Inżynieria Akustyczna

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • matematyki, fizyki, mechaniki, podstaw informatyki i programowania,
 • podstawy akustyki, teorii drgań, akustyki muzycznej i muzyki, 
 • elektrotechniki, elektroniki i teorii sygnałów,
 • podstaw metrologii w szczególności metody i techniki pomiaru i estymacji podstawowych wielkości elektrycznych, akustycznych i mechanicznych,
 • posiada wiedzę o zjawiskach, sprzęcie i technikach w zakresie realizacji nagrań, 
 • posiada ogólną wiedzę dotyczącą źródeł hałasu w technice i środowisku,
 • zna metody i środki techniczne ograniczania hałasu,
 • zna technologie analizy i syntezy mowy oraz komunikacji głosowej z komputerem,
 • posiada wiedzę dotyczącą zjawisk akustycznych i drganiowych występujących w technice i muzyce,
 • zna nowoczesne techniki, urządzenia i narzędzia programistyczne w stopniu pozwalającym na biegłe posługiwanie się nimi,
 • wpływu działania hałasu i drgań na człowieka i jego środowisko,
 • zna zasady kształtowania parametrów akustycznych wnętrz,
 • zna zasady działania elementów elektronicznych, analogowych i cyfrowych układów elektronicznych oraz prostych systemów elektronicznych,
 • zna i rozumie procesy rejestracji, przetwarzania, archiwizacji, transmisji i odtwarzania dźwięku,
 • zna zasady, którymi musi się kierować inżynier dźwięku, aby wykreować obraz sceny akustycznej o pożądanych cechach,
 • posiada wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego.

    

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie jednej z dwóch specjalizacji: „Drgania i hałas w technice i środowisku” oraz „Inżynieria dźwięku w mediach i kulturze”. Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu inżynierii akustycznej, jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia prac projektowych. Nabywa również kompetencje dla wspomagania instytucji kultury i sztuki, a nawet dla aktywnego udziału w procesie tworzenia sztuki.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • wdrażać i eksploatować rozwiązania ograniczające hałas i wibracje obiektów technicznych,
 • realizować nagrania dźwiękowe dla wszelkich typów mediów elektronicznych,
 • kształtować właściwy przekaz dźwiękowy,
 • potrafi biegle posługiwać się współczesnymi środkami technicznymi w pomiarach akustycznych i wibracyjnych,
 • potrafi posługiwać się narzędziami programistycznymi oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania,
 • potrafi opracować dokumentację zadania inżynierskiego, sporządzić rysunki, schematy oraz prezentację,
 • potrafi przeprowadzić analizę i ocenę szkodliwości oddziaływania hałasu i drgań na człowieka i jego środowisko, a także dobrać rozwiązania ograniczające to oddziaływanie,
 • potrafi przeprowadzić analizę akustyczną pomieszczenia, ocenić konieczność zastosowania adaptacji akustycznej wnętrza, jak również ją zaprojektować, 
 • potrafi zaprojektować prosty system rozpoznawania mowy,
 • potrafi projektować proste algorytmy przetwarzania sygnałów oraz proste systemy sprzętowe cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • potrafi oceniać i projektować proste instalacje elektroakustyczne, 
 • potrafi interpretować akustyczne dane pomiarowe. 

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • posiada umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii akustycznej pozwalającą na samodzielne podejmowanie twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz badawczych,
 • potrafi samodzielnie projektować urządzenia i oprogramowanie stosowane w inżynierii akustycznej,
 • potrafi oceniać wyniki pomiarów przy pomocy metod analizy statystycznej,
 • potrafi wykorzystywać nowoczesne metody projektowania systemów dźwiękowych, w tym wielokanałowych, modelowania akustycznego wnętrz, diagnostyki wibroakustycznej, percepcyjnego kodowania dźwięku. 

Praktyki

W ramach studiów I stopnia student ma obowiązek odbyć 4-tygodniową praktykę zawodową, którą realizuje w trakcie letniej przerwy w 6 semestrze studiów. Każdy student realizuje praktykę indywidualnie w wybranym przez siebie zakładzie, którego działalność związana jest z inżynierią mechaniczną, inżynierią wytwarzania. W ramach studiów II stopnia student w trakcie 3 semestru studiów realizuje miesięczną praktykę dyplomową, najczęściej powiązaną z tematyką realizowanej pracy magisterskiej. Studenci Inżynierii Akustycznej zazwyczaj odbywają praktyki w licznych małych firmach z zakresu techniki nagraniowej (studia nagrań), np. w Radiu Kraków, adaptacji akustycznej wnętrz, pomiarów hałasu oraz produkujących specjalistyczne oprogramowanie z zakresu akustyki.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako:

 • projektant, konstruktor (projektowanie i tworzenie oprogramowania przydatnego w akustyce oraz zastosowania akustyki biomedycznej),
 • inżynier (np. główny inżynier w zakładzie, inżynier ds. produktu, ds. testów, ds. walidacji), do wszelkich prac inżynierskich związanych z akustyką,
 • programista,
 • specjalista ds. akustyki wnętrz,
 • specjalista ds. ograniczania hałasu,
 • projektant systemów dźwiękowych,
 • specjalista ds. pomiarów akustycznych,
 • reżyser dźwięku, realizator nagrań, realizator dźwięku scenicznego.

Miejsca pracy

 • biura projektów, transport (obniżanie hałasu komunikacyjnego), budownictwo (izolacja i adaptacja akustyczna pomieszczeń i budowli, wibroizolacja), 
 • firmy konsultingowe, konstrukcyjne i technologiczne, 
 • inżynieria ochrony środowiska (liczne instytucje państwowe i samorządowe), 
 • działy badawczo-rozwojowe w przemyśle (projektowanie urządzeń pod kątem obniżania ich drgań i hałasu), 
 • telekomunikacja i komunikacja (technologia mowy), 
 • media elektroniczne – radio, telewizja, Internet, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nowoczesnych materiałów interaktywnych, nagłaśnianie koncertów i imprez masowych, 
 • specjalistyczny przemysł produkujący sprzęt elektroakustyczny, akustyczne urządzenia pomiarowe, 
 • własna działalności gospodarcza.

     

Inżynieria Akustyczna to unikatowe w skali kraju studia o charakterze interdyscyplinarnym, prowadzone przez dwa wydziały AGH (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) kształcące inżynierów oraz magistrów inżynierów akustyków.