Górnictwo i Geologia

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • fizyki przepływów płynów w ośrodkach porowato-szczelinowych,
 • zagadnień z zakresu inżynierii złożowej,
 • wybranych zagadnień z zakresu geologii ogólnej i hydrogeologii,
 • geologii naftowej dotyczącą systemów naftowych oraz występowania złóż węglowodorów,
 • badań geofizycznych związanych z rozpoznawaniem struktur węglowodorów,
 • mechaniki górotworu oraz mechaniki płynów,
 • testowania odwiertów i interpretacji wyników testów,
 • wiertnictwa naftowego, hydrogeologicznego, podziemnego geoinżynieryjnego oraz poszukiwawczo-rozpoznawczego,
 • eksploatacji otworowej płynnych surowców energetycznych,
 • prowadzenia symulacji komputerowych procesów eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wód podziemnych,
 • modelowania i symulacji metod intensyfikacji wydobycia surowców energetycznych,
 • eksploatacji systemów transportu ropy naftowej i gazu ziemnego,
 • podstaw gazownictwa ziemnego,
 • podstaw ochrony środowiska w górnictwie otworowym.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • technik i technologii wiercenia oraz projektowania i wykonywania otworów wiertniczych na lądzie i morzu, 
 • opracowywania receptur cieczy wiertniczych oraz zaczynów uszczelniających,
 • technik oraz technologii prac iniekcyjnych oraz geoinżynieryjnych,
 • technik oraz technologii bezwykopowych, 
 • wierceń otworów geotermalnych oraz otworowych wymienników ciepła dla geoenergetyki,
 • procesu eksploatacji złóż węglowodorów na lądzie i morzu,
 • projektowania systemów wydobycia i intensyfikacji węglowodorów,
 • matematycznego modelowania eksploatacji węglowodorów,
 • projektowania, budowy i eksploatacji sieci gazowych,
 • technologii gazu skroplonego LNG,
 • otworowej eksploatacji wód oraz siarki i soli,  
 • konstrukcji ujęć wód oraz projektowania, budowy i eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • projektowania i dokumentowania prac hydrogeologicznych,
 • uzdatniania wód, projektowania metod monitoringu i remediacji środowiska gruntowo-wodnego.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • rozwiązywać analitycznie i numerycznie podstawowe zagadnienia techniczne opisane metodami matematycznymi,
 • rozpoznawać główne typy skał oraz interpretować mapy i przekroje geologiczne i geologiczno-złożowe,
 • ocenić wielkości zasobów złóż węglowodorów,
 • stosować metody grafiki inżynierskiej, posługiwać się komputerowymi  programami aplikacyjnymi i korzystać z baz danych ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa otworowego,
 • projektować w zakresie podstawowym udostępnienie zasobów Ziemi za pomocą otworów wiertniczych,
 • zaprojektować odpowiednią metodę geoinżynieryjną do wzmacniania gruntów o słabych parametrach wytrzymałościowych,
 • obsługiwać i nadzorować pracę kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego,
 • projektować systemy wydobycia ropy naftowej,
 • potrafi zidentyfikować i ocenić główne zagrożenia środowiska w górnictwie otworowym.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • przygotować dokumentację geologiczno-złożową złóż surowców płynnych,
 • projektować, prowadzić i nadzorować proces wierceń,
 • projektować, prowadzić i nadzorować proces eksploatacji złóż surowców płynnych,
 • projektować podziemne magazyny gazu ziemnego,
 • szacować zasoby złóż ropy i gazu,
 • projektować sieci gazowe i systemy odmetanowania kopalń węgla kamiennego,
 • projektować procesy zatłaczania CO2 w strukturach złożowych,
 • stosować modele symulacyjne złóż i procesów wydobycia płynnych surowców energetycznych,
 • projektować ujęcia wód podziemnych, sieci wodociągowe i kanalizacyjne,
 • projektować zabiegi uaktywniania i renowacji studni wierconych.

 

Absolwenci mają również możliwość uzyskania uprawnień zawodowych szczególnie z zakresu górnictwa otworowego. 

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 4 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. zajęcia na: wiertni, w kopalniach ropy naftowej, kopalniach gazu ziemnego, podziemnych magazynach gazu oraz w Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce. Zakres praktyk obejmuje także m.in. zapoznanie się z: pracą na wiertni, urządzeniem wiertniczym, procesem wiercenia, serwisem geologicznym i hydrogeologicznym, serwisem geofizycznym, serwisem płuczkowym, rampami rurowymi, narzędziami wiertniczymi, a także z: eksploatacją samoczynną, pompowaniem i grupowym ropy naftowej, pracą separatorów, eksploatacją gazu, instalacjami osuszania gazu, komputerowym systemem wydobywania gazu na kopalniach, odsiarczaniem ropy i gazu oraz z charakterystyką pracy podziemnych magazynów gazu, napowierzchniowym uzbrojeniem i komputerowym sterowaniem pracą PMG, sprężaniem i osuszaniem gazu, cyklami zatłaczania i odbioru gazu, udostępnianiem i eksploatacją wód podziemnych.  

   

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, EXALO Drilling, GAZ-SYSTEM, Grupa LOTOS oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN, PGE Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów”, wodociągi miejskie.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: 

 • osoby dozoru i nadzoru prac geologicznych i górniczych polegających na: wykonywaniu różnego rodzaju otworów wiertniczych: poszukiwawczych, studziennych, naftowych i przewiertów, eksploatacji otworowej oraz prac geoinżynieryjnych,
 • projektanci i konstruktorzy instalacji związanych z eksploatacją ropy naftowej, gazu ziemnego, wód podziemnych oraz ciepła Ziemi,
 • osoby nadzoru górniczego w urzędach górniczych,
 • inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy,
 • konsultanci ds. problematyki zasobów energetycznych i ochrony środowiska,
 • pracownicy biur projektów gazownictwa,
 • pracownicy uzdrowiskowych zakładów górniczych,
 • pracownicy firm geoinżynieryjnych,
 • osoby nadzoru BHP i ochrony środowiska w górnictwie otworowym,
 • osoby nadzorujące proces wydobycia płynnych surowców energetycznych,
 • inżynierowie nadzorujący udostępnienie i eksploatację wód podziemnych.

Miejsca pracy

 • metanowe kopalnie węgla w zakresie prac wiertniczych z przysługującymi mu uprawnieniami WUG,
 • przedsiębiorstwa prowadzące wiercenia geoinżynieryjne i poszukiwawcze na lądzie i na morzu,
 • przedsiębiorstwa prowadzące wydobycie węglowodorów,
 • przedsiębiorstwa prowadzące eksploatację wód termalnych i mineralnych oraz dystrybucję wód podziemnych,
 • biura projektowe i przedsiębiorstwa wykonujące systemy przesyłowe surowców płynnych,
 • firmy serwisowe dla przemysłu wydobywczego oraz przesyłowego surowców,
 • firmy zagraniczne związane z przemysłem surowcowym,
 • administracja państwowa i samorządowa odpowiedzialna za inwestycje, ochronę środowiska i zarządzanie związane z robotami górniczymi,
 • biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe,
 • niezależni konsultanci w zakresie górnictwa otworowego.