Technologia Chemiczna

Wydział Energetyki i Paliw

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • szeroko pojętej technologii paliw stałych, ciekłych i gazowych,
 • podstawowych zagadnień fizyki, chemii, radiochemii podstawowych zasad termodynamiki,  transportu ciepła i masy oraz podstawowych praw mechaniki płynów,
 • realizacji procesów związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i użytkowaniem surowców chemicznych, zwłaszcza w przemyśle paliwowo-energetycznym,
 • zasad i metod pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania nośników energii, w tym odnawialnych źródeł energii,
 • podstaw projektowania, grafiki inżynierskiej z wykorzystaniem systemów CAD,
 • podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich, zasad stosowania norm i przepisów prawnych,
 • zagrożeń związanych z realizacją procesów chemicznych i zasad szacowania ryzyka,
 • podstawowych konstrukcji i zasad działania typowych urządzeń stosowanych w procesach technologii chemicznej,
 • sposobu rozwiązywania zagadnień inżynierskich chemii i technologii chemicznej metodami komputerowymi (ChemCAD, ChemSEP, ChemSketch).

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • zaawansowanych technologii chemicznych i kierunków ich rozwoju, szczególnie w odniesieniu do sektora paliwowo-energetycznego,
 • przedmiotu studiów potrzebną do rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich w zakresie technologii chemicznych,
 • problemów współczesnej nauki, jej związku z otaczającym światem i wynikających stąd implikacji.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • wykorzystywać aparaturę chemiczną stosowaną w przemyśle i ochronie środowiska,
 • posługiwać się zaawansowanym oprogramowaniem komputerowym stosowanym w technologii i inżynierii chemicznej (m.in. modelowanie struktur i procesów technologicznych, chemiczne bazy danych),
 • prowadzić analizę wpływu wybranych parametrów procesu na jego wydajność i efektywność oraz dokonać oceny techniczno-ekonomicznej i ekologicznej procesów technologicznych z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa,
 • planować i prowadzić eksperymenty indywidualnie i w zespole w różnej skali dla uzyskania wyników umożliwiających projektowanie prostych układów i instalacji,
 • zorganizować miejsce pracy w laboratorium chemicznym,
 • zaprojektować uzyskanie produktu zgodnie z obowiązującymi normami,
 • dobierać aparaturę i optymalizować warunki procesu w przemyśle chemicznym i ochronie środowiska, w oparciu o ekonomikę procesu,
 • posługiwać się specjalistyczną terminologią (również w języku angielskim), przygotować i przedstawić własną opinię na zadany temat,
 • kierować zespołami w przedsiębiorstwach (branży chemicznej) i innych instytucjach.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • rozwiązywać złożone zadania inżynierskie wykorzystując zaawansowane oprogramowanie,
 • samodzielnie pracować w laboratorium chemicznym,
 • zaplanować własne samokształcenie przez całe życie (m.in. na studiach trzeciego stopnia i podyplomowych) oraz zaprezentować posiadaną wiedzę i umiejętności,
 • podjąć pracę zawodową w przemyśle chemicznym, paliwowo–energetycznym lub pokrewnym, na stanowiskach związanych z projektowaniem, organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych.

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. poznanie metod analizy paliw, poznanie przebiegu procesów technologicznych oraz procedur organizacji pracy. 

  

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Grupa Azoty SA, ArcelorMittal Poland, EDF Kraków, Instytut Nafty i Gazu, Grupa LOTOS, PKN ORLEN i wiele innych.

   

Na drugim stopniu studenci mają możliwość odbywania praktyk dyplomowych, specjalistycznych i staży w wymienionych wyżej firmach i wielu innych, w okresie wakacyjnym, jak również w czasie trwania roku akademickiego. 

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: 

 • projektanci i konstruktorzy aparatury chemicznej i instalacji paliwowych,
 • kierownicy produkcji, kierownicy projektów, technolodzy,
 • specjaliści ds. gospodarki paliwami, specjaliści do pozyskiwania danych w branży paliwowo-energetycznej,
 • konsultanci ds. problematyki paliwowej, przedsiębiorcy w branży paliwowo-energetycznej,
 • kierownicy własnej działalności gospodarczej,
 • nauczyciele (po ukończeniu kursu dydaktycznego) w szkołach lub pracownicy naukowo – dydaktyczni na Uczelniach Wyższych i w Instytutach Naukowo-Badawczych.

Miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń i instalacji dla realizacji  procesów technologicznych (np. Zakłady Chemiczne, Koksownie, Oczyszczalnie Ścieków, Wodociągi),
 • zakłady związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją nośników energii i użytkowaniem energii, w tym odnawialnych źródeł energii,
 • biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe,
 • koncerny paliwowo-energetyczne,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • szkolnictwo, wyższe uczelnie, instytuty naukowo-badawcze,
 • własna działalność gospodarcza.

  

Jak wskazują prowadzone badania ok. 90% absolwentów kierunku znajduje pracę (w ciągu pół roku od ukończenia studiów) lub kontynuuje naukę.