Geodezja i Kartografia

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • zjawisk i procesów zachodzących w geosferze oraz zna metody pozyskiwania danych i opisu zależności geometrycznych w przestrzeni, dotyczących kształtu Ziemi, obiektów na niej położonych oraz modelu powierzchni terenu,
 • zasad tworzenia opracowań i kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 • znajomości przepisów prawa niezbędnych do wykonywania zawodu,
 • stosowania technik pomiarowych do realizacji określonych zadań geodezyjnych,
 • znajomości oprogramowania z zakresu geodezji i kartografii, GIS, CAD, opracowania danych typu Big Data, baz danych,
 • znajomości komputerowej interpretacji obrazów i graficznej prezentacji rozwiązań inżynierskich, 
 • ekonomiki wykonywania prac geodezyjno-kartograficznych i świadomość znaczenia pracy zespołowej.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • specjalistyczną wiedzę z zakresu geodezji inżynieryjno-przemysłowej, geodezji górniczej i ochrony terenów górniczych, fotogrametrii i teledetekcji, pomiarów podstawowych i kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami w tym szacowania nieruchomości,
 • znajomość współczesnych metod badania i modelowania kształtu Ziemi i ich zmian w czasie,
 • zasad wykonywania badań przemieszczeń i deformacji powierzchni terenu i górotworu oraz obiektów na nich położonych.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • rozwiązywać analitycznie i numerycznie zagadnienia techniczne opisane metodami matematycznymi,
 • stosować metody grafiki inżynierskiej, posługiwać się komputerowymi programami aplikacyjnymi i korzystać z baz danych,
 • posługiwać się tradycyjnymi i nowoczesnymi przyrządami geodezyjnymi,
 • stosować odpowiednie techniki pomiarowe i obliczeniowe podczas realizacji pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz innych prac geodezyjno-kartograficznych,
 • wykorzystywać odpowiednie przepisy prawa do poszczególnych zadań powierzonych do wykonania,
 • wykonywać prace związane z pozyskiwaniem danych i tworzeniem systemów informacji przestrzennej,
 • przeprowadzić geodezyjne wytyczenie obiektów budowalnych oraz zrealizować pomiary inwentaryzacyjne wraz z utworzeniem odpowiedniej dokumentacji,
 • opracować mapę do celów projektowych,
 • dokonywać analizy stanów prawnych nieruchomości wraz z ich aktualizacją,
 • dokonać aktualizacji baz danych BDOT500, EGiB oraz GESUT,
 • wykonywać zadania pomiarowe i obliczeniowo-analityczne w zespole, 
 • współpracować ze specjalistami z różnych dziedzin.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • realizować specjalistyczne prace geodezyjne w warunkach przemysłu i górnictwa,
 • wykorzystywać zaawansowane metody numerycznego opracowania wyników pomiarów geodezyjnych, fotogrametrycznych, teledetekcyjnych, skaningu laserowego i pochodzących z innych sensorów,
 • wykonywać analizy geometryczne z zastosowaniem technik modelowania 3D obiektów i zjawisk poddawanych analizom przestrzennym,
 • stosować pogłębioną wiedzę z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz katastru w tym z szacowania nieruchomości, geodezji inżynieryjno-przemysłowej, fotogrametrii, pomiarów podstawowych oraz kartografii,
 • stosować nabytą wiedzę dla celów badań naukowych.

Praktyki

Praktyki zawodowe na I stopniu studiów trwają 4 tygodnie. Praktyki mogą być realizowane w kilku etapach, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych po I, II lub III roku studiów, jednak ich zaliczenie ma nastąpić w trakcie 6 semestru studiów. Praktyki odbywają się w urzędach lub przedsiębiorstwach prowadzących działalność odpowiadającą treściom kształcenia na kierunku geodezja i kartografia. Są to jednostki zajmujące się działalnością z zakresu geodezji i kartografii, w których student mógłby uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów o charakterze projektowym, wykonawczym i formalno-prawnym dotyczących różnych rodzajów prac geodezyjnych. 

   

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie, MGGP Tarnów, Urząd Miasta Krakowa, Starostwo Powiatowe w Krakowie, PGE Polska Grupa Energetyczna, TAURON Polska Energia.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: 

 • geodeta,
 • pracownicy urzędów administracji samorządowej i rządowej,
 • zarządca nieruchomości,
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami,
 • po zdobyciu uprawnień: geodeta uprawiony, rzeczoznawca majątkowy, mierniczy górniczy.

Miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa zajmujące się wykonawstwem geodezyjnym,
 • zakłady górnicze,
 • biura projektowe, 
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie geodezji i kartografii,
 • firmy, których działalność w części związana jest z tworzeniem opracowań kartograficznych takiej jak: przedsiębiorstwa budowlane, biura projektowe, zarządy dróg.