Kulturoznawstwo

Wydział Humanistyczny

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • wszechstronnie rozumianego fenomenu kultury, włączając w to aspekt językowy i komunikacyjny oraz relację współczesnej kultury i nowych mediów,
 • podstawowych problemów cyberkultury i cyberspołeczeństwa,
 • najważniejszych teorii antropologicznych, filozoficznych i socjologicznych oraz ich powiązań z dziedziną kulturoznawstwa,
 • historii kultury, historii i teorii sztuki oraz teatrologii, teorii literatury, muzykologii,
 • praktycznych aspektów związanych z funkcjonowaniem instytucji kulturalnych, takich jak galerie sztuki, muzea, festiwale oraz podmiotów wspierających kulturę,
 • problematyki marketingu kultury i public relations.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • komunikacji wizualnej na poziomie praktycznym, procesualnym, metodologicznym oraz wiedzę uwzględniającą znajomość historycznych wzorów ikonograficznych i popularnych klisz, które kształtują współczesne schematy komunikacji wizualnej oraz mogą stać się punktem wyjścia do tworzenia nowych, czytelnych projektów,
 • teorii interpretacji wizualnych form kulturowych, jak np. fotografia, reklama i film,
 • podstawowych strategii projektowania graficznego, takich jak teorie kompozycji, zasady wykorzystania liternictwa, możliwości konstruowania palety barwnej.

Absolwent potrafi:

 • rozumie współczesne zjawiska kulturowe, zwłaszcza z obszaru kultury wizualnej i nowych mediów,
 • sprawnie porusza się w problematyce cyberkultury i cyberspołeczeństwa,
 • rozumie specyfikę pracy w instytucjach związanych z kulturą, takich jak galerie sztuki, muzea, festiwale oraz organy wspierające kulturę,
 • wykorzystuje narzędzia marketingu kultury i public relations w przyszłej pracy,
 • projektuje granty w dziedzinie kultury.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • łączyć teoretyczną i praktyczną wiedzę w dziedzinie komunikacji wizualnej,
 • obsługiwać edytory graficzne i projektować strony internetowe,
 • interpretować wizualne formy kulturowe, jak np. fotografia, reklama i film,
 • orientować się w podstawowych strategiach projektowania graficznego, takich jak teorie kompozycji, zasady wykorzystania liternictwa, możliwości konstruowania palety barwnej.

Praktyki

Praktyki w wymiarze 60 godzin odbywane są w 4 semestrze studiów I stopnia, w instytucjach kultury, takich jak galerie, muzea, komitety festiwalowe, domy kultury, biblioteki, teatry, urzędy miasta, media. Wydział oferuję listę instytucji rekomendowanych, istnieje także możliwość odbycia praktyk w instytucji spoza listy, wybranej przez studenta. 

 

Do instytucji, z którymi Wydział Humanistyczny współpracuje stale należą m.in.: RMF FM, TVN24, Filharmonia Krakowska, Teatr Groteska, Teatr Ludowy, Urząd Miasta Krakowa, Biuro Organizacyjne Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Etiuda & Anima”, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Żydowskie Muzeum Galicja, Gazeta Wyborcza, Międzynarodowe Centrum Kultury.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: 

 • projektanci graficzni, 
 • edytorzy graficzni,
 • specjaliści ds. reklamy,
 • animatorzy kultury,
 • pracownicy galerii, muzeów, domów kultury,
 • dziennikarze.

Miejsca pracy: 

 • media,
 • muzea, 
 • kina i teatry,
 • agencje reklamowe, 
 • miejskie, gminne, powiatowe ośrodki kultury,
 • komitety festiwalowe,
 • biura eventowe.