Inżynieria Środowiska

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • rozumienia podstawowych praw, procesów i zjawisk zachodzących w środowisku oraz istotnych z punktu widzenia funkcjonowania i projektowania obiektów inżynierii środowiska,
 • mechanizmów prawno-ekonomicznych oraz zasad dotyczących racjonalnego korzystania z zasobów środowiska,
 • opisu czynników wpływających na przekształcenia środowiska i oceny skutków tych przekształceń metodami obliczeniowymi i pomiarowymi,
 • metod ograniczania negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza, wód, gleb i klimatu akustycznego,
 • zasad, metod i technologii stosowanych w gospodarce odpadami oraz rekultywacji terenów zdegradowanych,
 • zasad projektowania wybranych urządzeń ochrony środowiska, budynków i budowli oraz instalacji wodnych, gazowych, grzewczych i wentylacyjnych.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • zarządzania środowiskiem i planowania przestrzennego,
 • procesów migracji i przemian substancji w środowisku,
 • doboru lub stosowania alternatywnych źródeł energii i technologii proekologicznych spełniających wymogi najlepszych dostępnych technik,
 • metodologii wykonywania ocen oddziaływania na środowisko,
 • metod rozwiązywania skomplikowanych zadań obliczeniowych, pomiarowych i projektowych istotnych z punktu widzenia danej specjalności.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • identyfikować i analizować większość zagrożeń wynikających z emisji substancji i energii do środowiska,
 • posługiwać się podstawowymi technikami pomiarowymi i obliczeniowymi oraz przepisami prawnymi stosowanymi w inżynierii środowiska oraz w ocenie stanu środowiska i wpływu na środowisko,
 • korzystać z zasobów i systemów informacji przestrzennej oraz wybranych narzędzi informatycznych stosowanych do wspomagania procesów projektowania i analiz eksperckich z zakresu inżynierii środowiska,
 • dobierać odpowiednie metody i techniki wykorzystywane w ochronie, kształtowaniu i odnowie środowiska oraz gospodarce odpadami, a także ocenić ich główne wady i zalety oraz efektywność zastosowanych rozwiązań,
 • zaprojektować m.in. wybrane budowle i instalacje budowlane, proste urządzenia do oczyszczania gazów odlotowych, oczyszczalnię ścieków dla wybranej jednostki osadniczej i wybrane instalacje przetwarzania odpadów, a także wykonać projekt techniczny rekultywacji,
 • interpretować i przygotowywać niektóre dokumenty wynikające ze stosowania przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • formułować politykę środowiskową oraz przewidywać jej skutki,
 • oceniać potencjał, możliwości i efekty wykorzystania energii alternatywnej, wpływ inwestycji na środowisko oraz niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich,
 • korzystać z dokumentów referencyjnych BAT i innych źródeł informacji,
 • stosować zaawansowane metody obliczeniowe (w tym metody statystyczne i modelowania matematycznego) i narzędzia informatyczne w analizach i ocenach środowiskowych oraz w projektowaniu złożonych procesów, systemów lub obiektów w obszarze inżynierii lub gospodarki komunalnej, wodnej, niskoemisyjnej lub dotyczących informacji o środowisku (w zależności od specjalności).

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie i odbywają się w czasie letniej przerwy pomiędzy 6 i 7 semestrem studiów stacjonarnych I stopnia. Praktyka ta ma charakter indywidualny, a jej miejsce i cele są tak dobierane, aby student miał możliwość zapoznania się z wybranymi stanowiskami pracy i zadaniami związanymi z branżą inżynierii środowiska. Praktyki odbywają się m.in. w działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych i organów administracji, inspektoratach ochrony środowiska, regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, regionalnych zarządach gospodarki wodnej, przedsiębiorstwach oferujących usługi lub produkty w obszarze inżynierii środowiska (w tym w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji oraz w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania) oraz na terenie obiektów inżynierii środowiska (w tym obiektów gospodarki wodno-ściekowej lub odpadowej).

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: 

 • eksploratorzy i projektanci urządzeń i instalacji oczyszczania gazów odlotowych oraz obiektów gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej i rekultywowanych,
 • eksploratorzy, projektanci i kierownicy robót budowlanych w zakresie budowli hydrotechnicznych oraz sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • menadżerowie, specjaliści, inspektorzy lub audytorzy ds. ochrony środowiska, monitoringu środowiska i zarządzania środowiskowego,
 • menadżerowie i konsultanci w sektorze usług komunalnych, budownictwa energooszczędnego i wykorzystania OZE,
 • eksperci ds. ocen oddziaływania na środowisko, pozwoleń środowiskowych, programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami.

Miejsca pracy

 • zakłady przemysłowe (w tym działy ochrony środowiska, inwestycyjne i kontrolno-pomiarowe oraz zajmujące się eksploatacją instalacji ochrony środowiska),
 • departamenty lub wydziały środowiskowe organów administracji samorządowej
 • Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz oddziały: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
 • biura projektowe oraz przedsiębiorstwa budowlane i instalacyjne,
 • jednostki naukowo-badawcze i laboratoria środowiskowe,
 • firmy konsultingowe lub własna działalność gospodarcza w zakresie wykonywania ocen i ekspertyz środowiskowych oraz sporządzania innych dokumentów wynikających z przepisów ochrony środowiska i przepisów o odpadach,
 • przedsiębiorstwa usług komunalnych (w tym wodociągowo-kanalizacyjne i gospodarki odpadami) oraz inne oferujące wyroby w branży inżynierii i ochrony środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego.

   

Czynnikiem wyróżniającym program kształcenia na kierunku Inżynieria Środowiska prowadzonym na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska jest kompleksowe podejście do wszystkich komponentów środowiska i problemów środowiskowych oraz duży nacisk na realizację ćwiczeń o charakterze praktycznym (w tym przygotowujących do uzyskania uprawnień budowlanych). Absolwenci kierunku w dużym stopniu i dosyć szybko po zakończeniu studiów (lub już w ich trakcie) podejmują pracę.