Wydział Energetyki i Paliw

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

 • zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie oraz zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarze energetyki,
 • podstawowych zagadnień fizyki i chemii, zasad termodynamiki,  transportu ciepła i masy oraz praw mechaniki płynów,
 • zasad i metod pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania nośników energii, w tym odnawialnych źródeł energii,
 • mechaniki i konstrukcji maszyn, zasad doboru materiałów konstrukcyjnych  i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zagadnień z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki i sterowania,
 • podstaw projektowania, grafiki inżynierskiej i programowania oraz możliwości wykorzystania programów aplikacyjnych,
 • zasad i metod pomiarów wielkości fizycznych i określania parametrów funkcjonalnych urządzeń oraz metodykę oceny energetycznej i ekonomicznej procesów,
 • zasad zrównoważonego rozwoju energetycznego, zasad i działania rynku energii i polityki energetycznej oraz ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich, zasad stosowania norm i przepisów prawnych.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • szczegółowego opisu matematycznego przebiegu procesów w obszarze energetyki,
 • nowoczesnych technologii konwersji i magazynowania energii oraz projektowania, budowy oraz doboru podstawowych maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych,
 • opracowywania planu biznesowego i zarządzania przedsiębiorstwem oraz zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. 

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • rozwiązywać analitycznie i numerycznie zagadnienia techniczne opisane metodami matematycznymi,
 • wykorzystywać prawa i metody eksperymentalne w opisie i analizie przebiegu procesów fizycznych i chemicznych z wykorzystaniem praw termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz mechaniki płynów,
 • określić typowe charakterystyki maszyn i urządzeń energetycznych, w tym sprawność i moc oraz dobrać urządzenia energetyczne w procesie projektowania instalacji i systemów energetycznych, uwzględniając ich podstawowe charakterystyki eksploatacyjne,
 • ocenić stan degradacji materiałów wykorzystywanych w energetyce oraz obliczyć emisje substancji szkodliwych do otoczenia z procesów energetycznych,
 • prowadzić analizę wpływu wybranych parametrów procesu na jego wydajność i efektywność energetyczną oraz dokonać oceny techniczno-ekonomicznej i ekologicznej procesów technologicznych z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa,
 • stosować metody grafiki inżynierskiej, posługiwać się komputerowymi  programami aplikacyjnymi i korzystać z baz danych, 
 • planować i prowadzić eksperymenty indywidualnie i w zespole w różnej skali dla uzyskania wyników umożliwiających projektowanie prostych układów i instalacji energetycznych.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • rozwiązywać modele matematyczne procesów energetycznych z wykorzystaniem programów obliczeniowych,  także własnych, 
 • projektować i dobierać podstawowe maszyny, urządzenia w energetyce,
 • kierować pracą oraz prezentować  zaawansowane problemy techniczne z zakresu energetyki, także w obcym języku,
 • samodzielnie planować i realizować własne uczenie się, w szczególności w zakresie problematyki pozyskiwania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i użytkowania energii.

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. poznanie metod produkcji oraz i eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych oraz procedur organizacji pracy.

 

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. PGE Polska Grupa Energetyczna, TAURON Polska Energia, PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne, EDF Polska, ABB.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci I stopnia mogą pracować jako:

 • projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych,
 • inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy,
 • specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią,
 • konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetycznej.

Absolwenci poszczególnych specjalności II stopnia mogą pracować jako specjaliści:

 • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja: w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji instalacji ciepłowniczych, ogrzewniczych, chłodniczych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
 • Energetyka jądrowa: w zakresie problemów technicznych i bezpieczeństwa w energetyce jądrowej i ochronie radiologicznej,
 • Energetyka wodorowa: w zakresie ogniw paliwowych i technologii wodorowych, akumulatorów litowych i nowoczesnych technologii,
 • Modelowanie komputerowe w energetyce: w zakresie wykorzystywania metod komputerowych do modelowania procesów w energetyce,
 • Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne: w zakresie projektowania, konstrukcji i eksploatacji podstawowych elementów infrastruktury energetyki, 
 • Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne: w zakresie technologii wytwarzania, przesyłu, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej,
 • Zrównoważony rozwój energetyczny (specjalność prowadzona także w języku angielskim): w zakresie racjonalnego kształtowania procesów pozyskania, przetwarzania i wykorzystania energii.

Miejsca pracy

 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń i instalacji dla realizacji  procesów energetycznych,
 • zakłady związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją nośników energii i użytkowaniem energii, w tym odnawialnych źródeł energii,
 • biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe, uczelnie,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • niezależni konsultanci i eksperci w zakresie oceny efektywności energetycznej obiektów, technologii i urządzeń, racjonalnego użytkowania energii oraz oceny ekologicznej i ekonomicznej procesów energetycznych, 
 • własna działalność gospodarcza w zakresie problematyki związanej z projektowaniem, budową,  eksploatacją i remontami urządzeń i instalacji energetycznych.

 

Zgodnie z misją AGH kierunek odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy i w pełni realizuje postulat służby dla polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze energetycznym. Jak wykazują prowadzone badania ponad 80% absolwentów znajduje zatrudnienie zgodne z ukończonym kierunkiem studiów i w okresie kilku miesięcy od ich ukończenia.