Technologia Chemiczna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu: 

Studia na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach przemysłu chemicznego. To co jednoznacznie wyróżnia studia w AGH to ukierunkowanie i specjalizacja w technologii otrzymywania różnorodnych materiałów ceramicznych. Branże te rozwijają się bardzo dynamicznie, i obejmują m.in. technologię cementu i betonu, materiałów budowlanych, szkła, materiałów ogniotrwałych, ceramiki użytkowej i innych materiałów niemetalicznych o specjalnych właściwościach i zastosowaniach. Do pracy w tych branżach konieczna jest wszechstronna wiedza i umiejętności, w szczególności absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • chemii, niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk chemicznych, procesów w technologiach chemicznych oraz wykonywania analiz chemicznych, 
 • matematyki, w tym metod matematycznych, niezbędnych do opisu procesów chemicznych i wykonywania obliczeń chemicznych, 
 • fizyki, niezbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych, a potrzebną do formułowania i rozwiązywania zadań obliczeniowych i projektowych oraz pełnego rozumienia procesów technologicznych, 
 • badania właściwości związków chemicznych, ich identyfikacji oraz doboru technik analitycznych, 
 • stosowania metod statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów, 
 • wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej, eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. 

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym betonów, cementów, spoiw gipsowych i wapna, ceramicznych materiałów budowlanych oraz materiałów termoizolacyjnych, 
 • metod badań właściwości materiałów, w tym struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców, półproduktów i produktów finalnych. 

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • posługiwać się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne, 
 • rozróżniać typy reakcji chemicznych i posiada umiejętności ich doboru do realizowanych procesów chemicznych, 
 • wykorzystywać wiedzę matematyczną do opisu zjawisk fizycznych, w obliczeniach chemicznych oraz technologicznych, 
 • wykorzystywać umiejętność zrozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, 
 • posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, 
 • zaplanować pomiary i eksperymenty, stworzyć stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski, 
 • wykorzystywać dokumentację techniczną maszyn i urządzeń do obliczeń i analiz procesów technologicznych, 
 • posługiwać się sprzętem komputerowym i programami komputerowymi, 
 • interpretować i stosować zasady ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego. 

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • zastosować odpowiednie procedury analityczne do badań materiałów budowlanych w przemyśle i laboratoriach ochrony środowiska, 
 • zaprojektować i wytworzyć wyrób ceramiczny, beton i ceramiczne materiały budowlane, materiały termoizolacyjne, materiały ceramiki szlachetnej i technicznej, spoiwa mineralne o określonych parametrach użytkowych,
 • wykorzystać wiedzę matematyczną do opisu i modelowania procesów w technologiach ceramicznych.

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 6 tygodni w czasie letniej przerwy po 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje zapoznanie z: zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy; działami organizacji produkcji; organizacją i przebiegiem procesu technologicznego; obsługą poszczególnych agregatów produkcyjnych; pracą laboratorium zakładowego oraz metodami badań; normami. 

  

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. SGL Group – The Carbon Company, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel”, Ceramika Paradyż; Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”, Huta Szkła „Pilkington Polska”, Cementownia „Ożarów”, Grupa Lafarge, Górażdże Cement; Cemex Polska, Ferrocarbo, Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież”. 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: 

 • specjaliści z zakresu technologii materiałowych tradycyjnie związanych z przemysłem ceramicznym, szklarskim, materiałów budowlanych, materiałów ogniotrwałych, 
 • specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania i badania nowych materiałów przeznaczonych do specyficznych zastosowań w wielu dziedzinach nowoczesnej gospodarki (np. energetyka, przemysł lotniczy i samochodowy, elektronika), 
 • specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania i badania materiałów dla medycyny i ochrony środowiska, 
 • specjaliści z zakresu analityki i kontroli jakości. 

Miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa produkcyjne (huty szkła, zakłady ceramiki sanitarnej, stołowej, płytek ceramicznych, materiałów budowlanych, cementownie, zakłady wapiennicze, gipsowe)
 • w przemysłach opartych na technologiach materiałów zaawansowanych w tym: kompozytów, biomateriałów, nanomateriałów, materiałów dla elektroniki, materiałów dla ochrony przed korozją i dla ochrony środowiska,
 • laboratoria,
 • instytucje badawcze,
 • szkoły i uczelnie,
 • działy kontroli jakości oraz firmy konsultingowe,
 • własna działalność gospodarcza.

   

Jak wskazują prowadzone badania ponad 90% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów.