Socjologia

Wydział Humanistyczny

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • nauk społecznych i humanistycznych,
 • możliwości wykorzystywania innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze gospodarki, kultury i społeczeństwa,
 • socjologicznych ilościowych i jakościowych metod i technik badawczych,
 • medioznawstwa, multimediów,
 • reklamy i promocji,
 • komunikacji społecznej, medialnej i interpersonalnej,
 • zarządzania i organizacji, Public Relations,
 • socjologii kultury i kultury popularnej,
 • problematyki społeczeństwa informacyjnego i zmian dokonujących się na styku nowoczesnych technologii i społeczeństwa.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • złożonych relacji pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami z zakresu nauk społecznych i humanistycznych (ekonomia, filozofia, politologia, antropologia),
 • klasycznych i nowoczesnych koncepcji teoretycznych w socjologii oraz różnych paradygmatów analizy społecznej,
 • zróżnicowanych sposobów wyjaśniania współczesnych zjawisk i procesów społecznych,
 • zaawansowanych technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk humanistycznych i społecznych.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • diagnozować procesy i zjawiska społeczne oraz kulturowe zachodzące we współczesnym świecie,
 • projektować i realizować badania socjologiczne z wykorzystaniem różnorodnych ilościowych i jakościowych metod i technik badawczych (m.in. SPSS, czy MAXQDA), 
 • analizować dokumenty urzędowe, dane statystyczne oraz trendy w Internecie,
 • posługiwać się specjalistycznymi programami komputerowymi i podstawową wiedzą z zakresu informatyki,
 • tworzyć projekty kampanii reklamowych czy wizerunkowych.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje oraz pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych,
 • krytycznie ocenić przekazy medialne oraz samodzielnie tworzyć specjalistyczne narzędzia dla różnych typów mediów,
 • konstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu socjologii z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych,
 • w sposób zaawansowany wyszukiwać, analizować i oceniać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych,
 • w innowacyjny sposób rozwiązywać problemy społeczne.

Praktyki

Studenci I stopnia mają obowiązek zrealizowania dwóch rodzajów praktyk studenckich w wymiarze 60 godzin każda, przy czym jedna to staż w instytucji, zaś druga to praktyka socjologiczna. Studenci zobowiązani są do odbywania stażu w firmach i instytucjach, których działalność odpowiada profilowi kształcenia na Wydziale Humanistycznym (np. działy PR, marketingu, reklamy i promocji różnych firm, media, instytucje badania opinii publicznej i rynku, instytucje administracyjne, instytucje prowadzące politykę społeczną, agencje doradztwa personalnego, działy zarządzaniem kadrami, instytucje rynku pracy, firmy szkoleniowe). Wydział prowadzi stałą współpracę w zakresie praktyk studenckich z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami, m.in.: Interia.pl, TVN24, UMK, Centrum Doradztwa Strategicznego, Alexander Mann Solutions, MOCAK. Praktyka socjologiczna polega na uczestnictwie w badaniach empirycznych i sporządzeniu raportu. 

 

Studenci socjologii II stopnia mają obowiązek zrealizowania praktyki w wymiarze 60 godzin podczas czwartego semestru studiów. Zakres praktyk obejmuje rozmaite czynności sprofilowane do potrzeb instytucji, w których odbywają się praktyki. Przykładowo student odbywający praktyki w krakowskim oddziale TVN24 ma możliwość praktyki w zakresie zdobywania i przygotowywania informacji podczas pracy w newsroomie. 

 

Do najważniejszych instytucji, z którymi współpracuje Wydział należą: TVN24, RMF FM, Interia.pl, MOCAK, Aleksander Mann Solutions, Urząd Miasta Krakowa, Centrum Doradztwa Strategicznego, Małopolski Instytut Kultury.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: 

 • eksperci i konsultanci w branży elektronicznego biznesu (branża IT, e-comerce),
 • dziennikarze, rzecznicy prasowi,
 • specjaliści od spraw reklamy i Public Relations, 
 • badacze opinii publicznej i rynku,
 • specjaliści do spraw wizerunku, HR,
 • specjalista z zakresu PR, 
 • rzecznik prasowy, 
 • spin doctor, 
 • specjalista ds. reklamy, 
 • dziennikarz, 
 • broker informacji, 
 • trendsetter, 
 • mediator oraz negocjator w sytuacjach konfliktowych, 
 • social media specialist, 
 • projektant architektury informacji, 
 • strategy manager, 
 • specjalista do spraw komunikacji interaktywnej,
 • specjalista ds. analizy rynków,
 • specjalista ds. prowadzenia projektów unijnych.

Miejsca pracy: 

 • instytucje sektora publicznego, 
 • organizacje rządowe i pozarządowe, 
 • agencje reklamy i PR,
 • ośrodki badania opinii publicznej i rynku, 
 • e-biznes,
 • media tradycyjne i elektroniczne,
 • agencje doradztwa personalnego,
 • agencje interaktywne, 
 • agencje public relations i reklamowe,
 • firmy konsultingowe, 
 • think tanki,
 • domy mediowe,
 • e-przedsiębiorstwa, 
 • instytucje medialne, 
 • instytucje sektora publicznego i organizacje rządowe, 
 • organizacje pozarządowe, 
 • ośrodki badań społecznych i rynkowych, 
 • małe i średnie firmy oraz korporacje,
 • samodzielna działalność gospodarcza.

  

81,3% absolwentów Socjologii Wydziału Humanistycznego AGH pracuje zawodowo po ukończeniu studiów, a ponad 4% prowadzi własną działalność gospodarczą. Co ważne, prawie 82% z nich wykonuje pracę zgodną z wykształceniem.