Inżynieria Materiałowa

Wydział Metali Nieżelaznych

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • matematyki, fizyki, mechaniki i chemii niezbędną do zastosowania w analizie podstawowych problemów technologii materiałowych i zrozumienia podstawowych zjawisk występujących w nauce o materiałach,
 • doboru i kształtowania materiałów, a w szczególności metali i stopów metali, a także wybranych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych,
 • stosowanych technik wytwarzania materiałów metalicznych oraz najnowszych trendów rozwojowych metali nieżelaznych,
 • zasad działania urządzeń i metod wykorzystywanych do badania struktury i mikrostruktury materiałów, a także właściwości mechanicznych i fizycznych,
 • kształtowania mikrostruktury i właściwości materiałów przy zastosowaniu różnych technologii,
 • podstaw zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także prawa patentowego i ochrony własności intelektualnej.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • powiązania mikrostruktury i struktury materiałów z ich właściwościami fizycznymi i mechanicznymi,
 • inżynierii powierzchni, metalurgii proszków oraz nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych, w tym metod ich wytwarzania,
 • zasad interpretacji i przetwarzania danych pomiarowych w oparciu o podstawy fizyczne, matematyczne, statystyczne i informatyczne.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • rozwiązywać podstawowe problemy inżynierskie z zakresu inżynierii materiałowej w oparciu o pozyskaną wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i mechaniki,
 • posługiwać się prostą aparaturą pomiarową podczas badań laboratoryjnych, a także ocenić przydatność poszczególnych metod badawczych do określenia struktury, mikrostruktury i właściwości materiałów inżynierskich,
 • posługiwać się narzędziami informatycznymi i wykorzystać je do wizualizacji i przetwarzania danych doświadczalnych,
 • dokonać analizy właściwości i doboru materiałów do zastosowań technicznych
 • przygotować materiał do badania mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych, a także przeprowadzić obserwacje mikrostruktury przy wykorzystaniu podstawowych technik badawczych oraz pomiary podstawowych właściwości mechanicznych metali i stopów metali i wybranych materiałów konstrukcyjnych,
 • przeprowadzić analizę wpływu wybranych parametrów procesu wytwarzania materiałów inżynierskich na ich mikrostrukturę i właściwości.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • dobrać odpowiednią metodę badawczą do badania mikrostruktury i właściwości mechanicznych materiałów inżynierskich,
 • dobrać właściwe materiały do odpowiednich zastosowań inżynierskich oraz kontrolować procesy ich wytwarzania,
 • prowadzić badania w kierunku modelowania nowych materiałów i zaawansowanych technologii materiałowych przy użyciu nowoczesnego aparatu analitycznego i doświadczalnego,
 • posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się i czytanie tekstów z zakresu nauk technicznych, a w szczególności inżynierii materiałowej.

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają minimum 4 tygodnie i realizowane są po 6 semestrze studiów. Zakres praktyk obejmuje m.in. poznanie technologii wytwarzania wybranych wyrobów metalurgicznych oraz struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Studenci często realizują także praktyki nieobowiązkowe, do czego wydział zachęca i pomaga w załatwieniu niezbędnych formalności. 

   

Studenci realizowali praktyki w ponad 70 firmach i instytutach badawczych w całej Polsce, a najczęściej wybieranymi zakładami były: TELE-FONIKA Kable, Okręgowy Urząd Probierczy, Instytut Odlewnictwa, Grupa Kęty, CAN-PACK, Armatoora, Alpha Technology.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować, jako: 

 • specjaliści w zakresie technologii wytwarzania konstrukcyjnych i funkcjonalnych materiałów metalicznych oraz ich doboru do zastosowań w przemyśle, medycynie i ochronie środowiska,
 • eksperci w zakresie kształtowania mikrostruktury i własności technologicznych materiałów metalicznych metodami obróbki cieplno-mechanicznej i fizyko-chemicznej,
 • projektanci nowych materiałów i zaawansowanych technologii materiałowych,
 • specjaliści ds. obsługi zaawansowanych urządzeń do badania mikrostruktury i struktury oraz własności mechanicznych materiałów. 

Miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem i produkcją materiałów, a także centra i instytuty badawcze,
 • biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • niezależni konsultanci w zakresie projektowania materiałów konstrukcyjnych, technologii i urządzeń,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie problematyki związanej z materiałami inżynierskimi, a w szczególności metalami i stopami metali, z projektowaniem i wytwarzaniem materiałów konstrukcyjnych do różnych zastosowań.