Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • podstawowych zagadnień z przedmiotów ogólnych (matematyka, fizyka, chemia, informatyka),
 • podstawowych zagadnień z przedmiotów technicznych, tj. grafiki inżynierskiej, mechaniki, wytrzymałości elementów maszyn, konstrukcji maszyn, mechaniki płynów, termodynamiki,
 • budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn,
 • posiada znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych,
 • realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn oraz prac wspomagających projektowanie maszyn,
 • nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, z tworzyw sztucznych i kompozytowych,
 • podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania, w tym zarządzania jakością, bezpieczeństwem,
 • ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego i transferu technologii.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • dokonać doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów,
 • jest przygotowany do udziału w projektowaniu materiałowym oraz do współpracy z eksploatatorami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich,
 • formułować racjonalne wnioski dotyczące stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach,
 • posiada umiejętności korzystania z informacji technicznej, 
 • wykorzystać narzędzia informatyczne do analizy i przetwarzania danych,
 • pracować indywidualnie i w zespole.

Praktyki

W ramach studiów I stopnia student ma obowiązek odbyć 4-tygodniową praktykę zawodową, którą realizuje w trakcie letniej przerwy w 6 semestrze studiów. Każdy student realizuje praktykę indywidualnie w wybranym przez siebie zakładzie, którego działalność związana jest z inżynierią mechaniczną, inżynierią materiałową, inżynierią wytwarzania. 

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje Wydział należą m.in. KGHM Polska Miedź, PZL, KHW, Tauron, WOLFRAM, CDM Smith, EMT-Systems, KIRCHHOFF Polska, Valmet Automation, FTT Stomil Wolbrom, SIGNALCO LTD, Sandvik Polska, UDT, TDT, National Instruments.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • projektanci i konstruktorzy maszyn i urządzeń, 
 • inżynierowie w zakładach produkcyjnych,
 • kontrolerzy jakości w działach produkcyjnych,
 • inżynierowie odpowiedzialni za planowanie zamówień w procesie produkcji,
 • inżynier (np. główny inżynier w zakładzie, inżynier ds. produktu, ds. testów, ds. walidacji),
 • konsultanci w zakresie doboru materiałów konstrukcyjnych.

Miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa przemysłowe (także małe i średnie) oraz inne zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, 
 • jednostki projektowe, konstrukcyjne i technologiczne oraz związane z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
 • jednostki badawczo-rozwojowe przemysłu, jednostki doradcze oraz przedsiębiorstwa obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania,
 • firmy konsultingowe, 
 • jednostki odbioru technicznego oraz jakościowego produktów i materiałów,
 • jednostki akredytacyjne i atestujące oraz inne wymagające wiedzy technicznej i informatycznej,
 • jednostki naukowo-badawcze, 
 • własna działalności gospodarcza. 

      

„Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa” to studia międzykierunkowe spełniające standardy kształcenia na kierunkach „Mechanika i Budowa Maszyn” oraz „Inżynieria Materiałowa” kształcące mechaników posiadających szeroką wiedzę z zakresu przetwórstwa i zastosowań nowoczesnych materiałów, tak metalicznych, jak również szeroko rozumianych tworzyw sztucznych, czy kompozytów. Studia prowadzone są przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydział Metali Nieżelaznych, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. W ramach kierunku kształceni są inżynierowie mechanicy o znacznie rozszerzonej wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej.