Inżynieria Środowiska

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Absolwent studiów I stopnia w ramach modułów obowiązkowych posiada wiedzę z zakresu: 

 • modułów podstawowych – matematyki, fizyki, chemii,
 • geologii, chemii środowiska, gleboznawstwa, hydrologii, gruntoznawstwa, ochrony środowiska, geofizyki środowiska, technik informatycznych, grafiki komputerowej i komputerowego wspomagania projektowania (CAD), kartografii i systemów informacji geograficznej (GIS), 
 • zasad i metod oceny zagrożeń środowiska,
 • metod i technologii rewitalizacji i remediacji terenów zdegradowanych,
 • ekonomii i zarządzania.

W ramach modułów obieralnych student uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu wybranych dziedzin, zgrupowanych pod kątem:

 • hydrogeologii stosowanej i geotechniki, inżynierii mineralnej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, inżynierii zrównoważonego rozwoju. 

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu wybranej specjalności:

 • Hydrogeologia stosowana i geotechnika – poszukiwania i ujęcia wód podziemnych, projektowania i przeprowadzania prac geotechnicznych,
 • Inżynieria mineralna – charakterystyki i zastosowania wysokoprzetworzonych, materiałów mineralnych i modyfikatów minerałów w różnych dziedzinach technologii,
 • Inżynieria zrównoważonego rozwoju, 
 • Gospodarka odpadami - nadzorowania i planowania rozwiązań technicznych gospodarki odpadami,
 • Odnawialne źródła energii – oceny zasobów energii, projektowania lokalizacji, rodzaju i wielkości inwestycji energetycznych opartych o źródła odnawialne.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • ocenić zagrożenia antropogeniczne środowiska,
 • stosować specjalistyczne programy komputerowe, w tym do wspomagania projektowania (CAD), systemy informacji geograficznej (GIS) i korzystać z internetowych baz danych,
 • modelować numerycznie niektóre zjawiska i procesy z zakresu inżynierii środowiska oraz prognozować skutki istniejącej lub projektowanej działalności technicznej w celu oceny oddziaływania na środowisko,
 • wykorzystać metody analityczne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z odnawialnymi źródłami energii, ujęciem wód podziemnych, geotechniką, monitoringiem środowiska, gospodarką odpadami, remediacją terenów zdegradowanych i inżynierią mineralną,
 • ocenić możliwość zastosowania istniejących rozwiązań technicznych, urządzeń, systemów i procesów w zakresie takich dziedzin, jak odnawialne źródła energii, ujęcia wód podziemnych, geotechnika, monitoring środowiska, gospodarka odpadami, remediacja terenów zdegradowanych i inżynieria mineralna.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integrować wiedzę z obszaru inżynierii środowiska, stosując podejście systemowe uwzględniające aspekty ekologiczne, 
 • zidentyfikować i podać specyfikację złożonych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska, uwzględniając ich aspekty ekologiczne,
 • wykorzystać nowe metody, techniki i technologie w rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie inżynierii środowiska,
 • potrafi planować i przeprowadzać terenowe badania i prace z zakresu inżynierii środowiska.

Praktyki

Praktyka zawodowa trwa przez 4 tygodnie po 6 semestrze studiów I stopnia. Jest to próbna praca w zakładzie w celu zapoznania się z zakresem czynności na stanowiskach związanych z inżynierią środowiska, problematyką uciążliwości obiektów i instalacji przemysłowych, technologiami i urządzeniami stosowanymi do kontroli i ograniczenia tej uciążliwości, działaniami i procedurami administracyjnymi, zakresem prac i procesami technologicznymi związanymi z profilem zakładu. W programie studiów I i II stopnia przewidziane są także zajęcia terenowe związane ze specjalnością wybraną przez studenta.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • specjaliści w firmach projektowych i wykonawczych z branży hydrogeologii stosowanej, geotechniki, gospodarki odpadami czy odnawialnych źródeł energii,
 • inżynierowie nadzoru w działach zajmujących się ochroną i inżynierią środowiska, gospodarką odpadami zakładów przemysłowych różnych sektorów gospodarki oraz górnictwa gazu,
 • specjaliści w działach związanych z ochroną środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym urzędów administracji samorządowej,
 • pracownicy działów rozwoju firm lub instytutów naukowo-badawczych.

Miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa i instytucje zajmujące się geotechniką, hydrogeologią, gospodarką odpadami, remediacją terenów zdegradowanych,
 • przedsiębiorstwa, firmy i instytucje zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń oraz instalacji odnawialnych źródeł energii,
 • biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe,
 • jednostki administracji samorządowej,
 • niezależni konsultanci w zakresie oceny oddziaływania na środowisko i inżynierii środowiska,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie hydrogeologii, geotechniki, projektowania i eksploatacji instalacji odnawialnych źródeł energii.