk i procesów w organizacji, współdziałania w grupie oraz przejmowania roli zawodowych, syntetyzowania wniosków wyniesionych z praktyki i przedstawiania ich w formie pisemnej oraz poruszania się na rynku pracy i w środowisku zawodowym.

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. KGHM Polska Miedź, Comarch, REOIL, Gmina Miejska Kraków, Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak-Business”, SGS Poland, Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości, Polskie Centrum Mediacji, ML System, T-MONT Jerzy Grabski i Wspólnicy.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci studiów I stopnia mogą pracować jako:

 • inżynier procesów produkcyjnych,
 • inżynier wsparcia produkcji,
 • inżynier procesów logistycznych,
 • inżynier zapewnienia jakości,
 • inżynier procesów biznesowych.

 

Absolwenci studiów II stopnia mogą pracować jako:

 • menedżer produkcji,
 • menedżer wsparcia produkcji,
 • menedżer logistyki,
 • menedżer jakości,
 • konsultant doboru technologii.

 

Miejsca pracy:

 • przedsiębiorstwa wysokich technologii,
 • przedsiębiorstwa przemysłowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • centra innowacji,
 • własna firma.


Wydział Zarządzania posiada wysoką kategorię naukową „A”. W innowacyjne badania angażowani są studenci, doktoranci i współpracujące z wydziałem przedsiębiorstwa, a ich wyniki prezentowane są na najważniejszych forach akademickich.