Wydział Metali Nieżelaznych

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • ekonomii, zarządzania i marketingu, a także z przedmiotów inżynierskich przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji recyklingu metali nieżelaznych z odpadów poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych, 
 • metalurgii i przetwórstwa metali, inżynierii materiałowej, informatyki, automatyki i robotyki oraz zagadnień dotyczących ekonomii i nauk o zarządzaniu,
 • kluczowych zagadnień z techniki wytwarzania wyrobów z metali i stopów, zarządzania produkcją i personelem,
 • procesów i technik produkcyjnych, rachunku kosztów, finansów oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem,
 • nauk technicznych, ekonomicznych oraz w naukach o zarządzaniu, a szczególnie w inżynierii produkcji, metalurgii i inżynierii materiałowej,
 • cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych i prawidłowej ich eksploatacji w obszarze metalurgii i przetwórstwa metali szczególnie w przemyśle metali nieżelaznych,
 • zarządzania firmą, organizacją produkcji i innych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę w zakresie:

 • teorii i technologii procesów metalurgicznych, 
 • technologii recyklingu i odzysku metali nieżelaznych,
 • teorii sprężystości i plastyczności,
 • teorii procesów przeróbki plastycznej,
 • nowoczesnych technologii metalurgii ekstrakcyjnej i przetwórstwa metali nieżelaznych,
 • zasad projektowania zaawansowanych procesów metalurgii ekstrakcyjnej i przeróbki plastycznej,
 • metodyki projektowania zaawansowanych badań materiałowych z uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnej aparatury badawczej.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • posługiwać się językiem specjalistycznym obowiązującym w naukach o zarządzaniu, ekonomii oraz technice, wykorzystując różne techniki do porozumiewania się w środowisku zawodowym oraz innych środowiskach, 
 • przygotować w języku polskim i angielskim (lub innym uznanym w komunikacji międzynarodowej) dobrze udokumentowane opracowanie dotyczące problemów zarządzania i inżynierii produkcji w obszarze metalurgii i przetwórstwa metali,
 • przygotować i przedstawić prezentację ustną z zagadnień zarządzania i inżynierii produkcji ze szczególnym wyeksponowaniem tej problematyki w przemyśle metali nieżelaznych,
 • posługiwać się technikami pomiarowymi, komputerowymi oraz bazami danych niezbędnymi do realizacji zadań występujących w zarządzaniu i inżynierii produkcji,
 • planować i przeprowadzić eksperymenty obejmujące pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zarządzania i inżynierii produkcji przy równoczesnej interpretacji uzyskanych wyników i poprawnym wyciąganiu z nich wniosków,
 • rozwiązywać zadania z obszaru zarządzania i inżynierii produkcji, wykorzystując różne metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne,
 • przeprowadzić analizę ekonomiczną procesów produkcyjnych zarówno w odniesieniu do projektowanych procesów jak i procesów realizowanych,
 • dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne i technologiczne w szczególności obiekty, urządzenia, procesy, usługi w różnorodnych technikach wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych,
 • dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w zakresie inżynierii produkcji,
 • ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania praktycznych zadań z zarządzania i inżynierii produkcji oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia,
 • zgodnie z zadaną specyfikacją zaprojektować proces produkcyjny w tym proste urządzenia i oprzyrządowanie wraz z systemem zarządzania tymi obiektami, używając właściwych technik i narzędzi.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • projektować procesy ekstrakcji metali nieżelaznych z rud i koncentratów,
 • projektować procesy odzysku i recyklingu metali nieżelaznych,
 • projektować nowe stopy metali nieżelaznych i technologie ich wytwarzania,
 • projektować zaawansowane technologie kształtowania wyrobów i ich własności,
 • rozwiązywać ekspertyzy wad materiałowych w zakresie technologicznych przyczyn ich występowania,
 • korzystać z profesjonalnych programów komputerowych wspomagających projektowanie procesów (HSC Chemistry, FactSage, Forge, Deform, CAD),
 • określać stany naprężeń i odkształceń dla dowolnych schematów właściwych dla procesów walcowania, wyciskania, ciągnienia, kucia i tłoczenia.

Praktyki

Praktyki realizowane w czasie trwania I stopnia studiów obejmują praktykę trwającą 4 tygodnie po dowolnie wybranym przez studenta roku. Praktyka odbywa się w zakładzie branży metali nieżelaznych i jest organizowana opiekuna praktyk lub poprzez samodzielne zainteresowania i inicjatywy studenta. Ponadto w czasie trwania studiów zarówno I jak i II stopnia organizowane są jednodniowe oraz jedna kilkudniowa praktyka laboratoryjna, których celem jest zapoznanie się studentów z rzeczywistymi technologiami (urządzenia, parametry procesowe, materiały, środowisko technologiczne, laboratoria przemysłowe) w zakresie metalurgicznym i przetwórczym. 

  

Przedsiębiorstwa, w których odbywają się praktyki: Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław”, Huta Cynku „Miasteczko Śląskie”,  „Orzeł Biały”, Baterpol, Grupa Kęty, Impexmetal, KGHM – Huta Miedzi „Głogów”, Huta Miedzi Legnica, Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku, Walcownia Metali „Dziedzice”, Eurometal, Ekoświat, Tele-Fonika Kable, Manex, Instytut Metali Nieżelaznych, Instytut Odlewnictwa.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: 

 • technolodzy w zakładach branży metali nieżelaznych, a po odpowiednim stażu kierownicy wydziałów, dyrektorzy oddziałów lub zakładów,
 • projektanci technologii, maszyn, urządzeń i osprzętu w zakresie piro i hydrometalurgii, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej metali nieżelaznych i odlewnictwa, 
 • specjaliści w zakresie rynku metali nieżelaznych w polskich i zagranicznych korporacjach,
 • specjaliści w działach handlu, organizacji zakupów materiałowych i sprzedaży produktów w zakładach produkcyjnych branży metali nieżelaznych,
 • nauczyciele w szkołach o profilu technicznym,
 • nauczyciele akademiccy w szkołach wyższych,
 • eksperci ds. technicznych, 
 • właściciele własnych zakładów produkcyjnych, handlowych, eksperckich i konsultingowych.

Miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa produkcyjne w zakresie technologii metalurgicznych metali nieżelaznych,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem technologii piro i hydrometalurgicznych,
 • zakłady odzysku i recyklingu metali nieżelaznych odpadów poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych,
 • zakłady utylizacji, przerobu i zagospodarowania odpadów metalurgicznych i komunalnych,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem metalurgii ekstrakcyjnej, technologii przeróbki plastycznej i odlewnictwa metali nieżelaznych,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem urządzeń do odlewania metali nieżelaznych,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne w zakresie technologii przetwórczych, odlewniczych i obróbki cieplej półwyrobów i wyrobów z metali nieżelaznych,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne w zakresie osprzętu nośnego i elektrycznego,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne w zakresie wyrobów dla elektroenergetyki, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne w zakresie przemysłu transportowego (samochodowego, lotniczego, morskiego, kolejowego, tramwajowego),
 • instytuty naukowe i branżowe w zakresie projektowania, badań, budowy know-how.

   

Jak wynika z prowadzonych badań absolwenci kierunku Metalurgia, niezależnie od specjalności, znajdują pracę bezpośrednio lub krótko po ukończeniu studiów. Wynika to z unikatowego kierunku kształcenia.