Informatyka Stosowana

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • aktualnych trendów i technologii informatycznych,
 • nowoczesnych języków programowania,
 • tworzenia aplikacji mobilnych i webowych,
 • systemów wizualizacji danych i grafiki komputerowej,
 • administrowania serwerami i sieciami komputerowymi
 • projektowania komputerowych systemów pomiarowych,
 • elektroniki cyfrowej i architektury komputerów,
 • matematyki, metod numerycznych i algorytmiki,
 • metod, technik i narzędzi informatycznych stosowanych przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich,
 • metod przetwarzania, analizy i interpretacji danych pomiarowych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • zagadnień geoinformatycznych (systemy informacji przestrzennej, przestrzenne bazy danych, teledetekcja, modelowania geodynamiczne),
 • metod matematycznych i numerycznych niezbędnych do rozwiązywania zagadnień obliczeniowych i realizacji modelowań,
 • struktury zaawansowanych systemów bazodanowych,
 • projektowania systemów równoległych i rozproszonych oraz metody analizy poprawności ich działania oraz pomiaru wydajności,
 • zaawansowanych metod projektowania aplikacji mobilnych i webowych.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • korzystać z nowoczesnych narzędzi programistycznych w procesie tworzenia oprogramowania komputerowego,
 • projektować, tworzyć i zarządzać relacyjnymi oraz przestrzennymi bazami danych zgodnie z obowiązującymi wzorcami,
 • projektować, tworzyć oraz wykorzystywać technologie komponentowe i agentowe,
 • projektować i wykonywać analizę danych przestrzennych (radarowych, satelitarnych),
 • przeprowadzać konfigurację oraz diagnostykę sieci komputerowej,
 • korzystać z nowoczesnych narzędzi do tworzenia grafiki komputerowej,
 • stosować algorytmy obliczeniowe do rozwiązywania zagadnień dotyczących przetwarzania sygnałów,
 • wykonywać analizę danych z wykorzystaniem metod data mining oraz sztucznej inteligencji,
 • posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem inżynierskim (np. MatLAB, ArcGIS, Visual Studio, AutoCAD, FLAC, Statistica, R),
 • przygotować dokumentację techniczną dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku w języku polskim oraz angielskim.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • wykorzystywać narzędzia służące do tworzenia aplikacji webowych i mobilnych,
 • wykorzystywać najnowsze rozwiązania technologiczne na potrzeby budowy złożonych systemów informatycznych,
 • tworzyć i zarządzać złożonymi systemami bazodanowymi oraz hurtowniami danych,
 • prowadzić modelowania numeryczne zaawansowanych procesów dynamicznych,
 • zarządzać, projektować oraz pracować w grupie w informatycznych projektach grupowych,
 • implementować najnowsze rozwiązania technologii oprogramowania do tworzenia wydajnych programów komputerowych.  

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. tworzenie i zarządzanie bazami danych, programowanie, tworzenie systemów informacji przestrzennej, administrowanie sieciami komputerowymi, modelowanie procesów fizycznych, eksplorację danych środowiskowych, analizę i przetwarzanie obrazów cyfrowych, analizę i interpretację sygnałów, projektowanie i obsługę komputerowych systemów pomiarowych. 

   

Do najważniejszych firm, w których studenci realizują praktyki należą m.in. Comarch, IBM Polska, Sabre Polska, Tauron Polska Energia, KGHM Polska Miedź.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: 

Specjaliści w tworzeniu nowych technologii i narzędzi informatycznych, w tym między innymi:

 • w zakresie rozwoju oprogramowania, np. w obszarach: analityki biznesowej, architektury oprogramowania, programowania, zarządzania jakością oprogramowania, zarządzania projektami informatycznymi,
 • w zakresie administrowania, w tym np.: administrowanie bazami danych, sieciami, systemami, zarządzanie bezpieczeństwem systemów oraz sieci komputerowych, wdrożenia, audyty oraz zarządzanie usługami.

Miejsca pracy 

 • przedsiębiorstwa o informatycznym profilu działalności, nastawione na eksperckie wytwarzanie nowych technologii i dedykowanych produktów informatycznych, w tym: laboratoria projektowania i wytwarzania oprogramowania, badań i rozwoju nowych technologii, administrowania systemami, zarządzania bezpieczeństwem,
 • przedsiębiorstwa, o nieinformatycznym profilu działalności, które wykorzystują technologie informatyczne w tym: utrzymywanie systemów, administracja baz danych, sieci komputerowych, zarządzanie bezpieczeństwem itd. (m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, administracja państwowa, oświata, opieka zdrowotna),
 • własna działalność gospodarcza – wytwarzanie nowych technologii i dedykowanych produktów informatycznych.

Losy absolwentów

 • 100% absolwentów kierunku Informatyka Stosowana pracuje w wyuczonym zawodzie (źródło: badania prowadzone przez Centrum Karier AGH 2012, 2015, 2016).
 • Kierunek zajął 5 miejsce w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” 2016 wśród wszystkich kierunków IT w Polsce.