Górnictwo i Geologia

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • podstawowych zagadnień z nauk ścisłych przyrodniczych (fizyka, chemia) oraz nauk ścisłych matematycznych (matematyka, informatyka), 
 • dynamicznych zjawisk i procesów geologicznych zachodzących w Ziemi, w tym teorii kier litosfery, procesów górotwórczych, działalności lodowców, mechanizmów plutonizmu i wulkanizmu, sedymentologii, metamorfizmu, ruchów masowych, diagenezy i wietrzenia oraz geologii historycznej, regionalnej i inżynierskiej,
 • nauki o złożach, w odniesieniu do genezy i uwarunkowań mineralogicznych, petrograficznych i geochemicznych formowania się złóż kopalin mineralnych wraz z oceną ich znaczenia gospodarczego (użytkowego),
 • górnictwa w kontekście technik i technologii pozyskania bogactw mineralnych, zasad udostepnienia złóż i specyfiki działalności tej branży w Polsce,
 • geologii górniczej w zakresie klasyfikacji zasobów, metodyki rozpoznawania i dokumentowania złóż. 

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • gruntoznawstwa, geologii inżynierskiej, geomechaniki i geotechniki środowiska,
 • kartowania geologicznego powierzchniowego i wgłębnego w zakresie geologii złożowej i inżynierskiej, 
 • eksploracji i dokumentowania złóż kopalin mineralnych stałych, 
 • analizy basenów sedymentacyjnych pod kątem generowania i migracji węglowodorów oraz naftowej inżynierii złożowej,
 • hydrogeologii ogólnej i górniczej z uwzględnieniem zasad oceny i ochrony wód,
 • mineralogii stosowanej i gospodarki surowcami mineralnymi,
 • geologicznej obsługi kopalń oraz oceny złóż.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • wyjaśnić zjawiska i procesy geologiczne, scharakteryzować i rozpoznawać główne formy geomorfologiczne, rozróżnić podstawowe typy skał w obserwacji makro i mikroskopowej,
 • rozpoznawać skład mineralny, podstawowe typy genetyczne rud, kopalin energetycznych, chemicznych i skalnych, wraz ze wskazaniem kierunków gospodarczego wykorzystania,
 • dokonać wstępnego doboru technologii prowadzenia robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w zależności od uwarunkowań geologiczno-górniczych i techniczno-organizacyjnych,
 • wyznaczyć elementy ułożenia warstw i granic złoża w profilu pionowym i poziomym,
 • opracować schemat przygotowania i poboru próbek geologicznych wraz z oszacowaniem błędów losowych i systematycznych wyników opróbowań,
 • oszacować zasoby złóż metodami geologicznymi i statystycznymi,
 • przełożyć informację geologiczno-górniczą w stosowną informację ekonomiczną oceniając wartość kopaliny i surowca mineralnego,
 • zaprojektować i zrealizować cykl projektu geologiczno-górniczego (surowcowego) w odniesieniu do uwarunkowań geologicznych, górniczych, technologicznych, prawnych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. 

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • wykonać i w sposób zaawansowany zanalizować mapy geologiczne np. pod kątem struktur wgłębnych i powierzchniowych,
 • zaprojektować, przeprowadzić oraz zinterpretować wyniki prac geologiczno-inżynierskich zarówno powierzchniowych jak i podziemnych,
 • zorganizować i przeprowadzić prace poszukiwawcze, rozpoznawcze i dokumentacyjne dla różnych typów złóż,
 • zrealizować obsługę geologiczną przy eksploatacji złóż, 
 • modelować przepływy wód podziemnych i migracje zanieczyszczeń w wodach podziemnych, ocenić zasoby dyspozycyjne oraz eksploatacyjne ujęć wód podziemnych, a także stopień zagrożenia tych wód, 
 • korzystać z nowoczesnych instrumentalnych metod analiz fazowych i chemicznych,
 • dokonać waloryzacji złóż pod kątem ich ochrony oraz sprostać zadaniu oceny perspektyw surowcowych,
 • zastosować podstawowe matematyczne techniki zarządzania w gospodarce pojedynczym złożem oraz złożami jako ogółem zasobów w odpowiednim ujęciu administracyjnym, przyrodniczym (np. zagłębia), technologicznym (np. kruszywa),
 • modelować warunki generowania i migracji węglowodorów w systemach naftowych w kontekście poszukiwań jak i monitoringu naftowego.

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. poznanie metod produkcji oraz i eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych oraz procedur organizacji pracy.  

  

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. PGE Polska Grupa Energetyczna, TAURON Polska Energia, PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne, EDF Polska, ABB.

   

I stopień

Zajęcia terenowe z geologii ogólnej: 12-dniowa praktyka terenowa, realizowana w czterech obszarach (podkrakowskim, karpackim, sudeckim i nadmorskim) o zróżnicowanej budowie geologicznej, odbywa się w trakcie letniej przerwy na 2 semestrze studiów. Celem praktyki jest praktyczna obserwacja efektów procesów i zjawisk geologicznych przy jednoczesnym zapoznaniu się z historią geologiczną Sudetów, Karpat i ich Przedgórza oraz Bałtyku, pobrzeża i pojezierza bałtyckiego. 

 

Zajęcia terenowe z kartografii geologicznej: praktyka terenowa, realizowana w trakcie letniej przerwy na 4 semestrze w różnorodnych geologicznie obszarach, zarówno w Polsce (Karpaty, zapadlisko przedkarpackie) jak i za granicą (Ukraina, Słowacja). Dotychczas praktyki odbywały się w Chorwacji, Wietnamie, Rumuni ii Niemczech. Wyjazd trwa 12 dni. Celem praktyki jest nabycie praktycznych umiejętności obserwacji terenowych, pomiar i analiza struktur geologicznych zakończone przygotowaniem mapy geologicznej i geośrodowiskowej wraz z objaśnieniami badanego terenu.

 

Praktyka zawodowa: realizowana indywidualnie na 6 semestrze w trakcie letniej przerwy w wybranym przez Studenta przedsiębiorstwie lub instytucji, których charakter działalności związany jest z górnictwem i geologią (zakłady górnicze, np.: KGHM „Polska Miedź”, ZGH Bolesław, urzędy gmin i inne). Student konfrontuje, weryfikuje i praktycznie wykorzystuje nabytą w czasie studiów wiedzę teoretyczną. Wymiar godzinowy praktyki wynosi 120 godzin.

   

II stopień (w zależności od specjalności)

 • Zajęcia terenowe z geologii strukturalnej: 4-dniowa praktyka obejmująca pomiar i interpretację mezostruktur geologicznych;
 • Zajęcia terenowe z geologii strukturalnej: 4-dniowa praktyka obejmująca rozpoznanie i powierzchniowe badania geologiczne osuwisk;
 • Zajęcia terenowe z geotechniki: 4-dniowa praktyka obejmująca projektowanie i organizację prac geotechnicznych;
 • Zajęcia terenowe z geologii złóż: 12-dniowa praktyka obejmująca projektowanie i organizację prac geologicznych, profilowanie rdzeni, pobieranie prób do oceny złożowej;
 • Zajęcia terenowe z hydrogeologii stosowanej i geotechniki: 8-dniowa praktyka polegająca na praktycznym zapoznaniu się z zagadnieniami dopływu wód podziemnych do kopalni podziemnej, sposobów odwadniania kopalń i stosowanych urządzeń. Praktyka odbywa się Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu. Ponadto w ramach praktyki prezentowane są geotechniczne sposoby wzmacniania podłoża gruntowego;
 • Zajęcia terenowe złożowo-naftowe: 12-dniowa praktyka dotycząca zasad projektowania, organizacji i praktycznego wykonania terenowego opróbowania geochemicznego metodą gazu wolnego;
 • Zajęcia terenowe z mineralogii i gemmologii: 8-dniowa praktyka, na którą się składa część mineralogiczno-złożowa w Sudetach oraz część jubilerska, gdzie wykonywany jest wyrób jubilerski w postaci oprawy kamienia szlachetnego;
 • Zajęcia terenowe z geologii górniczej: 12-dniowa praktyka obejmująca profilowanie rdzenie wiertniczych, pomiary spękań, kartowanie złóż w wyrobiskach górniczych powierzchniowych i podziemnych oraz opróbowanie złoża.

Perspektywy zawodowe

 • specjaliści inżynierowie w zakresie oceny warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb działalności budowlanej i górniczej,
 • specjaliści w zakresie opracowań kartograficznych w służbach geologicznych,
 • pracownicy administracji państwowej i samorządowej,
 • geolodzy poszukiwawczy przy projektach eksploracyjnych,
 • inżynierowie w oddziałach zajmujących się zaopatrzeniem w wodę,
 • inżynierowie gospodarki wodnej,
 • dokumentatorzy złożowi i hydrogeologiczni,
 • geolodzy kopalniani,
 • specjaliści w zakresie oceny ekonomicznej złóż,
 • technolodzy w dziedzinie nowych tworzyw mineralnych,
 • gemmolodzy,
 • inżynierowie w sektorze energetycznym.

Miejsca pracy

 • podziemne i odkrywkowe zakłady górnicze,
 • biura projektowe geologiczno-inżynierskie, 
 • przedsiębiorstwa budownictwa geotechnicznego,
 • zarządy gospodarki wodnej,
 • geologiczne koncerny poszukiwawcze,
 • geologiczno-górnicze koncerny wydobywcze,
 • zakłady przeróbki i wzbogacania kopalin, 
 • laboratoria badawcze i jednostki naukowe,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucje finansujące działalność geologiczną, górniczą i ochronę środowiska związaną z eksploatacją kopalin
 • kancelarie prawne,
 • własna działalność gospodarcza.

         

Jak wskazują prowadzone badania ponad 90% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów.