Fizyka Techniczna

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

Absolwent wie jak zaplanować, zrealizować i zoptymalizować złożone zadania inżynierskie w obszarze nauk technicznych. Absolwent posiada również odpowiednią wiedzę i umiejętności konieczne do prowadzenia badań naukowych z obszaru nauk ścisłych. 

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu: nauk ścisłych (fizyka, matematyka, statystyka), a także nauk technicznych (informatyka, teoria obwodów i sygnałów, elektronika, komputeryzacja pomiarów, ochrona radiologiczna). Szczególny nacisk kładziony jest na gruntowną wiedzę z fizyki, w tym mechaniki, elektromagnetyzmu i optyki, fizyki kwantowej i statystycznej, fizyki środowiska, fizyki jądrowej, fizyki ciała stałego, fizyki teoretycznej i matematycznych metod fizyki. Wiedza ta poszerzana jest o dwa z czterech dwusemestralnych bloków specjalistycznych: Badania i monitoring środowiska, Nowoczesne materiały i technologie, Oddziaływania i detekcja cząstek, Symulacje komputerowe w fizyce i technice.

Absolwent studiów II stopnia posiada ponadto wiedzę z zakresu: 

mechaniki kwantowej, elektroniki współczesnej, zaawansowanych metod analizy danych, organizacji i finansowanie badań naukowych oraz przedsiębiorczości.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

  • wykorzystywać narzędzia rachunku różniczkowo-całkowego oraz algebry do rozwiązywania problemów nauki i techniki,
  • formułować fizyczne podstawy zjawisk w przyrodzie i technice, poprzez wskazanie praw i zasad nimi rządzących i decydujących o ich przebiegu,
  • programować w językach proceduralnych i obiektowych,
  • zbierać, przetwarzać, analizować i prezentować dane pomiarowe,
  • przeprowadzić analizę obwodów elektrycznych oraz zaprojektować i zbudować podstawowe układy elektroniki cyfrowej.

Absolwent studiów II stopnia ponadto potrafi:

  • postawić, rozwiązać i zinterpretować problem kwantowy,
  • przeprowadzić pomiary charakterystyk wybranych układów elektronicznych (DAC, ADC, PLL, DLL, pamięć, zasilacz, etc...), wyznaczyć podstawowe parametry tych układów,
  • stworzyć opis prostego projektu badawczego oraz podzielić go na istotne etapy oraz oszacować koszty ich realizacji,
  • pracować w zespołach interdyscyplinarnych, rozwiązujących złożone problemy techniczne i naukowo-badawcze.

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy po 6 semestrze studiów. Celem letnich praktyk studenckich jest zdobycie doświadczenia w pracy zespołowej, zapoznanie się z wymaganiami przyszłych pracodawców i ułatwienie wyboru miejsca pracy po studiach. Oprócz praktyk zawodowych studenci wyższych lat mogą ubiegać się o letnie praktyki w Europejskim Centrum Badań Jądrowych (CERN, Genewa), Niemieckim Centrum Promieniowania Synchrotronowego (DESY, Hamburg), Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych (Dubna, Rosja).

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą pracować jako inżynierowie w przemyśle oraz w firmach prywatnych sektora nowoczesnych technologii. Ponadto mogą znaleźć pracę w szeroko rozumianym sektorze informatycznym, w bankowości oraz w innych sektorach gospodarki wymagających jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów. 

Miejsca pracy

uczelnie i instytuty naukowo-badawcze, korporacyjne centra badawcze, firmy IT, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe.

 

Jak wskazują prowadzone badania prawie 90% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów, a ponad 55% w okresie poniżej jednego miesiąca.

  

Według rankingu kierunków studiów „Perspektywy” studia na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej zostały sklasyfikowane na trzecim miejscu w kraju w kategorii „fizyka i astronomia” (w grupie kierunków ścisłych).