Mechanika i Budowa Maszyn

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę w obszarze inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania w szczególności w zakresie: 

 • podstawowych zagadnień z przedmiotów ogólnych (matematyka, fizyka, chemia, informatyka),
 • zagadnień z podstawowych przedmiotów technicznych tj. grafiki inżynierskiej, mechaniki, wytrzymałości elementów maszyn, konstrukcji maszyn, mechaniki płynów, termodynamiki,
 • podstawowych zagadnień z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki i sterowania,
 • budowy, projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych, 
 • układów mechanicznych, systemów wytwórczych, maszyn i urządzeń energetycznych, technologicznych i transportowych,
 • podstawowych właściwości materiałów inżynierskich obejmujących własności mechaniczne, technologiczne i eksploatacyjne,
 • nowych materiałów stosowanych w budowie i eksploatacji maszyn,
 • nowych metod projektowania w tym aplikacji wspierających projektowanie CAE, 
 • podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania, w tym zarządzania jakością, bezpieczeństwem,
 • ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego i transferu technologii.

      

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie jednej z dziesięciu specjalizacji obejmujących: eksploatację maszyn i pojazdów, inżynierię systemów wytwarzania, maszyny i urządzenia energetyczne oraz ekoenergetyczne, maszyny górnicze oraz do robót ziemnych i transportu bliskiego, komputerowe wspomaganie projektowania, informatykę w inżynierii mechanicznej, inżynierię materiałów konstrukcyjnych oraz transport linowy. 

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • wykorzystać wiedzę z mechaniki, wytrzymałości do projektowania elementów maszyn i układów mechanicznych,
 • zaprojektować i skonstruować części maszyn, urządzeń i układów mechanicznych,
 • korzystać z technik komputerowego wspomagania projektowania (CAE) w tym aplikacji do modelowania bryłowego i tworzenia dokumentacji technicznej (CAD), komputerowego wspomaganie wytwarzania (CAM), obliczeń numerycznych (MES, CFD) itp.
 • planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski,
 • wykorzystać narzędzia informatyczne do analizy i przetwarzania danych,
 • stosować aparaturę pomiarową w zakresie inżynierii mechanicznej,
 • pracować indywidualnie i w zespole,
 • stosować wiedzę dotyczącą doboru procesów produkcyjnych oraz opracowywania dokumentacji związanej z przepływem produkcji.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • przetwarzać i analizować dane pomiarowe, wyciągać wnioski dotyczące stanu technicznego badanych maszyn i urządzeń,
 • opisać i zdefiniować funkcje i zadania logistyki w przedsiębiorstwie,
 • dobrać właściwe narzędzia i oprzyrządowanie do procesów obróbkowych,
 • opracować model obiektu mechanicznego z wykorzystaniem pakietów CAD,
 • wykonać symulację komputerową obiektów mechanicznych,
 • zapisać i rozwiązać równania drgań podstawowych układów o dyskretnym i ciągłym rozkładzie masy i sztywności,
 • ocenić trwałość i niezawodność złożonych układów technicznych.

Praktyki

W ramach studiów I stopnia student ma obowiązek odbyć 4-tygodniową praktykę zawodową, którą realizuje w trakcie letniej przerwy w 6 semestrze studiów. Każdy student realizuje praktykę indywidualnie w wybranym przez siebie zakładzie, którego działalność związana jest z inżynierią mechaniczną, inżynierią wytwarzania. W ramach studiów II stopnia student w trakcie 3 semestru studiów realizuje miesięczną praktykę dyplomową, najczęściej powiązaną z tematyką realizowanej pracy magisterskiej. 

 

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje Wydział należą m.in. ABB, KGHM Polska Miedź, PZL, KHW, Tauron, WOLFRAM, CDM Smith, EMT-Systems, KIRCHHOFF Polska, Valmet Automation, FTT Stomil Wolbrom, SIGNALCO LTD, Sandvik Polska, UDT, TDT, National Instruments, VALEO Autosystemy, Control Process, Nexteer Automotive, TRW Automotive.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • projektanci i konstruktorzy maszyn i urządzeń, 
 • inżynier (np. główny inżynier w zakładzie, inżynier ds. produktu, ds. testów, ds. walidacji),
 • inżynierowie w zakładach produkcyjnych, 
 • inżynierowie w zakładach energetycznych, 
 • inżynierowie dozoru technicznego, 
 • specjaliści ds. eksploatacji maszyn, napraw i remontów.

Miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego z wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
 • biura projektowe, 
 • firmy konsultingowe, konstrukcyjne i technologiczne, 
 • firmy związane z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, 
 • jednostki odbioru technicznego oraz jakościowego produktów i materiałów,
 • jednostki akredytacyjne i atestujące oraz inne wymagające wiedzy technicznej i informatycznej,
 • jednostki naukowo-badawcze, 
 • zakłady górnicze oraz zakłady przeróbcze,
 • własna działalność gospodarcza,
 • elektrownie, elektrociepłownie, w działach energetycznych zakładów produkcyjnych.

    

Jak wskazują prowadzone badania ponad 90% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów. Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn w latach 2014–2016 w rankingu „Perspektyw” został wybrany najlepszym kierunkiem w swojej grupie. Kierunek posiada akredytacje zarówno Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, jak i Polskiej Komisji Akredytacyjnej.