Matematyka

Wydział Matematyki Stosowanej

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • podstawowych działów matematyki (logika, analiza matematyczna, algebra liniowa, algebra, matematyka dyskretna, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka, równania różniczkowe, analiza numeryczna), rozumiejąc rolę i znaczenie formalizmu matematycznego,
 • podstaw technik obliczeniowych i programowania wspomagających pracę matematyka,
 • wybranych zastosowań matematyki (np. teoria algorytmów, kryptografia, teoria portfela, zarządzanie ryzykiem i finansami),
 • pakietów obliczeniowych i języków programowania służących do obliczeń symbolicznych i numerycznych oraz symulacji procesów.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

Kształcenie na studiach drugiego stopnia obejmuje pogłębienie wiedzy z zakresu współczesnych działów matematyki: analizy funkcjonalnej, topologii, rachunku prawdopodobieństwa lub procesów stochastycznych. 

Wiedza z zakresu zastosowań matematyki zależy od ukończonej specjalności:

 • Absolwent specjalności matematyka finansowa ma wiedzę z zakresu: modelowania matematycznego wykorzystującego teorię procesów stochastycznych w matematyce finansowej, podstawowych pojęć rynków finansowych i stóp procentowych, metod zarządzania ryzykiem stopy procentowej oraz zarządzania ryzykiem związanym z niepewnością przyszłych cen akcji, kursów walut, wysokości stóp procentowych, wartości indeksów i cen towarów.
 • Absolwent specjalności matematyka w informatyce ma wiedzę z zakresu: matematyki dyskretnej, w szczególności teorii grafów, baz danych, metod probabilistycznych w matematyce dyskretnej, analizy algorytmów i ich złożoności oraz praktycznego zastosowania w programowaniu i szeroko pojętej informatyce, matematycznych podstaw teorii informacji, podstaw informatyki, w szczególności teorii automatów i języków formalnych oraz modeli sieci.
 • Absolwent specjalności matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych ma wiedzę z zakresu: metod obliczeniowych i metod numerycznych równań różniczkowych stosowanych do znajdowania przybliżonych rozwiązań zagadnień matematycznych stawianych przez dziedziny stosowane np. technologie przemysłowe, zagadnień fizycznych i przyrodniczych, modeli mechaniki punktów materialnych i ośrodków ciągłych oraz sposobów ich rozwiązywania, układów dynamicznych, równań różniczkowych i całkowych, teorii aproksymacji.
 • Absolwent specjalności matematyka obliczeniowa i komputerowa ma wiedzę z zakresu: zaawansowanych metod numerycznych i obliczeniowych, teorii algorytmów obliczeniowych i ich złożoności, obliczeń i algorytmów kwantowych, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, baz danych, kryptografii i kryptoanalizy oraz ich praktycznego zastosowania.
 • Absolwent specjalności matematyka ubezpieczeniowa ma wiedzę z zakresu: statystyki matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa i procesów stochastycznych, matematyki ubezpieczeń na życie, podstawowych pojęć rynków finansowych, teorii ryzyka i zarządzania ryzykiem, teorii portfela, ekonometrii oraz modelowania matematycznego wykorzystującego teorię procesów stochastycznych w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej.
 • Absolwent specjalności matematyka w zarządzaniu ma wiedzę z zakresu: matematyki dyskretnej, w szczególności teorii grafów, teorii algorytmów i ich złożoności programowania liniowego i dyskretnego, konstruowania modeli matematycznych stosowanych w naukach przyrodniczych i technicznych, statystyki i zarządzania finansami, baz danych i zarządzania systemem informatycznym. 

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • formułować twierdzenia i definicje z podstawowych działów matematyki, 
 • przedstawić w sposób zrozumiały poprawne rozumowania matematyczne takie jak dowodzenie twierdzeń oraz obalanie hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów,
 • rozpoznać formalne struktury matematyczne związane z podstawowymi działami matematyki oraz zna ich podstawowe własności i rozumie ich znaczenie w konstrukcji stosowanych modeli matematycznych oraz jest przygotowany do kształcenia specjalistycznego na studiach drugiego stopnia w zakresie zastosowań matematyki ze szczególnym uwzględnieniem: matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, matematyki obliczeniowej i komputerowej, zastosowań w informatyce, zarządzaniu i w naukach technicznych i przyrodniczych,
 • posłużyć się oprogramowaniem służącym do obliczeń symbolicznych i numerycznych i zna wybrane języki programowania (Mathematica, Statistica, C++),
 • samodzielnie pracować z specjalistyczną literaturą naukową, także w języku angielskim.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

Absolwent studiów drugiego stopnia potrafi posłużyć się w sposób zaawansowany oprogramowaniem służącym do obliczeń symbolicznych i numerycznych, obróbki danych oraz zna wybrane języki programowania (Mathematica, Maple, R, Statistica, Excel, SQL, C++). 

Umiejętności absolwenta studiów drugiego stopnia różnicują się w zależności od ukończonej specjalności:

 • Absolwent specjalności matematyka finansowa potrafi zarządzać ryzykiem związanym ze zmiennością cen akcji, kursów walut, wysokości stóp procentowych poprzez budowę stosownych strategii zabezpieczających, implementować algorytmy wyceny instrumentów finansowych używając stosownego oprogramowania (np. VBA, Matlab, inne) oraz umie konstruować modele matematyczne wykorzystywane do modelowania zjawisk finansowych w warunkach niepewności.
 • Absolwent specjalności matematyka w informatyce potrafi konstruować algorytmy o dobrych własnościach numerycznych i optymalnej złożoności obliczeniowej, służące do rozwiązywania typowych i nietypowych problemów matematycznych oraz umie stosować algorytmy kombinatoryczne i metody numeryczne do znajdowania rozwiązań zagadnień matematycznych stawianych przez dziedziny stosowane takie jak: technologie przemysłowe, optymalizacja metod produkcji i zarządzania, komunikacja, transport itp.
 • Absolwent specjalności matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych umie sprawnie wykorzystywać modele matematyczne i posługiwać się komputerami przy rozwiązywaniu problemów obliczeniowych, stosować metody numeryczne do znajdowania przybliżonych rozwiązań problemów fizycznych, technicznych i przyrodniczych.
 • Absolwent specjalności matematyka obliczeniowa i komputerowa potrafi sprawnie wykorzystywać modele matematyczne i posługiwać się komputerami przy rozwiązywaniu problemów obliczeniowych, stosować metody numeryczne do znajdowania przybliżonych rozwiązań problemów fizycznych lub technicznych, stosować metody symulacyjne wykorzystujące rachunek prawdopodobieństwa i statystykę.
 • Absolwent specjalności matematyka ubezpieczeniowa potrafi konstruować modele matematyczne wykorzystywane do modelowania zjawisk ekonomicznych, ważnych w teorii i praktyce aktuarialnej oraz stosować rozkłady probabilistyczne i ich własności w zagadnieniach estymacji parametrów i testowania hipotez statystycznych. Poziom i zakres kształcenia na specjalności matematyka ubezpieczeniowa pozwala absolwentom na zdanie państwowego egzaminu aktuarialnego.
 • Absolwent specjalności matematyka w zarządzaniu potrafi stosować algorytmy kombinatoryczne, programowanie dyskretne i metody numeryczne do znajdowania rozwiązań zagadnień matematycznych stawianych przez dziedziny stosowane takie jak: technologie przemysłowe, optymalizacja metod produkcji i zarządzania, zarządzania finansami, komunikacja, transport, itp., zarządzać bazami danych projektować systemy informatyczne i nimi zarządzać.

Praktyki

Studenci mają obowiązek zaliczyć praktykę zawodową w ramach programu studiów w wymiarze 3 tygodni. Studenci są wspierani w poszukiwaniu miejsc praktyki tak, aby były one związane z kierunkiem studiów, zatem w czasie realizacji praktyki mogą zapoznać się ze stosowaniem metod matematycznych w szeroko rozumianym życiu zawodowym. Praktyki są realizowane w urzędach administracji publicznej, bankach, firmach ubezpieczeniowych, zakładach usługowych lub przemysłowych. 

 

Dodatkową wiedzę o rynku pracy dla absolwenta oraz wymaganiach pracodawców można uzyskać biorąc aktywny udział w działaniach studenckich kół naukowych przy Wydziale Matematyki Stosowanej, w szczególności Koła Naukowego Modelowania Finansowego, Studenckiego Koła Matematyków AGH, Koła Naukowego Matematyków Dyskretnych. 

 

Ponadto współpraca Wydziału Matematyki Stosowanej z pracodawcami jest realizowana poprzez umowy dwustronne (Ericpol, Luxoft, UBS) dotyczące wspólnego prowadzenia wybranych zajęć na drugim stopniu studiów. 

Perspektywy zawodowe

W zależności od ukończonej specjalności absolwenci mogą pracować jako: pracownicy naukowi i dydaktyczni, analitycy, logistycy, numerycy, specjaliści z zakresu symulacji procesów technologicznych i przyrodniczych, specjaliści ds. operacji finansowych i bankowych, specjaliści ds. funduszy inwestycyjnych, specjaliści ds. instrumentów pochodnych, specjaliści zarządzający ryzykiem lub portfelem papierów wartościowych, specjaliści tworzący i weryfikujący z rynkiem modele matematyki finansowej, specjaliści ds. aktuarialnych, doradcy inwestycyjni, specjaliści z zakresu symulacji procesów technologicznych i przyrodniczych, numerycy, specjaliści w branży IT, programiści, specjaliści szeroko pojętych metod optymalizacji. 

Miejsca pracy

uczelnie i jednostki badawcze z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych, ścisłych i przyrodniczych, administracja publiczna i państwowa, banki, fundusze inwestycyjne, giełda, firmy ubezpieczeniowe, firmy informatyczne, telekomunikacja, duże zakłady przemysłowe w dowolnej branży.

 

Wiedza z zakresu podstawowych działów matematyki ma charakter uniwersalny i nie zależy od zmieniających się technologii, miejsca i czasu. Zatem jest podstawą do procesu kształcenia przez całe życie. Absolwenci studiów matematycznych oprócz wiedzy z zakresu matematyki i zastosowań matematyki posiadają kompetencje i umiejętności przydatne w przyszłości na rynku pracy: umiejętność logicznego, konstruktywnego i perspektywicznego myślenia, podejmowania rozsądnych decyzji oraz szybkiego i trafnego wnioskowania. Ponad 90% absolwentów studiów pierwszego stopnia kontynuuje studia matematyczne drugiego stopnia. Program studiów drugiego stopnia ma charakter indywidualny, ponadto ambitni studenci mają możliwość studiowania jednocześnie dwóch specjalności.

  

Mocna pozycja absolwentów Wydziału Matematyki Stosowanej na rynku pracy jest potwierdzana np. w rankingu „Perspektywy” dla kierunków matematycznych, gdzie matematyka na WMS zajmuje wysokie miejsca w kategorii „preferencje pracodawców”. Jak wskazują prowadzone badania prawie 100% absolwentów kierunku studiów drugiego stopnia znajduje pracę w niedługim czasie od ukończenia studiów. Zdecydowana większość absolwentów deklaruje wysoki stopień zgodności wykonywanej pracy zawodowej z wykształceniem uzyskanym na kierunku studiów. Ponad 90% absolwentów wskazało ukończony kierunek studiów jako czynnik decydujący o przyjęciu do pracy.