Elektrotechnika

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

elektrotechniki, elektroenergetyki, metrologii elektrycznej i nieelektrycznej, energoelektroniki i napędu elektrycznego, techniki wysokich napięć, sieci elektrycznych, energetyki odnawialnej, maszyn elektrycznych, podstaw modelowania i komputerowych badań symulacyjnych, podstaw programowania sterowników PLC, mikroprocesorów i układów FPGA, jakości energii elektrycznej i automatyki budynkowej, elektrotermii, techniki oświetleniowej, podstaw teorii sterowania, oraz metod numerycznych.

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: 

poszerzonych zagadnień elektroenergetyki, urządzeń, sieci i systemów elektroenergetycznych, w tym inteligentnych sieci i systemów elektroenergetycznych (Smart Grid), energoelektroniki, pomiarów technologicznych i biomedycznych oraz systemów pomiarowych, systemów inteligentnych budynków, automatyki przemysłowej i budynkowej, systemów sterowania przemysłowego, napędu elektrycznego, przemysłowych baz danych, inżynierii elektrycznej w pojazdach samochodowych, sensoryki samochodowej, systemów wbudowanych, technologii komunikacyjnych źródeł i magazynów energii oraz zarządzania energią elektryczną w pojazdach samochodowych, systemów sterowania silnikami spalinowymi, samochodów elektrycznych i hybrydowych.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • analizować obwody elektryczne, energoelektroniczne, napędowe i elektromaszynowe oraz sieci i systemy elektroenergetyczne,
 • wykorzystywać komputerowe oprogramowanie symulacyjne i projektowe,
 • zaprojektować układ bądź system złożony z podzespołów elektrycznych,
 • zaprojektować cyfrowy i analogowy system sterowania i regulacji dla układów napędowych, energoelektronicznych, automatyki budynkowej i układów zasilających,
 • zaprojektować system i prowadzić pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.

Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi:

 • stosować właściwe narzędzia informatyczne i elektroniczne dla rozwiązywania problemów technicznych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski,
 • planować i przeprowadzać eksperymenty z zakresu elektrotechniki,
 • zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces złożony z elementów wykonawczych i pomiarowych,
 • projektować, modelować oraz diagnozować pracę urządzeń, sieci i systemów elektroenergetycznych,
 • programować sterowniki przemysłowe i komputery jednoukładowe, 
 • projektować zminiaturyzowane i wielokanałowe elektroniczne (analogowe i cyfrowe) elementy systemów pomiarowych,
 • podejmować decyzję i kierować zespołami pracowniczymi. 

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy po 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem, testowaniem i realizacją pomiarów systemów generowania, eksploatacji i przesyłu energii elektrycznej, a także realizacji pomiarów i analizy sygnałów. Praktyka umożliwia poznanie specyfiki pracy inżyniera w środowisku zbliżonym do przyszłego miejsca pracy absolwenta, zdobycie doświadczenia poprzez realizację zadań praktycznych (pod nadzorem osoby upoważnionej), zdobycie doświadczenia w pracy zespołowej, zapoznanie się wymaganiami przyszłych pracodawców. 

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Centrum Badawcze ABB, Delphi Poland.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: 

projektanci i inżynierowie zarządzający systemami generacji, eksploatacji i przesyłu energii elektrycznej oraz zaawansowanymi systemami pomiarowymi, programiści PLC, mikroprocesorów i układów FPGA. Absolwenci mogą uzyskiwać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – zarówno w ograniczonym zakresie jak i bez ograniczeń (Rozporządzenie MIiR z 11.09.2014).

Miejsca pracy

przemysł elektrotechniczny, elektroenergetyka, energetyka odnawialna i konwencjonalna, biura projektowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, zakłady produkcyjne przemysłu samochodowego, ośrodki opracowujące i testujące oprogramowanie implementowane w systemach pomiarowych i sterujących pojazdami samochodowymi oraz w systemach wspomagających kierowcę, hutnictwo, górnictwo, zakłady produkujące unikatową aparaturę pomiarową, laboratoria badawcze o charakterze technicznym, jak też biologicznym i biomedycznym, oraz wszystkie obszary przedsiębiorczości.

   

Jak wskazują prowadzone badania ponad 90% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów.