Geofizyka

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • nauk ścisłych (fizyki, chemii, matematyki, informatyki, statystyki), 
 • nauk o Ziemi (geofizyki, geologii, geodezji, górnictwa),
 • podstaw fizycznych poszczególnych metod geofizycznych: petrofizyki, sejsmiki, geofizyki otworowej, grawimetrii, magnetometrii, metod geoelektrycznych i georadaru,
 • budowy geologicznej Polski,
 • zastosowania metod geofizycznych w prospekcji geologicznej, naftowej,
 • badania stanu środowiska i jego monitoringu metodami geofizycznymi,
 • zastosowania metod geofizycznych w zagadnieniach inżynierskich,
 • obsługi geofizycznej aparatury badawczej stosowanej w terenie i w warunkach laboratoryjnych, 
 • posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi do wizualizacji i wstępnego/podstawowego przetwarzania danych geofizycznych,
 • technik zbierania, przetwarzania i interpretacji danych,
 • podstawowej interpretacji wyników badań geofizycznych. 

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • zastosowania metod geofizycznych: petrofizyki, sejsmiki, geofizyki otworowej, grawimetrii, magnetometrii, metod geoelektrycznych, georadaru, sejsmologii i sejsmometrii,
 • zastosowania geofizyki w zagadnieniach: inżynierskich, geofizyki złożowej i naftowej oraz geofizyki w górnictwie,
 • zaawansowanych metod matematycznych i statystycznych oraz teorii sygnałów,
 • obsługi najnowocześniejszych programów komputerowych do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych. 

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • wykonać pomiary geofizyczne w celu realizacji zadań poszukiwawczych i inżynierskich: rozpoznania budowy geologicznej, poszukiwania złóż (gazu, ropy naftowej, wody, surowców skalnych), badania struktury przypowierzchniowej (osuwisk, podłoża budowlanego), oceny zagrożeń naturalnych i indukowanych działalnością człowieka, w szczególności zagrożeń związanych z pozyskiwaniem energii i surowców, 
 • określić związek między wynikami pomiarów geofizycznych a parametrami fizycznymi i geometrycznymi ośrodka skalnego, 
 • wykorzystać wiedzę geologiczną i sozologiczną w interpretacji danych geofizycznych, 
 • realizować projekty z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych do wizualizacji i wstępnego przetwarzania danych geofizycznych,
 • posługiwać się językiem obcym na poziomie biegłości B2, a także obcym językiem specjalistycznym z zakresu geofizyki,
 • pracować w zespole.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • samodzielnie zaprojektować i wykonać pomiary geofizyczne z wykorzystaniem właściwych metod badawczych,
 • samodzielnie obsługiwać geofizyczną aparaturę badawczą, 
 • wykonać interpretację jakościową i ilościową uzyskanych wyników przy użyciu nowoczesnego oprogramowania,
 • opisać i przeprowadzić analizę parametrów geofizycznych, mierzonych w różnych metodach, w aspekcie zróżnicowania własności fizycznych skał i dynamiki zachodzących procesów fizycznych. 

Praktyki

Studenci odbywają praktyki terenowe z geologii ogólnej (semestr 2 studiów stacjonarnych I stopnia) i z metod geofizycznych (semestr 6 studiów stacjonarnych I stopnia). Praktyki zawodowe z geofizyki trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. 

 

Do najważniejszych instytucji i firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Instytut Geofizyki PAN w Warszawie, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, polskie kopalnie węgla, Geopartner.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: 

 • geofizycy (również na stanowiskach geologicznych, górniczych, inżynierskich, wiertniczych),
 • osoby prowadzące geofizyczne i geologiczno-górnicze prace pomiarowe,
 • projektanci systemów do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych oraz geologiczno-górniczych,
 • osoby zajmujące się obsługą sieci sejsmometrycznych w kopalniach węgla kamiennego i miedzi,
 • osoby dokumentujące badania geofizyczne i geologiczno-górnicze,
 • pracownicy naukowi,
 • pracownicy laboratoriów i obserwatoriów geofizycznych. 

Miejsca pracy

 • firmy geofizyczne, górnicze i geologiczne, zajmujące się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego, ropy naftowej, siarki, miedzi, węgla i innych surowców, np. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, TOTAL Polska, Grupa Lotos, PKN Orlen, Geopartner, Shell Polska, Geofizyka Toruń, a także Chevron, Saudi Aramco, Schlumberger, CGG, BG Group,
 • jednostki naukowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, np. Instytut Geofizyki PAN w Warszawie, Instytut Nafty i Gazu – PIB w Krakowie, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,
 • laboratoria i obserwatoria geofizyczne, 
 • inne instytucje, szkoły wyższe wymagające wyższego wykształcenia technicznego,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie badań geofizycznych.

   

To ciekawe studia, łączące nauki ścisłe z naukami o Ziemi. Studenci kierunku Geofizyka prowadzą pomiary na światowej klasie aparaturze badawczej, realizują projekty z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania.

 

Atutem studiowania w AGH jest ponad 50-letnie doświadczenie Katedry Geofizyki we współpracy z przemysłem.