Fizyka Medyczna

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu: 

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu fizyki medycznej i biofizyki opartą na gruntownych podstawach matematyczno-przyrodniczych, którą potrafi wykorzystać praktycznie dla potrzeb medycyny i ochrony zdrowia. 

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

nauk ścisłych (fizyka, matematyka, chemia, radiochemia, statystyka), biologicznych (anatomia, fizjologia, patofizjologia, biofizyka, histologia), a także nauk technicznych (informatyka, elektronika, ochrona radiologiczna). W procesie kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu metod fizycznych leżących u podstaw działania sprzętu medycznego używanego w diagnostyce i terapii klinicznej. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz medycznymi. Studenci w ramach studiów odbywają zajęcia praktyczne w szpitalach i zakładach opieki zdrowotnej, gdzie zapoznają się z aparaturą medyczną, analizą wyników badań klinicznych, optymalizacją protokołów diagnostycznych i terapeutycznych, jak również nabywają umiejętności konieczne do pracy w zespole interdyscyplinarnym. 

Absolwent studiów II stopnia posiada ponadto wiedzę z zakresu:

 • działania i konstrukcji dozymetrów elektronicznych oraz detektorów promieniowania jądrowego,
 • podstaw fizycznych wybranych metod fizycznych stosowanych w badaniach układów biologicznych i w medycynie,
 • dozymetrii promieniowania niejonizującego (ultradźwięki, promieniowanie elektromagnetyczne, w szczególności UV-VIS),
 • metod technicznego wsparcia medycyny wykorzystujących rozwiązania elektroniczne i teleinformatyczne oraz zasad projektowania, prototypowania, testowania i wdrażania do produkcji aparatury medycznej, a także norm i procedur certyfikacji,
 • szczegółowych podstaw fizycznych metod obrazowania medycznego oraz analizy obrazów,
 • biofizycznych podstaw współczesnych technik stosowanych w radioterapii,
 • aktualnego stanu badań dotyczących rozwoju interfejsów neuroelektronicznych,
 • podstaw wybranych metod modelowania matematycznego stosowanych w zakresie wspomagania diagnostyki i terapii medycznej,
 • podstaw prawnych i sposobów zapewnienia odpowiedniej kontroli jakości aparatury medycznej wykorzystującej promieniowanie jonizujące i niejonizujące.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • weryfikować poprawność działania urządzeń stosowanych w medycynie i ochronie zdrowia,
 • posługiwać się oprogramowaniem komputerowym stosowanym w badaniach klinicznych,
 • stosować w praktyce rachunek błędów i metody statystyczne do oceny uzyskiwanych wyników,
 • pełnić w placówkach medycznych funkcję inspektora ochrony przed czynnikami szkodliwymi, w szczególności inspektora ochrony radiologicznej,
 • programować w językach proceduralnych i obiektowych,
 • prowadzić analizę analogowych i cyfrowych obwodów elektrycznych.

Absolwent studiów II stopnia ponadto potrafi:

 • wykorzystywać w praktyce właściwe metody analizy sygnałów i obrazu,
 • dobierać i wykorzystywać aparaturę niezbędną do właściwego prowadzenia diagnostyki i/lub terapii medycznej,
 • dobierać i optymalizować metodykę pomiarową dla potrzeb badań klinicznych,
 • pracować w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących złożone problemy techniczne i naukowo-badawcze, a także kierować takimi zespołami.

Praktyki

Praktyka zawodowa oraz praktyka dyplomowa trwają minimum 4 tygodnie i odbywają się w czasie letniej przerwy odpowiednio na 6 semestrze studiów I stopnia oraz na 1 semestrze studiów II stopnia. Zakres obejmuje zapoznanie się z wykorzystywaną aparaturą oraz podstawowymi badaniami wykonywanymi przez pracownie specjalistyczne (np. radiologiczną, mammograficzną, tomografii komputerowej, ultrasonograficzną, planowania leczenia, dozymetryczną) wchodzące w skład zakładów diagnostyki obrazowej lub/i radioterapii. Studenci wyższych lat mogą ubiegać się o letnie staże w klinicznych ośrodkach krajowych i zagranicznych.

 

Do najważniejszych firm i zakładów opieki zdrowotnej, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Collegium Medicum UJ w Krakowie, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Centrum Onkologii Oddział w Krakowie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Zakład Rentgena i USG WYROBEK w Krakowie, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Affidea Onkoterapia, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oddział w Gliwicach.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą pracować jako:

fizycy medyczni w szpitalach, jako: inżynierowie w firmach sektora związanego z aparaturą medyczną, inspektorzy w placówkach Sanepidu, inspektorzy ochrony radiologicznej oraz jako statystycy w firmach biomedycznych. Ponadto, mogą znaleźć pracę w szeroko rozumianym sektorze informatycznym, także w szpitalach oraz w sektorach gospodarki związanych z produkcją lub dystrybucją aparatury medycznej, w instytucjach wymagających jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów. 

Miejsca pracy

placówki medyczne, kliniki, szpitale, placówki ochrony środowiska i ochrony radiologicznej, przedsiębiorstwa z branży technologii medycznej, firmy dystrybuujące sprzęt medyczny, w kraju i za granicą, przedsiębiorstwa uczestniczące w organizacji ochrony zdrowia, uczelnie i instytuty naukowo-badawcze, korporacyjne i interdyscyplinarne centra badawcze, firmy i centra badawcze stosujące i wdrażające nowoczesne technologie, np. w dziedzinie nanotechnologii, firmy IT.

  

Według rankingu kierunków studiów „Perspektywy” studia na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH zostały sklasyfikowane na trzecim miejscu w kraju w kategorii „fizyka i astronomia” (w grupie kierunków ścisłych).