Inżynieria Materiałowa

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

Inżynieria Materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki zalicza się do grupy najlepszych kierunków materiałowych oferowanych przez uczelnie wyższe w Polsce. Studia przygotowują absolwentów do pracy w różnych branżach przemysłu, wykorzystujących nowoczesne technologie materiałowe. Podjęcie studiów gwarantuje uzyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwości i technik otrzymywania materiałów niemetalicznych (ceramicznych), kompozytowych, biomateriałów, materiałów funkcjonalnych oraz nanomateriałów o ściśle zdefiniowanych właściwościach i zastosowaniach. Rozwój tych materiałów i technologii jest gwarantem dalszego postępu technologicznego i podstawą gwałtownego rozwoju wszystkich innych technologii kształtujących dzisiejszy świat. Do  tego konieczna jest wszechstronna wiedza i umiejętności, które student zdobywa w trakcie studiów, w szczególności z:

 • matematyki, w tym metod matematycznych niezbędnych do opisu właściwości fizykochemicznych materiałów, 
 • fizyki, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących w materiałach przy ich wytwarzaniu i użytkowaniu, 
 • chemii, niezbędną do opisu właściwości substancji i określania ich składu chemicznego, 
 • metod otrzymywania, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów oraz nanomateriałów ceramicznych i metalicznych, 
 • zasad projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych, 
 • metod obliczeniowych i narzędzi informatycznych niezbędnych do analizy wyników eksperymentów oraz projektowania materiałów i modelowania procesów, 
 • wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów. 

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • zaawansowanych metod syntezy nanomateriałów, kompozytów, biomateriałów i materiałów funkcjonalnych, 
 • klasycznych i zaawansowanych metod badań właściwości materiałów, 
 • projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych oraz modelowaniu procesów,
 • materiałów właściwych dla swojej specjalności, ich właściwości, metod otrzymywania, metod badań. 

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie, 
 • opracować, w języku polskim i angielskim, dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst, zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania, 
 • dobierać i stosować środowiska programistyczne, symulatory oraz narzędzia komputerowe do projektowania, wytwarzania i testowania (trwałości) materiałów i wyrobów, 
 • posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar wielkości charakteryzujących materiały, 
 • wykorzystać metody matematyczne i statystyczne do rozwiązywania zagadnień technicznych i opracowania wyników badań, 
 • dobrać proces technologiczny do wytwarzania i przetwórstwa materiałów,
 • ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla inżynierii materiałowej oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia. 

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • przeprowadzić ocenę uwarunkowań ekonomicznych stosowania różnych materiałów inżynierskich oraz ocenę ekonomiczną prostego procesu technologicznego,
 • zaplanować i zaprojektować linię wytwórczą prostego wyrobu lub obiektu inżynierskiego,
 • optymalnie dobrać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla inżynierii materiałowej, uwzględniając zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą. 

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 6 tygodni w czasie letniej przerwy po 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje zapoznanie z: zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy; działami organizacji produkcji; organizacją i przebiegiem procesu technologicznego; obsługą poszczególnych agregatów produkcyjnych; pracą laboratorium zakładowego oraz metodami badań; normami. 

 

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. SGL Group – The Carbon Company, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel”, Ceramika Paradyż; Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”, Huta Szkła „Pilkington Polska”, Cementownia „Ożarów”, Grupa Lafarge, Górażdże Cement; Cemex Polska, Ferrocarbo, Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież”. 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: 

 • specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania i badania nowych zaawansowanych materiałów przeznaczonych do specyficznych zastosowań w wielu dziedzinach nowoczesnej gospodarki (np. energetyka, przemysł lotniczy i samochodowy, elektronika), 
 • specjaliści z zakresu inżynierii i technologii materiałowych związanych zarówno z nowoczesnymi technologiami materiałowymi jak i tradycyjnie związanych z przemysłem ceramicznym, szklarskim, materiałów budowlanych, materiałów ogniotrwałych, 
 • specjaliści z zakresu projektowania, wytwarzania i badania materiałów dla medycyny i ochrony środowiska,
 • specjaliści z zakresu analityki i kontroli jakości. 

Miejsca pracy

Wydział może poszczycić się ścisłą współpracą z licznymi zakładami przemysłowymi, a studenci i absolwenci są cenieni i chętnie zapraszani do współpracy z firmami, gdzie znajdują zatrudnienie często już w trakcie trwania ostatniego semestru studiów II stopnia, w ramach realizowanych dodatkowych staży przemysłowych. Zakres staży jest ściśle powiązany z tematem przygotowywanej pracy magisterskiej. 

W szczególności absolwenci znajdują zatrudnienie w:

 • w przemyśle  opartym na technologiach materiałów zaawansowanych w tym: kompozytów, biomateriałów, nanomateriałów, materiałów dla elektroniki, materiałów dla ochrony przed korozją i dla ochrony środowiska,
 • firmach z branży R&D, motoryzacyjnej, lotniczej, budowlanej, chemicznej, budowlanej kosmetycznej,
 • laboratoriach kontroli jakości, 
 • instytucjach badawczych, szkołach i uczelniach wyższych,
 • firmach konsultingowych.

   

Kierunek Inżynieria Materiałowa posiada akredytacje: Polskiej Komisji Akredytacyjnej,  European Network for Accreditation of Engineering Education oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. 

Corocznie kierunek Inżynieria Materiałowa znajduje się na pierwszym lub czołowych miejscach Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”. 

Zdecydowana większość (ponad 90%) absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów.