Turystyka i Rekreacja

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Na kierunku Turystyka i Rekreacja prowadzone są interdyscyplinarne studia przyrodnicze z elementami nauk społecznych i humanistycznych. Uwzględniamy nowe tendencje, mody i formy dzisiejszej turystyki, która wykorzystuje także formy ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej jako obiekty turystyczne. Celem kształcenia jest przygotowanie nowego typu specjalisty, łączącego gruntowną wiedzę o szeroko rozumianej turystyce z dobrą znajomością wybranych zagadnień wiedzy o Ziemi i środowisku naturalnym, uzupełnioną podstawami ekonomii, biznesu, humanistyki i rekreacji.

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych. W szczególności:

 • zna podstawy funkcjonowania przemysłu turystycznego, w tym najważniejsze formy turystyki i ich funkcje społeczne,
 • zna podstawy ekonomii i biznesu oraz zasady działania przedsiębiorstwa turystycznego, 
 • zna zasady tworzenia produktu turystycznego, w tym organizacji i prowadzenia imprez turystycznych, a także przewodnictwa i pilotażu, 
 • zna podstawy nauk o Ziemi, w tym geologii, geografii i ochrony środowiska oraz ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej,
 • rozumie podstawowe związki pomiędzy geologią i ukształtowaniem powierzchni terenu, a jego zagospodarowaniem, 
 • zna podstawy rekreacji,
 • zna podstawowe pojęcia, metody wychowania i metody badań w pedagogice czasu wolnego.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • złożonych związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy budową i historią geologiczną terenu, ukształtowaniem powierzchni, zagospodarowaniem (historycznym i współczesnym) obszaru oraz jego rozwojem gospodarczym, historią i kulturą,
 • form ochrony dziedzictwa Ziemi, dziedzictwa górniczego i dziedzictwa kulturowego,
 • prawnych i ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych w tym uzdrowisk,
 • znaczenia przemysłu turystycznego w gospodarce narodowej i w samorządach, 
 • zasad waloryzacji obiektów przyrody nieożywionej, ich znaczenia edukacyjnego i wykorzystania ich do kreowania atrakcji geoturystycznych,
 • zasad tworzenia i funkcjonowania geoparków oraz ich znaczenia dla ochrony, zachowania i promocji dziedzictwa Ziemi,
 • technik multimedialnych stosowanych w promocji i informacji turystycznej,
 • zna podstawowe zjawiska przyrodnicze wpływające na walory uzdrowiskowe,
 • zna genezę, występowanie i działanie surowców balneologicznych na organizm człowieka. 

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

zastosować podstawową wiedzę o przemyśle turystycznym oraz o Ziemi w praktyce. W szczególności potrafi:

 • przygotować produkt turystyczny oparty na zwiedzaniu i objaśnianiu obiektów turystycznych w tym przyrody nieożywionej,
 • zaplanować, zorganizować i przeprowadzić imprezę turystyczną,
 • zaprojektować elementy kampanii promocyjnej obiektu turystycznego,
 • sporządzić dokumentację obiektu przyrody nieżywionej,
 • zaprojektować elementy zagospodarowania obiektu turystycznego w tym przyrody nieożywionej jako atrakcji turystycznej,
 • opisać i wyjaśnić niektóre związki pomiędzy historią i budową geologiczną, morfologią i zagospodarowaniem terenu dla różnych kategorii turystów,
 • potrafi zaobserwować i zanalizować zjawiska w sferze czasu wolnego,
 • potrafi zastosować podstawowe próby fizjologiczne do oceny reakcji organizmu na wysiłek fizyczny.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

Praktycznie zastosować całościową wiedzę o przemyśle turystycznym oraz o Ziemi. W szczególności potrafi:

 • opisać i wyjaśnić złożoność związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy historią i budową geologiczną, morfologią, zagospodarowaniem, historią materialną i kulturą terenu dla różnych kategorii turystów,
 • przygotować i wykonać waloryzację obiektu przyrody nieożywionej dla potrzeb przemysłu turystycznego,
 • zaprojektować zagospodarowanie obiektu przyrody nieożywionej jako atrakcji geoturystycznej, nadzorować wykonanie prac od strony geologicznej i kierować takim obiektem,
 • przygotować i realizować strategię rozwoju jednostki terytorialnej w części dotyczącej istniejących i potencjalnych obiektów przyrody nieożywionej jako atrakcji turystycznych,
 • przygotować i kierować akcją promocyjną obiektów przyrody nieożywionej,
 • uczestniczyć w szeroko rozumianej edukacji społeczeństwa z zakresu nauk o Ziemi,
 • zastosować techniki multimedialne w promocji i informacji turystycznej,
 • umie ocenić walory przyrodnicze danego obszaru pod kątem ich przydatności dla funkcji uzdrowiskowych,
 • potrafi wykreować produkt uzdrowiskowy.

Praktyki

Ważnym elementem programów studiów są zajęcia terenowe i praktyki zawodowe. Na studiach I stopnia (licencjackich) studenci, po drugim semestrze studiów, biorą udział w trwających w sumie 2 tygodnie „Zajęciach terenowych z Nauk o Ziemi” w turystyce, w obszarze podkrakowskim, karpackim i nadmorskim. Zakres praktyki obejmuje poznanie i zrozumienie wybranych procesów geologicznych, kształtujących środowisko przyrodnicze, wykorzystywane w turystyce. W trakcie semestru drugiego studenci wyjeżdżają na tygodniowe „Zajęcia terenowe z atrakcji turystycznych Polski”, gdzie na przykładzie wybranych regionów geograficznych poznają różnorodność obiektów turystycznych. Po czwartym semestrze odbywają się „Zajęcia terenowe z kartografii turystycznej”, głównie na terenie Karpat. Celem jest poznanie metod kartograficznych i wykonie mapy dla celów turystycznych. Dodatkowo studenci realizują 90-godzinną „Praktykę zawodową” w firmach i instytucjach turystycznych (np. urzędy miasta, gminy, organizacje turystyczne). Na II stopniu studiów studenci biorą udział w 8-dniowych zagranicznych „Zajęciach terenowych: obiekty geoturystyczne i uzdrowiskowe Europy”, w trakcie których poznają przykłady udostępnienia i zagospodarowania obiektów geologicznych i uzdrowiskowych w różnych krajach. Na potrzeby realizacji prac licencjackich i magisterskich studenci odbywają indywidualne 60-godzinne „Praktyki dyplomowe” związane z tematyką prac. W ramach innych przedmiotów, np. Turystyka kwalifikowana, Turystyka militarna, Turystyka przemysłowa, Kamień w architekturze i budownictwie, Balneologia, Geoparki, odbywają się krótkie, jednodniowe tematyczne wyjazdy terenowe do wybranych obiektów.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • specjaliści z zakresu wykorzystania wiedzy geologicznej w przemyśle turystycznym,
 • specjaliści i projektanci z zakresu turystyki i geoturystyki,
 • specjaliści z zakresu np. ochrony i zarządzania dziedzictwem Ziemi, dziedzictwem górniczym,
 • specjaliści z zakresu tworzenia produktów turystycznych, geoturystycznych i uzdrowiskowych,
 • konsultanci do spraw turystyki, geoturystyki, dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
 • specjaliści do spraw zarządzania przestrzenią geologiczną w turystyce.

Miejsca pracy

Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja mogą pracować na różnych stanowiskach w:

 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli (np. wydziały turystyki, promocji, ochrony środowiska),
 • gospodarki przestrzennej, kultury i rozrywki, 
 • biurach podróży,
 • przedstawicielstwach firm krajowych i zagranicznych związanych z turystyką,
 • własnych firmach turystycznych,
 • szkolnictwie wszystkich szczebli,
 • instytucjach naukowych i resortowych,
 • parkach narodowych, krajobrazowych i geoparkach,
 • ośrodkach wczasowych, sportowo-rekreacyjnych, hotelach, pensjonatach, agencjach reklamowych, redakcjach gazet, radia i TV.