Inżynieria Biomedyczna

Kierunek Inżynieria Biomedyczna oferuje wykształcenie interdyscyplinarne, wzbogacone wiedzą o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki. Celem tych studiów jest wykształcenie inżyniera znającego zagadnienia technicznego wsparcia medycyny w zakresie informatyki, elektroniki, inżynierii materiałowej, biomechaniki i robotyki. Szczególną cechą studiów jest praktyczny kontakt z najnowocześniejszą aparaturą, systemami diagnostyki i terapii, opierającymi się na metodach i technologiach elektronicznych, informatycznych, telekomunikacyjnych, materiałowych, biomateriałowych i tkankowych.

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • matematyki, fizyki, fizyki medycznej, biologii i chemii,
 • podstawowych zagadnień z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki i biomechaniki oraz robotyki,
 • informatyki, obejmującą w szczególności eksplorację danych biomedycznych, podstaw telemedycyny, systemów informatycznego wsparcia diagnostyki i terapii,
 • elektronicznej aparatury medycznej, cyfrowego przetwarzania sygnałów, pomiarów wielkości nieelektrycznych, technik obrazowania medycznego,
 • biomateriałów, materiałoznawstwa, implantów i sztucznych narządów.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu (w zależności od wyboru specjalności): 

 • sztucznej inteligencji, metod uczenia maszynowego, rozwiązań do analizy dużych zbiorów danych (w tym obrazów medycznych), projektowania specjalizowanych aplikacji webowych, projektowania systemów przetwarzania danych pomiarowych, interfejsów multimodalnych,
 • bionanotechnologii, nanocząstek, neuroelektroniki, optycznych metod badania materiałów, metod fizycznych w biologii i medycynie, 
 • inżynierii materiałowej (w tym implantów), inżynierii tkankowej i genetycznej, technik implantacyjnych, biomateriałów metalicznych i kompozytowych,
 • biomechaniki i robotyki, modelowania struktur i procesów biologicznych, telechirurgii i robotyki medycznej, zaawansowanych systemów sterowania w urządzeniach medycznych, diagnostyki akustycznej.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • opisać anatomię i fizjologię podstawowych systemów i narządów człowieka, wyjaśnić zasadę fizyczną ich diagnozowania i terapii, zbudować i zweryfikować model matematyczny i numeryczny ich działania,
 • wykorzystywać wiedzę z zakresu elektroniki, biofizyki i chemii do zaplanowania i przeprowadzenia prostych doświadczeń i pomiarów z wykorzystaniem organizmów żywych,
 • określić typowe charakterystyki techniczne i przeznaczenie aparatury elektronicznej w medycynie, określić zakres zamienności poszczególnych aparatów, wybrać aparat o określonej charakterystyce z oferty rynkowej,
 • wykorzystać wiedzę z zakresu fizjologii, biomechaniki, elektroniki i informatyki do zaprojektowania prototypowego urządzenia diagnostycznego, terapeutycznego lub rehabilitacyjnego i zaplanować jego walidację,
 • stosować metody grafiki inżynierskiej, posługiwać się komputerowymi programami statystycznymi, środowiskami symulacyjnymi i programistycznymi i korzystać z medycznych obrazów cyfrowych,
 • posługiwać się dokumentacją techniczną urządzeń medycznych.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • kierować zespołem realizującym projekt w zakresie zastosowania informatyki, matematyki lub elektroniki w rejestracji i przetwarzaniu sygnałów lub obrazów medycznych, ocenić poprawność automatycznej interpretacji sygnałów lub obrazów,
 • zaadaptować system teleinformatyczny do przekazywania informacji medycznych, zarządzania rekordem, diagnozowania i terapii lub nadzoru rehabilitacji, ocenić zagrożenia występujące w takim systemie,
 • posługiwać się metodami analizy danych (data science) w eksploracji dużych zbiorów danych biomedycznych,
 • przeprowadzić analizę ryzyka i wskazać czynniki zagrożenia związane z zastosowaniem urządzeń technicznych do diagnozowania, terapii lub rehabilitacji człowieka,
 • zastosować akty prawne oraz uwarunkowania techniczne i ekonomiczne do zaplanowania produkcji i walidacji wyrobu medycznego. 

Praktyki

Praktyki zawodowe organizowane są po 6 semestrze studiów i trwają 4 tygodnie.

W czasie praktyk studenci zapoznają się z wykorzystywaną aparaturą medyczną, aplikacjami informatycznymi lub badaniami naukowymi z zakresu inżynierii biomedycznej oraz mają możliwość przeszkolenia oraz samodzielnego (pod nadzorem upoważnionej osoby) wykonywania badań, testów specjalistycznych (kontrola jakości) dostępnej aparatury medycznej.

Niezależnie od praktyk organizowane są wycieczki naukowe.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Inżynieria Biomedyczna mogą pracować jako konstruktorzy, inżynierowie kliniczni i wdrożeniowi, naukowcy, audytorzy i menedżerowie. 

Przykładowe miejsca pracy

 • firmy informatyczne działające w obszarze telemedycyny i informatycznego wsparcia diagnostyki i terapii,
 • firmy informatyczne zajmujących się analizą danych (data science) i przetwarzaniem sygnałów,
 • stanowiska inżynierów medycznych w zakresie projektowania, integracji i eksploatacji nowoczesnych systemów diagnostycznych i terapeutycznych,
 • firmy zajmujące się konstrukcją i produkcją aparatury medycznej,
 • jednostki służby zdrowia – stanowiska ekspertów i dyrektorów technicznych odpowiedzialnych za wybór i właściwe wykorzystanie zaplecza technicznego,
 • jednostki naukowo-badawcze rozwijające nowoczesne technologie elektroniczne, materiałowe i mechaniczne wspomagające organizmy żywe,
 • przedstawicielstwa serwisowe aparatury medycznej oraz firmy audytorskie i akredytacyjne w zakresie techniki medycznej,
 • jednostki administracji w obszarze decyzyjnym związanym z ochroną zdrowia

   

Jak wskazują prowadzone badania 85% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów.