Metalurgia

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • nauk ścisłych,
 • przygotowania surowców i metalurgii ekstrakcyjnej,
 • przetwórstwa metali i stopów,
 • nauki o materiałach,
 • recyklingu metali i utylizacji odpadów technologicznych,
 • techniki cieplnej,
 • informatyki i technik programowania,
 • podstaw informatyki, podstaw automatyki,
 • ekologii i ochrony środowiska.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • metalurgii,
 • modelowania i komputerowego wspomagania prac inżynierskich,
 • twórczej działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowo-badawczej związanej z projektowaniem, przetwarzaniem, doborem i użytkowaniem stopów metali oraz uszlachetnianiem gotowych produktów stosowanych w różnych gałęziach przemysłu.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • opisać proste zjawiska w postaci modeli matematycznych i te modele rozwiązać,
 • opisać procesy metalurgiczne za pomocą przemian chemicznych,
 • zaprojektować technologię metalurgiczną i zastosować ją do wytwarzania materiałów inżynierskich,
 • posługiwać się aparaturą badawczą do oceny struktury i właściwości metali i stopów,
 • wykorzystać zasady techniki cieplnej do projektowania prostych urządzeń energetycznych,
 • graficznie przedstawić elementy maszyn i układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania maszyn,
 • wykorzystać komputerowe wspomaganie do rozwiązywania problemów inżynierskich w metalurgii,
 • pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów,
 • komunikować się w języku obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu metalurgii,
 • jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • zaprojektować wybrany proces metalurgiczny zarówno pod względem wymagań technologicznych jak i logistyczno-organizacyjnych,
 • ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie materiałów i technologii wytwarzania do projektowania ciągów technologicznych zawierających rozwiązania innowacyjne,
 • kierować zespołami działalności twórczej i wykazywać inicjatywę twórczą,
 • podejmować decyzję w organizacji jednostek gospodarczych.

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Student odbywa praktykę w wybranym przez siebie zakładzie/przedsiębiorstwie. Praktyki studentów mogą być realizowane w krajowych i zagranicznych zakładach/przedsiębiorstwach przemysłowych, instytucjach publicznych i niepublicznych, których charakter działań związany jest z kierunkiem odbywanych studiów. Praktyki mogą być również realizowane w jednostkach organizacyjnych AGH. Celem praktyki jest przede wszystkim: sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie studiów oraz pomoc przy sprecyzowaniu zainteresowań zawodowych na przyszłość. Na studiach II stopnia student odbywa praktykę dyplomową związaną z realizacją pracy magisterskiej. 

Do najważniejszych firm, z którymi w ramach organizacji praktyk współpracuje wydział należą m.in. ArcelorMittal Poland, KGHM Polska Miedź, CELSA GROUP, Toyota Motor Manufacturing Poland, CMC Zawiercie, a także instytuty badawcze: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach, ABB, Silvermedia, Asseco Poland, Comarch oraz Macrologic.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: 

 • inżynierowie i projektanci w produkcji przemysłowej oraz w przetwórstwie metali i stopów,
 • w laboratoriach specjalistycznych, biurach projektowych i jednostkach gospodarczych,
 • oraz posiadają umiejętności: korzystania z wiedzy w pracy zawodowej, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim, uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi, zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Miejsca pracy

 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa metalurgiczne i przetwórstwa metali oraz przemysły pokrewne,
 • jednostki projektowe i doradcze oraz inne jednostki gospodarcze i administracyjne, w których wymagana jest wiedza techniczna.

   

W 2016 r. kierunek Metalurgia otrzymał wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.