Inżynieria Naftowa i Gazownicza

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • podstawowych zagadnień matematyki, fizyki i chemii, zasad termodynamiki oraz podstawowych praw mechaniki płynów,
 • podstawowych zagadnień z geologii, 
 • geologii naftowej, systemów energetycznych złóż węglowodorów oraz mechaniki górotworu, 
 • badań geofizycznych związanych z rozpoznaniem struktur geologicznych oraz procesem wiercenia,
 • zagospodarowania złóż węglowodorów, w tym złóż niekonwencjonalnych,
 • projektowania oraz realizacji eksploatacyjnych odwiertów wiertniczych oraz optymalizacji parametrów wiercenia,
 • eksploatacji otworowej węglowodorów,
 • projektowania zabiegów stymulacji wydobycia węglowodorów,
 • modelowania eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, 
 • systemów magazynowania i transportu ropy naftowej,
 • projektowania i eksploatacji gazowych sieci przesyłowych oraz podziemnych magazynów gazu,
 • technologii gazu skroplonego (LNG).

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • przepływu jedno- i wielofazowego w ośrodku porowatym,  
 • użytkowania gazu ziemnego jako surowca energetycznego,
 • wybranych zagadnień dotyczących konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego,
 • zaprojektowania schematu wydobycia oraz schemat separacji powierzchniowej gazu,
 • zaawansowanych systemów wydobycia ropy naftowej,
 • budowy i zastosowania numerycznych modeli eksploatacji złóż węglowodorów.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • wykorzystywać metody eksperymentalne i prawa termodynamiki oraz mechaniki płynów w opisie i analizie przebiegu procesów fizycznych i chemicznych,
 • analizować i interpretować przekroje i mapy geologiczne różnego typu,
 • wykonać ocenę wielkości zasobów złóż węglowodorów,
 • przeprowadzić destylację ropy naftowej i zbadać właściwości otrzymanych produktów,
 • wykonać podstawową interpretację wyników badań sejsmicznych i grawimetrycznych,
 • skalkulować miary wartości pieniądza w czasie oraz obliczyć i ocenić wskaźniki efektywności przedsięwzięcia ekonomicznego w przemyśle naftowych i gazowniczym,
 • określić podstawowe parametry przepływów w rurach i ośrodkach porowatych,
 • zdefiniować pojęcie obiegu i sprawności energetycznej, I i II zasady termodynamiki oraz opisać zjawisko Joule'a-Thomsona,
 • przeprowadzić badanie zagęszczania gruntu metodą wibracyjną i wyznaczyć stopień zagęszczenia gruntu,
 • dokonać obliczenia zasobów metodą bilansu masowego, ocenić warunki energetyczne złoża, ocenić dopływ wody do złoża, obliczyć zmiany wydajności odwiertu w czasie eksploatacji,
 • zaprojektować i przeprowadzić obliczenia podstawowych parametrów separatora grawitacyjnego,
 • zaprojektować proces eksploatacji złoża gazu ziemnego,
 • zaprojektować gazociąg przesyłowy z tłoczniami gazu.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • przygotować projekty i prowadzić wiercenia naftowe pionowe, kierunkowe i poziome,
 • przygotować projekty PMG i przeprowadzić symulacje komputerowe pracy PMG,
 • projektować sieci gazowe przesyłowe i dystrybucyjne oraz elementy urządzeń i instalacji gazowych,
 • sporządzić wykres PVT dla określonego składu płynu złożowego,
 • projektować eksploatację zbiorników gazu skroplonego LNG,
 • zbudować i stosować numeryczne modele eksploatacji złóż węglowodorów.

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 4 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. poznanie urządzeń wykorzystywanych w górnictwie naftowym, zapoznanie się z eksploatacją obiektów oraz gazowych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, charakteru pracy i konserwacji instalacji gazowych, zapoznanie się z pracą podziemnych magazynów gazu. 

  

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. GAZ-SYSTEM, spółki GK Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (w szczególności: Polska Spółka Gazownictwa, EXALO Drilling, Sanocki i Zielonogórski Oddział PGNiG), Grupa LOTOS oraz PKN ORLEN. Ponadto w trakcie studiów realizowane są wyjazdy terenowe na wiertnie, miejsca prac geoinżynieryjnych oraz obiekty sieci gazowej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: 

 • projektanci instalacji gazowych, elementów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu ziemnego,
 • pracownicy laboratoriów naftowych,
 • pracownicy związani z obsługą wiertni naftowych i geotermalnych,
 • projektanci i specjaliści z zakresu maszyn cieplnych,
 • pracownicy organów nadzoru górniczego,
 • pracownicy w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem i magazynowaniem ropy naftowej i gazu ziemnego,
 • kadra zarządzająca w spółkach gazowych i naftowych,
 • pracownicy przedsiębiorstw prowadzących eksploatację złóż węglowodorów,
 • pracownicy zakładów geotermalnych.

Miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych,
 • operatorzy systemów gazowych,
 • kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz PMG,
 • przedsiębiorstwa związane z usługami robót ziemnych i budowlanych w zakresie renowacji i wymiany gazociągów,
 • przedsiębiorstwa wykonujące horyzontalne wiercenia kierunkowe HDD,
 • zakłady zajmujące się handlem, logistyką  i transportem paliw, w tym LNG,
 • przedsiębiorstwa górnicze i geoinżynieryjne,
 • biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe,
 • firmy wiertnicze,
 • organy administracji państwowej i samorządowej oraz jednostki nadzoru górniczego,
 • rafinerie ropy naftowej.